LA

У именик Фармацеутске коморе Србије, магистар фармације се може уписати као:

 1. магистар фармације
 2. магистар фармације на стажу
 3. магистар фармације са положеним стручним испитом
 4. магистар фармације специјализант
 5. магистар фармације специјалиста
 6. магистар фармације примаријус
 7. магистар фармације - наставно-научно звање.

 

Чланство у комори је обавезно за све магистре фармације, који као професију у Републици Србији обављају послове здравствене делатности у здравственим установама и у другим облицима здравствене службе (приватна пракса).

Захтев за упис магистар фармације подноси огранку Коморе, према припадности члана и то тако што се припрадност незапослених чланова одређује према пребивалишту, а припадност запослених, односно оснивача према месту обављања здравствене делатности.

Магистар фармације је у обавези да поднесе :

 1. испуњен захтев за упис (преузмите захтев)
 2. фотокопију личне карте (очитана)
 3. оверена фотокопија универзитетске дипломе (нострификовану диплому стечену у иностранству – диплома, превод дипломе, Решење о нострификацији)
 4. фотокопија или први примерак уплатнице о измиреним накнадама према Комори
 5. две (2) фотографије (35 x 30 мм), са именом и презименом на полеђини.


НАПОМЕНА: У складу са Законом о заштити података о личности ("Сл. гласник РС", бр. 87/2018), потребно је да подносиоц захтева добије информацију о прикупљању података о личности (преузмите информацију) и потпише Изјаву о обавештености (преузмите изјаву).

Овлашћено лице Фармацеутске коморе Србије за заштиту података о личности, Филип Стојкановић, дипл.правник., тел: 011/7700950

У зависности од основа уписа, подносе се и следећа документа:

 • Оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту,
 • Оверена фотокопија дипломе о положеном специјалистичком испиту, односно решење о започетој специјализацији/фотокопија индекса.
 • Оверена фотокопија уверења о стеченом наставном или научном звању, односно називу примаријуса.
 • Потврда здравствене установе о стажу или Уговор о волонтирању (за приправнике)
 • Фотокопију Решења надлежног органа о обављању приватне праксе - за осниваче (Решење Министарства здравља РС и АПР-а) (напомена: решење од АПР-а може прибавити Комора по службеној дужности или сама странка)
 • Доказ о радноправном статусу - запослењу (за запослене): М пријава на осигурање (напомена: може прибавити Комора по службеној дужности или сама странка)
 • Потврда о незапослености из Националне службе за запошљавање или уверење о стажу осигурања из ПИО (за незапослене)
 • Оверена фотокопија решења о пензији или привременог решења (за пензионере)

 

Документација се може послати поштом, предати лично или преко курира у просторије надлежног огранка Коморе.

Решење о упису у именик доноси огранак Коморе, у року од 15 дана од дана подношења комплетног захтева, у складу са законом.

При упису у Комору, магистру фармације се додељује идентификациони број.