CI

U skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti ("Sl. glasnik RS", br. 25/2019), član 166. stav 6. zdravstvena ustanova, odnosno privatna praksa dužna je da o mogućnosti obavljanja pripravničkog staža zdravstvenih radnika u toj zdravstvenoj ustanovi, odnosno privatnoj praksi, kao i o obavljenom programu pripravničkog staža zdravstvenog radnika, obavesti nadležnu komoru.

S tim u vezi potrebno je da zdravstvene ustanove, odnosno privatna praksa, obaveste Farmaceutsku komoru Srbije o sledećem: 

    1. Mogućnosti obavljanja pripravničkog staža za magistre farmacije popunjavanjem OBAVEŠTENJA (obrazac obaveštenja u pdf formatu)
    2. Obavljenom pripravničkom stažu magistra farmacije popunjavanjem OBAVEŠTENJA (obrazac obaveštenja u pdf formatu).


NAPOMENA: U skladu sa članom 165. stav 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti danom započinjanja pripravničkog staža zdravstveni radnik je dužan da se upiše u imenik komore u kome se vodi posebna evidencija o članovima komore koji su pripravnici. Dokumenta potrebna za upis u imenik komore pogledajte OVDE

Obavljanje pripravničkog staža u zdravstvenoj ustanovi/privatnoj praksi sprovodi se u skladu sa: