CI

Radi blagovremenog ažuriranja podataka koji su bitni za upis u imenik, kao i drugih bitnih činjenica iz nadležnosti Komore, a koje obuhvataju: promenu ličnih podataka, promenu adrese, odnosno prebivališta, polaganje stručnog ispita, početak specijalističkog staža, polaganje specijalističkog ispita i ispita iz uže specijalizacije, sticanju naziva primarijus, odnosno nastavno-naučnog zvanja, promenu poslodavca, promenu ogranka, prestanak/zasnivanje radnog odnosa, i dr., članovi Farmaceutske komore Srbije su dužni da ogranku Komore kome pripadaju prijave sve promene u roku od 30 dana od dana saznanja za te promene, odnosno činjenice (član 13. Zakona o komorama zdravstvenih radnika).

Zahtev u papirnoj formi možete preuzeti OVDE i sa dole navednom dokumentacijom podneti lično ili putem pošte na adresu:  

 • Ogranak Beograd- Beograd, Mutapova 25, pon.-pet. od 8-16č;
 • Ogranak Vojvodina - Novi Sad, Hajduk Veljkova 11 II / 204, pon.-pet. od 8-16č;
 • Ogranak Kragujevac - Kragujevac, Crvenog Krsta 7 I Sprat / 23, pon.-pet. od 8-16č;
 • Ogranak Niš sa KiM - Niš, Zelengorska 4, lokal L2, pon.-pet. od 8-16č; 

Uz zahtev se prilažu sledeća dokumenata, zavisno od promene za koju se zahtev podnosi:

 • U slučaju promene imena, prezimena, adrese i/ili prebivališta - očitana kopija lične karte
 • U slučaju promene poslodavca ili zasnivanja/prestanka radnog odnosa - Uverenje o stažu osiguranja (Republički fond za PIO) ili prijava/odjava na obavezno socijalno osiguranje (CROSO) - podnosi se jedan od navedenih dokumenata u originalu/overenoj kopiji (Komora može po službenoj dužnosti da pribavi dokument prijavе na obavezno socijalno osiguranje od CROSO - samo od trenutnog poslodavca).
 • Kada je nastupila nezaposlenost - Uverenje o nezaposlenosti (Nacionalna služba za zapošljavanje) - podnosi se u originalu/overenoj kopiji.
 • Nakon polaganja stručnog ispita - Uverenje/Potvrda o položenom stručnom ispitu (Ministarstvo zdravlja, odnosno drugi nadležni organ) -  podnosi se u overenoj kopiji, ukoliko je kao dokaz podneta overena kopija potvrde, nakon izdavanja uverenja obavezno je kao dokaz dostaviti overenu kopiju uverenja.
 • Nakon položenog specijalističkog ispita - Diploma o položenom specijalističkom ispitu/Rešenje o nostrifikaciji diplome stečene u inostranstvu (Obrazovna visokoškolska ustanova) - podnosi se u overenoj kopiji.
 • Nakon početka obavljanja specijalističkog staža - Rešenje o davanju saglasnosti na odobrenu specijalizaciju (Ministarstvo zdravlja) i kopija indeksa (obrazovna visokoškolska ustanova) - podnosi se u kopiji.
 • Nakon sticanja nastavno-naučnog zvanja ili stručnog naziva primarijus - Uverenje o stečenom nastavno-naučnom zvanju, odnosno nazivu primarijus (Obrazovna visokoškolska ustanova) - podnosi se u overenoj kopiji.
 • Samo za osnivače zdravstvene ustanove/privatne prakse - Rešenje o registraciji/brisanju zdravstvene ustanove/privatne prakse (APR) - podnosi se u kopiji (Komora može da pribavi dokument uvidom u registar APR-a).
 • Kada je ostvareno pravo na penziju - Rešenje o penziji ili privremeno rešenje o penziji (Republički fond za PIO) - podnosi se u overenoj kopiji (Komora može po službenoj dužnosti, uz saglasnost stranke, da pribavi dokument iz PIO).
 • Samo zaposleni u slučaju promene ogranka Komore, kada poslodavac ostaje isti - Potvrda poslodavca o promeni ogranka, odnosno organizacione jedinice u okviru zdravstvene ustanove - podnosi se u originalu.

Dodatna informacija za članove Komore koji su prestali sa radom/obavljanjem apotekarske delatnosti u zdr. ustanovi/apoteci privatna praksa: Član može dobiti status dobrovoljnog člana Komore, ako to želi, ali je dužan da Komori pored obrasca EV-2 i M obrasca odjave sa obaveznog socijalnog osiguranja, dostavi i potpisanu Izjavu o statusu (preuzmite izjavu).

ROKOVI: Postupajući po zahtevu, Farmaceutska komora Srbije u roku od 15 dana od dana prijema urednog zahteva izdaje Rešenje o upisu u Imenik promene podataka.

PREDAJA NEUREDNOG ZAHTEVA: U slučaju da je podneti zahtev neuredan, Farmaceutska komora Srbije u roku od 8 od dana prijema zahteva obaveštava podnosioca zahteva na koji način da otkloni nepravilnosti u podnetom zahtevu. Rok za uređenje neurednog zahteva je 8 dana od dana od prijema obaveštenja.

ŽALBA: Na Rešenje o upisu u Imenik promene podataka može se izjaviti žalba. Žalba se podnosi Ogranku Komore koji je izdao rešenje u roku od 15 dana od obaveštavanja stranke o rešenju. Rok za odlučivanje nadležnog organa je 60 dana od dana kada je predata uredna žalba.

KAZNENE ODREDBE: Članom 52. Zakona predviđena je novčana kazna od 10.000 do 50.000 dinara ukoliko zdravstveni radnik ne obavesti nadležnu komoru o gore navedenim promenama.

FINANSIJSKI IZDACI: Ne postoje

NAPOMENA: U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018), potrebno je da podnosioc zahteva dobije informaciju o prikupljanju podataka o ličnosti (preuzmite informaciju) i potpiše Izjavu o obaveštenosti (preuzmite izjavu).

Ovlašćeno lice Farmaceutske komore Srbije za zaštitu podataka o ličnosti, Gordana Vukićević Mrkšić, dipl.pravnik., tel: 011/3243144