LA

Полагање лиценцног испита спроводи се на лични захтев кандидата, у складу са Правилником о ближим условима за издавање, обнављање или одузимање лиценце члановима комора здравствених радника.

Кандидат подноси захтев за полагање лиценцног испита огранку надлежне коморе најкасније 60 дана пре истека лиценцног периода.

Документација коју је неопходно доставити за полагање лиценцног испита:

  1. Захтев за полагање лиценцног испита (преузмите образац захтева).
  2. Доказ о уплати надокнаде за полагање лиценцног испита (накнада за полагање лиценцног испита износи 30.000,00 динара).

НАПОМЕНА: У складу са чланом 183. став 3. Закона о здравственој заштити ("Сл. гласник РС", бр. 25/2019) здравствени радник који не испуњава услове за обнављање лиценце прописане овим законом и прописима за спровођење овог закона, дужан је да поднесе захтев за полагање лиценцног испита у року од 60 дана пре истека лиценцног периода. С тим у вези, накнада за полагање лиценцног испита наплаћаује се у складу са чланом 3. став 3. алинејом 2. Одлуке о висини наканада (преузмите Одлуку о висини накнада).

Термини за полагање лиценцног испита: 23.12.2020. године.

Испитни програм за полагање лиценцног испита:

  1. Главобоље у свакодневној апотекарској пракси
  2. Интеракције лекова
  3. Фармакотерапија хроничне опструкцијске болести и астма
  4. Алергијски ринитис
  5. Дијабетес мелитус – лечење и употреба инсулина, исхрана, побољшање квалитета живота


Лиценцни испит се полаже писмено. Изузетно, Комисија може из оправданих разлога омогућити и усмено полагање испита.

Накнаду за полагање лиценцног испита утврђује Скупштина Коморе. Накнаду из става 1. овог члана уплаћује кандидат на текући рачун Коморе. Кандидат је у обавези да доказ о извршеној уплати достави Комори најкасније 7 дана пре датума одржавања лиценцног испита.

Уколико кандидат из оправданих разлога не приступи полагању лиценцног испита, има право на повраћај новца уплаћеног на име накнаде за полагање лиценцног испита. О разлозима кандидат је дужан да писмено обавести Комору најмање 24 сата пре времена утвђеног за почетак испита, која о томе обавештава Комисију за полагање лиценцног испита. Кандидат који из неоправданих разлога не приступи полагању лиценцног испита или не обавести Комору у року из претходног става, губи право на повраћај новца уплаћеног на име накнаде за полагање лиценцног испита. Оправданост разлога утврђује Комисија за полагање лиценцног испита. Одлуку о враћању трошкова доноси директор Коморе на предлог Комисије.