LA
Захтев за издавање лиценце подноси се преко надлежног огранка Коморе (преко огранка који је издао Решење о упису у именик Коморе).

Документација коју је неопходно доставити за издавање лиценце:

  1. Захтев за издавање лиценце (преузмите образац захтева) уз пратећу документацију наведену у захтеву:
   1. Потврда о радном односу и пословима које непосредно обавља запослени (преузмите образац потврде) – потврду попуњава, потписује и оверава званичним печатом послодавац.
   2. Доказ о уплати накнаде на име трошкова за издавање лиценце.
   3. Доказ о општој здравственој способности за обављање здравствене делатности (за кориснике старосне пензије).
  2. Доказ да правноснажном судском одлуком није осуђен за умишљајно кривично дело на казну затвора од једне године или тежу казну, нити на казну затвора за кривично дело против здравља људи, односно да му правноснажном судском одлуком није изречена мера безбедности у складу са Кривичним закоником, и то: обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи, обавезно психијатријско лечење на слободи, обавезно лечење наркомана, обавезно лечење алкохоличара, односно забрана вршења позива, делатности и дужности због које не може обављати здравствену делатност - Комора прибавља од надлежног органа по службеној дужности.
  3. Сагласност за израду чиповане ИД картице (преузмите сагласност)


НАПОМЕНА: Уколико је дошло до промена у погледу личних, професионалних и других података након уписа у Именик чланова Коморе, уз горе наведену документацију доставља се и образац ЕВ-2 (преузмите образац).

Извршите уплату на рачун Фармацеутске коморе Србије 325-9500900015066-04 путем налога за уплату:

Сврха уплате: Надокнада за издавање лиценце
Износ: 7.000 динара
Напомена: Молимо Вас да у рубрици ПОЗИВ НА БРОЈ упишете своји ЈМБГ.