CI

Obavezni član Komore koji je prestao sa obavljanjem apotekarske delatnosti, a ne želi da ostane dobrovoljni član Komore, može podneti zahtev za prestanak članstva. 

Dobrovoljni član Komore koji ne obavlja/nije počeo da obavlja apotekarsku delatnost, može uvek, kad to želi, podneti zahtev za prestanak članstva. 

Zahtev za ispis iz imenika Komore podnosi se preko nadležnog ogranka Komore. 

Zahtev u papirnoj formi možete preuzeti OVDE i sa dole navednom dokumentacijom podneti lično ili putem pošte na adresu:  

  • Ogranak Beograd- Beograd, Mutapova 25, pon.-pet. od 8-16č;
  • Ogranak Vojvodina - Novi Sad, Hajduk Veljkova 11 II / 204, pon.-pet. od 8-16č;
  • Ogranak Kragujevac - Kragujevac, Crvenog Krsta 7 I Sprat / 23, pon.-pet. od 8-16č;
  • Ogranak Niš sa KiM - Niš, Zelengorska 4, lokal L2, pon.-pet. od 8-16č; 

Uz zahtev se prilažu sledeća dokumenata:

  • Uverenje o stažu osiguranja (Republički fond za PIO) ili odjava na obavezno socijalno osiguranje (CROSO) - ukoliko je osnov za ispis prestanak obavljanja zdravstvene delatnosti; podnosi se jedan od navedenih dokumenata u originalu/overenoj kopiji.  
  • Rešenje o brisanju apoteke privatne prakse iz Registra preduzetnika (Agencija za privredne registre) - podnosi se u kopiji (Komora može da pribavi dokument uvidom u registar APR-a).
  • Dokaz o plaćenim članarinama - samo u slučaju da uplate nisu evidentirane u elektronskoj bazi Komore; prilaže se drugi primerak naloga za uplatu ili izvod sa poslovnog računa stranke.
  • Izjava o neobavljanju zdravstvene delatnosti, u oblasti apotekarske delatnosti (preuzmite izjavu)


OBAVEŠTENjE: U skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, komora po službenoj dužnosti privremeno oduzima licencu zdravstvenom radniku koji je ispisan iz imenika nadležne komore. Privremeno oduzimanje licence može trajati do ponovnog upisa zdravstvenog radnika u imenik komore, pod uslovima propisanim ovim Zakonom i takva licenca važi za preostali period važenja prethodno izdate licence. Zdravstveni radnik kome je komora oduzela licence, dužan je da u roku od pet radnih dana od dana dostavljanja rešenja o oduzimanju licence, dostavi nadležnoj komori ranije izdatu licencu i ID karticu.

ROKOVI: Postupajući po zahtevu, Farmaceutska komora Srbije u roku od 15 dana od dana prijema urednog zahteva izdaje Rešenje o ispisu iz imenika članova Farmaceutske komore Srbije.

PREDAJA ZAHTEVA KOJI NE ISPUNJAVA USLOVE ILI PREDAJA NEPOTPUNOG ZAHTEVA: U slučaju da podneti zahtev ne ispunjava propisane uslove, doneće se rešenje kojim se odbija ispis iz imenika. U slučaju da je zahtev nepotpun, Farmaceutska komora Srbije u roku od 8 od dana prijema zahteva poziva podnosioca zahteva da dopuni zahtev. Rok za dopunu zahteva je 8 dana od dana od prijema zaključka. Ukoliko podnosioc zahteva ne postupi po zaključku, doneće se rešenje kojim se odbija ispis iz imenika. 

ŽALBA: Na Rešenje o ispisu iz imenika članova Farmaceutske komore Srbije može se izjaviti žalba. Žalba se podnosi ogranku Komore koji je izdao rešenje u roku od 15 dana od dana dostavljanja  rešenja. Rok za odlučivanje nadležnog organa je 60 dana od dana kada je predata uredna žalba.

KAZNENE ODREDBE: Članstvo u komori je obavezno za zdravstvene radnike koji kao profesiju obavljaju zdravstvenu delatnost. Novčanom kaznom od 30.000,00 do 50.000,00 dinara kazniće se za prekršaj zdravstveni radnik ukoliko se ne učlani u nadležnu komoru zdravstvenih radnika. 

FINANSIJSKI IZDACI: Ne postoje finansijski izdaci.

PRIKUPLJANJE I OBRADA PODATAKA O LIČNOSTI: U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018), potrebno je da podnosioc zahteva dobije informaciju o prikupljanju podataka o ličnosti (preuzmite informaciju) i potpiše Izjavu o obaveštenosti (preuzmite izjavu).

Ovlašćeno lice Farmaceutske komore Srbije za zaštitu podataka o ličnosti, Gordana Vukićević Mrkšić, dipl.pravnik., tel: 011/3243144