LA

У складу са чланом 7. став 1. тачка 7. Закона о коморама здравствених радника Фармацеутска комора Србије на захтев члана коморе или другог овлашћеног правног или физичког лица издаје изводе из именика, уверења и потврде о чињеницама о којима води евиденцију, а који представљају јавне исправе.

Овај поступак се спроводи у складу са чланом 29. Закона о општем управном поступку.

Ради издавања извода из именика, уверења и потврда потребно је да:

  1.  поднесете захтев (преузмите образац) у огранку коме припадате
  2. уплатите надокнаду за издавање уверења и потврда у износи 500,00 динара, односно за издавање извода из именика у износу од 1000,00 динара сагласно Одлуци Скупштине Фармацеутске коморе Србије („Сл.гласник РС“,бр.7/2017 и 20/2019), на текући рачун 325-9500900015066-04 Фармацеутске коморе Србије.


НАПОМЕНА: У складу са Законом о заштити података о личности ("Сл. гласник РС", бр. 87/2018), потребно је да подносиоц захтева добије информацију о прикупљању података о личности (преузмите информацију) и потпише Изјаву о обавештености (преузмите изјаву).

Овлашћено лице Фармацеутске коморе Србије за заштиту података о личности, Филип Стојкановић, дипл.правник., тел: 011/7700950