LA

Обавезни члан Коморе који је престао са обављањем фармацеутске здравствене делатности, а не жели да буде добровољни члан Коморе, подноси Захтев за престанак чланства у Фармацеутској комори Србије-Образац ЕВ-3.

Добровољни члан Коморе који не обавља-није почео да обавља фармацеутску здравствену делатност, може увек, кад то жели, поднети Захтев за престанак чланства у Фармацеутској комори Србије-Образац ЕВ-3.

Захтев за престанак чланства (преузмите образац ЕВ-3).

НАПОМЕНА: У складу са чланом 185. став 1. тачка 7) Закона о здравственој заштити, Комора по службеној дужности привремено одузима лиценцу здравственом раднику ако је исписан из именика надлежне коморе.

Привремено одузимање лиценце по овом основу може трајати до поновног уписа здравственог радника у именик коморе, под условима прописаним овим законом и таква лиценца важи за преостали период важења претходно издате лиценце.