CI

Zahtev za izdavanje licence, odnosno specijalističke licence podnosi se preko nadležnog ogranka Komore (preko ogranka koji je izdao Rešenje o upisu u imenik Komore).

Zahtev u papirnoj formi možete preuzeti OVDE i sa dole navednom dokumentacijom podneti lično ili putem pošte na adresu:  

 • Ogranak Beograd- Beograd, Mutapova 25, pon.-pet. od 8-16č;
 • Ogranak Vojvodina - Novi Sad, Hajduk Veljkova 11 II / 204, pon.-pet. od 8-16č;
 • Ogranak Kragujevac - Kragujevac, Crvenog Krsta 7 I Sprat / 23, pon.-pet. od 8-16č;
 • Ogranak Niš sa KiM - Niš, Zelengorska 4, lokal L2, pon.-pet. od 8-16č; 

Uz zahtev se prilažu sledeća dokumenata:

 1. Rešenje o upisu u Imenik članova Farmaceutske komore Srbije (ne podnosi se, Komora pribavlja dokument iz službene evidencije).
 2. Diploma ili uverenje o završenim integrisanim akademskim studijama drugog stepena na studijskom programu farmacija/Rešenje o nostrifikaciji diplome stečene u inostranstvu, diploma, prevod diplome (ne podnosi se, Komora pribavlja dokument iz službene evidencije; ukoliko je kao dokaz podneta overena kopija uverenja, nakon izdavanja diplome obavezno je kao dokaz dostaviti overenu fotokopiju diplome)
 3. Uverenje ili Potvrda o položenom stručnom ispitu (ne podnosi se, Komora pribavlja dokument iz službene evidencije; ukoliko je kao dokaz podneta overena kopija potvrde, nakon izdavanja uverenja obavezno je kao dokaz dostaviti overenu fotokopiju uverenja)
 4. Rešenje o penziji, ili privremeno rešenje o penziji - Samo kada je ostvareno pravo na starosnu penziju, ukoliko nije dostavljeno prilikom upisa; dokument se dostavlja u overenoj kopiji (Komora može po službenoj dužnosti, uz saglasnost stranke, da pribavi dokument iz PIO).
 5. Uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (samo za korisnike starosne penzije, ne starije od 6 meseci; dokument se dostavlja u originalu)
 6. Diploma o položenom specijalističkom ispitu ili ispitu iz uže specijalnosti/ Rešenje o nostrifikaciji diplome stečene u inostranstvu (samo ukoliko podnosilac poseduje a nije dostavljeno prilikom upisa; dokument se dostavlja u overenoj kopiji)
 7. Uverenje o stečenom nastavno-naučnom zvanju, odnosno nazivu primarijus (samo ukoliko podnosilac poseduje a nije dostavljeno prilikom upisa; dokument se dostavlja u overenoj kopiji)
 8. Dokaz o uplati naknade za izdavanje licence (prilaže se drugi primerak naloga za uplatu ili izvod sa poslovnog računa stranke)
 9. Saglasnost za izradu čipovane ID kartice (preuzmite saglasnost)


U postupku obrade zahteva, Farmaceutska komora Srbije, po službenoj dužnosti pribavlja podatke potrebne za odlučivanje uvidom u sledeće registre: Izvod iz kaznene evidencije MUP-a Republike Srbije - Dokaz da pravnosnažnom sudskom odlukom nije osuđen za umišljajno krivično delo na kaznu zatvora od jedne godine ili težu kaznu, niti na kaznu zatvora za krivično delo protiv zdravlja ljudi, odnosno da mu pravnosnažnom sudskom odlukom nije izrečena mera bezbednosti u skladu sa Krivičnim zakonikom, i to: obavezno psihijatrijsko lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi, obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi, obavezno lečenje narkomana, obavezno lečenje alkoholičara, odnosno zabrana vršenja poziva, delatnosti i dužnosti zbog koje ne može obavljati zdravstvenu delatnost

NAPOMENA: Ukoliko je došlo do promena u pogledu ličnih, profesionalnih i drugih podataka nakon upisa u Imenik članova Komore, uz gore navedenu dokumentaciju dostavlja se i obrazac EV-2 (preuzmite obrazac OVDE).

ROKOVI: Postupajući po zahtevu, Farmaceutska komora Srbije u roku od 30 dana dana od dana prijema urednog zahteva izdaje Rešenje o izdavanju licence o stručnoj osposobljenosti za obavljanje zdravstvene delatnosti.

PREDAJA ZAHTEVA KOJI NE ISPUNJAVA USLOVE ILI PREDAJA NEPOTPUNOG ZAHTEVA: U slučaju da podneti zahtev ne ispunjava propisane uslove, doneće se rešenje kojim se odbija zahtev za izdavanje licence. U slučaju da je zahtev nepotpun, Farmaceutska komora Srbije u roku od 8 od dana prijema zahteva poziva podnosioca zahteva da dopuni zahtev. Rok za dopunu zahteva je 8 dana od dana od prijema zaključka. Ukoliko podnosioc zahteva ne postupi po zaključku, doneće se rešenje kojim se odbija zahtev za izdavanje licence.

ŽALBA: Rešenje o izdavanju licence o stručnoj osposobljenosti za obavljanje zdravstvene delatnosti je konačno. Na Rešenje se može izjaviti žalba ministru nadležnom za poslove zdravlja u roku od 15 dana od dana prijema rešenja. Rok za odlučivanje nadležnog organa je 60 dana .

KAZNENE ODREDBE: Novčanom kaznom od 500.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj zdravstvena ustanova, odnosno drugo pravno lice, ako omogući obavljanje zdravstvene delatnosti zdravstvenom radniku koji ne poseduje licencu; kazniće se odgovorno lice u zdravstvenoj ustanovi, odnosno drugom pravnom licu, novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara; kazniće se zdravstveni radnik preduzetnik novčanom kaznom od 300.000 do 500.000 dinara.

FINANSIJSKI IZDACI: Plaćanje možete obaviti na vama pogodan način, putem elektronskog bankarstva ili uplatnice/naloga za prenos.

 • Uplatu izvršiti na račun Farmaceutske komore Srbije 325-9500900015066-04;
 • Svrha uplate:Nadoknada za izdavanje licence;
 • Iznos: 7.000 dinara;
 • Model: Ne upisuje se;
 • Poziv na broj: JMBG

PRIKUPLJANJE I OBRADA PODATAKA O LIČNOSTI: U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018), potrebno je da podnosioc zahteva dobije informaciju o prikupljanju podataka o ličnosti (preuzmite informaciju) i potpiše Izjavu o obaveštenosti (preuzmite izjavu).

Ovlašćeno lice Farmaceutske komore Srbije za zaštitu podataka o ličnosti, Gordana Vukićević Mrkšić, dipl.pravnik., tel: 011/3243144