CI

U skladu sa članom 7. stav 1. tačka 7. Zаkonа o komorаmа zdrаvstvenih rаdnikа Farmaceutska komora Srbije na zahtev člana komore ili drugog ovlašćenog pravnog ili fizičkog lica izdaje izvode iz imenika, uverenja i potvrde o činjenicama o kojima vodi evidenciju, a koji predstavljaju javne isprave.

Ovaj postupak se sprovodi u skladu sa članom 29. Zakona o opštem upravnom postupku.

Radi izdavanja izvoda iz imenika, uverenja i potvrda potrebno je da:

  1. podnesete zahtev (preuzmite obrazac) u ogranku kome pripadate
  2. uplatite nadoknadu za izdavanje uverenja i potvrda u iznosi 500,00 dinara, odnosno za izdavanje izvoda iz imenika u iznosu od 1000,00 dinara saglasno Odluci Skupštine Farmaceutske komore Srbije („Sl.glasnik RS“,br.7/2017 i 20/2019), na tekući račun 325-9500900015066-04 Farmaceutske komore Srbije.

NAPOMENA: U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018), potrebno je da podnosioc zahteva dobije informaciju o prikupljanju podataka o ličnosti (preuzmite informaciju) i potpiše Izjavu o obaveštenosti (preuzmite izjavu).

Ovlašćeno lice Farmaceutske komore Srbije za zaštitu podataka o ličnosti, Filip Stojkanović, dipl.pravnik, tel: 011/7700950.