LA

У складу са чланом 13. Закона о коморама здравствених радника чланови Коморе дужни су да надлежном органу Коморе пријаве све промене које су битне за упис у Именик из члана 10. овог Закона, као и друге битне чињенице из надлежности Коморе, у року од 30 дана од дана сазнања за те промене, односно чињенице.

Напомињемо да је чланом 52. истог Закона предвиђена новчана казна од 10.000 до 50.000 динара уколико здравствени радник не обавести надлежну комору о горе наведеним променама.

Молимо Вас да у складу са наведеним члановима Закона, а ради правовременог ажурирања јавних евиденција – података уписаних у Именик чланова Коморе, благовремено у законском року Комори достављате информације о свакој промени података (промена послодавца, огранка Коморе, огранка апотека, пребивалишта, имена/презимена, отварање - престанак рада самосталне апотеке или установе, престанак запослења, престанак обављања здравствене делатности и др.)

Ради уписа промене података потребно је да припадајућем Огранку поднесете захтев на образцу ЕВ-2 (преузмите образац) са потребном документацијом, која прати одговарајућу промену.

НАПОМЕНА: У складу са Законом о заштити података о личности ("Сл. гласник РС", бр. 87/2018), потребно је да подносиоц захтева добије информацију о прикупљању података о личности (преузмите информацију) и потпише Изјаву о обавештености (преузмите изјаву).

Овлашћено лице Фармацеутске коморе Србије за заштиту података о личности, Филип Стојкановић, дипл.правник., тел: 011/7700950

Важна напомена: Члан Коморе који је престао са радом-обављањем фармацеутске здравствене делатности у здравственој установи-апотеци, може добити статус добровољног члана Коморе, ако то жели, али је дужан да Комори поред обрасца ЕВ-2 и М обрасца одјаве са обавезног социјалног осигурања, достави и потписану Изјаву о статусу (преузмите изјаву).