CI

Objavljeni oglasi su isključivo informativnog karaktera i Farmaceutska komora Srbije nije odgovorna za dalja postupanja i odluke poslodavaca po objavljenom oglasu i realizaciju istog, odnosno nije odgovorna za bilo kakav gubitak ili štetu bilo koje vrste nastale kao posledica poslovnih odnosa ili eventualnog zaključenja ugovora između kandidata i poslodavca.


Svi oglasi objavljeni na sajtu Komore isključiva su odgovornost vlasnika oglasa, odnosno poslodavca koji je taj oglas objavio.


Vlasnik oglasa-poslodavac je dužan da snosi troškove nastale štete zbog pogrešno objavljenog oglasa i dužan je da Komoru obavesti pisanim putem o izmenama u tekstu oglasa.


Komora zadržava pravo da objavi oglas za obavljanje pripravničkog staža, samo one zdravstvene ustanove koja u skladu sa radnim vremenom ispunjava uslove u pogledu kadra.


U skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti ("Sl. glasnik RS", br. 25/2019), član 166. stav 6. zdravstvena ustanova, odnosno privatna praksa dužna je da o mogućnosti obavljanja pripravničkog staža zdravstvenih radnika u toj zdravstvenoj ustanovi, odnosno privatnoj praksi, kao i o obavljenom programu pripravničkog staža zdravstvenog radnika, obavesti nadležnu komoru.


Detaljne informacije vezano za obavljanje pripravničkog staža pogledajte OVDE


ZA PRAVNA LICA:

Ukoliko želite da se oglasite na internet prezentaciji Farmaceutske komore Srbije potrebno je da popunite sledeće obrasce:

  1. Oglas za posao (obrazac u word-u)
  2. Oglas za pripravnički staž (obrazac u word-u)

Popunjene obrasce pošaljite na adresu oglasi@farmkom.rs


Rok se odnosi na krajnji rok za prijavu kandidata na objavljeni oglas, a koji ne može biti duži od mesec dana.


Nakon isteka roka, ukoliko želite da ponovite oglas, potrebno je da nas o tome obavestite.


Pored toga, ukoliko ste primili kandidata na osnovu objavljenog oglasa, neophodno je da nas o tome obavestite, kako bi oglas bio zatvoren.