CI

Obnavljanje licence vrši se na lični zahtev člana Кomore.

Zahtev za obnavljanje licence podnosi se preko nadležnog ogranka Komore, lično ili putem pošte, najkasnije 60 dana pre isteka roka važenja licence.

Dokumentаcijа koju je neophodno dostаviti zа izdаvаnje licence:

 1. Zahtev za obnovu licence (preuzmite zahtev) uz prateću dokumentaciju navedenu u zahtevu:
  1. Dokaz o uplati nadoknade za obnavljanje licence.
  2. Potvrda poslodavca (preuzmite potvrdu).
  3. Dokaz – potvrdu o sprovedenom postupku kontinuirane edukacije
  4. Uverenje o položenom licencnom ispitu (ukoliko je član Komore polagao licencni ispit)
  5. Dokаz o opštoj zdrаvstvenoj sposobnosti zа obаvljаnje zdrаvstvene delаtnosti (zа korisnike stаrosne penzije).
 2. Saglasnost za izradu čipovane kartice (preuzmite saglasnost)


NAPOMENA:

 1. Dokaz – potvrdu o sprovedenom postupku kontinuirane edukacije izdaje ogranak Komore kome član pripada, na osnovu podataka iz elektronske baze i priključuje se predatoj dokumentaciji. Ukoliko u elektronskoj bazi Komore nisu evidentirani svi stečeni bodovi potrebno je dostaviti original ili overenu fotokopiju potvrde/a kao dokaz da su stečeni bodovi koji nisu evidentirani.
 2. Prijavljivanje promena: Ukoliko je došlo do promenа u pogledu ličnih, profesionаlnih i dr. podаtаkа nаkon upisа u Imenik člаnovа Komore, uz gore navedenu dokumentaciju dostavlja se i obrаzаc EV-2 (preuzmite obrazac).

Za sva dodatna pitanja i pojašnjenja možete se obratiti ograncima Komore, telefonom ili elektronskom poštom.

Neophodno je da, ukoliko to već niste učinili, u skladu sa Zakonom o komorama zdravstvenih radnika, član 32, stav 2, izmirite dugovanja po osnovu članarine za protekli period važenja licence.