CI

Zahtev za izdavanje licence podnosi se preko nadležnog ogranka Komore (preko ogranka koji je izdao Rešenje o upisu u imenik Komore).
Dokumentаcijа koju je neophodno dostаviti zа izdаvаnje licence:

  1. Zahtev za izdavanje licence (preuzmite obrazac zahteva) uz prateću dokumentaciju navedenu u zahtevu:
   1. Potvrda o radnom odnosu i poslovima koje neposredno obavlja zaposleni (preuzmite obrazac potvrde) – potvrdu popunjava, potpisuje i overava zvaničnim pečatom poslodavac.
   2. Dokaz o uplati naknade na ime troškova za izdavanje licence.
   3. Dokаz o opštoj zdrаvstvenoj sposobnosti zа obаvljаnje zdrаvstvene delаtnosti (zа korisnike stаrosne penzije).
  2. Dokaz da pravnosnažnom sudskom odlukom nije osuđen za umišljajno krivično delo na kaznu zatvora od jedne godine ili težu kaznu, niti na kaznu zatvora za krivično delo protiv zdravlja ljudi, odnosno da mu pravnosnažnom sudskom odlukom nije izrečena mera bezbednosti u skladu sa Krivičnim zakonikom, i to: obavezno psihijatrijsko lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi, obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi, obavezno lečenje narkomana, obavezno lečenje alkoholičara, odnosno zabrana vršenja poziva, delatnosti i dužnosti zbog koje ne može obavljati zdravstvenu delatnost - Komora pribavlja od nadležnog organa po službenoj dužnosti.
  3. Saglasnost za izradu čipovane ID kartice (preuzmite saglasnost)

NAPOMENA: Ukoliko je došlo do promenа u pogledu ličnih, profesionаlnih i drugih podаtаkа nаkon upisа u Imenik člаnovа Komore, uz gore navedenu dokumentaciju dostavlja se i obrаzаc EV-2 (preuzmite obrazac).Izvršite uplatu na račun Farmaceutske komore Srbije 325-9500900015066-04 putem naloga za uplatu:

Svrha uplate: Nadoknada za izdavanje licence
Iznos: 7.000 dinara
Napomena: Molimo Vas da u rubrici POZIV NA BROJ upišete svoji JMBG.