CI

Magistar farmacije, odnosno diplomirani farmaceut postaje član Farmaceutske komore Srbije upisom u Imenik Komore. Članstvo u Komori je pravo i čast svih magistra farmacije, odnosno diplomiranih farmaceuta u Republici Srbiji.

Članstvo u Komori je obavezno za magistre farmacije, odnosno diplomirane farmaceute koji kao profesiju obavlјaju apotekarsku delatnost u Republici Srbiji u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe (privatna praksa) i za koje je licenca obavezna.

Članstvo u Komori je dobrovolјno za magistre farmacije, odnosno diplomirane farmaceute koji su nezaposleni, ne obavlјaju poslove zdravstvene delatnosti, u penziji su a nisu radno angažovani i državlјani RS koji žive i rade u inostranstvu. Razlikujemo dve kategorije: 

 1. Dobrovolјni članovi mogu dobiti licencu pod uslovima propisanim zakonom i u obavezi su da sakuplјaju bodove učešćem na akreditovanim programima KE, u cilјu obnove licence.
 2. Dobrovolјni članovi koji nisu podneli zahtev za izdavanje licence i istu nisu dobili nemaju ni obavezu sakuplјanja bodova. 


Danom započinjanja pripravničkog staža, magistar farmacije, odnosno diplomirani farmaceut dužan je da se upiše u imenik Komore. Rešenje o upisu u Imenik članova Farmaceutske komore Srbije, izdaje se na period do dana ispisa iz Imenika Komore. Pri upisu u Komoru, magistru farmacije se dodeljuje identifikacioni broj (ID broj).

U Imenik Farmaceutske komore Srbije, magistar farmacije se može upisati kao: magistar farmacije, magistar farmacije na pripravničkom stažu, magistar farmacije sa položenim stručnim ispitom, magistar farmacije specijalizant, magistar farmacije specijalista, magistar farmacije primarijus, magistar farmacije - nastavno-naučno zvanje.

Zahtev za upis magistar farmacije podnosi ogranku Komore, prema pripadnosti člana i to tako što se pripadnost nezaposlenih članova određuje prema prebivalištu, a pripadnost zaposlenih prema mestu obavljanja zdravstvene delatnosti.

Zahtev u papirnoj formi možete preuzeti OVDE i sa dole navednom dokumentacijom podneti lično ili putem pošte na adresu:  

 • Ogranak Beograd- Beograd, Mutapova 25, pon.-pet. od 8-16č;
 • Ogranak Vojvodina - Novi Sad, Hajduk Veljkova 11 II / 204, pon.-pet. od 8-16č;
 • Ogranak Kragujevac - Kragujevac, Crvenog Krsta 7 I Sprat / 23, pon.-pet. od 8-16č;
 • Ogranak Niš sa KiM - Niš, Zelengorska 4, lokal L2, pon.-pet. od 8-16č; 

Uz zahtev se prilažu sledeća dokumenata:

 • Lična karta (dokument se podnosi u očitanoj kopiji)
 • Fotografija (dve fotografije dimenzije 30x35mm sa upisanim imenom i prezimenom na poleđini)
 • Diploma ili uverenje o završenim integrisanim akademskim studijama drugog stepena na studijskom programu farmacija (Obrazovna visokoškolska ustanova)/Rešenje o nostrifikaciji diplome stečene u inostranstvu (Agencija za kvalifikacije), diploma, prevod diplome - dokumenta se podnose u overenoj kopiji; ukoliko je kao dokaz podneta overena kopija uverenja, nakon izdavanja diplome obavezno je kao dokaz dostaviti overenu kopiju diplome.
 • Dokaz o plaćenoj naknadi za upis u Imenik Komore u iznosu od 3.000,00 dinara - kopija ili drugi primerak uplatnice o izmirenim naknadama prema Komori ili izvod sa poslovnog računa stranke (Broj računa: 325-9500900015066-04; Svrha plaćanja: Nadoknada za upis u Imenik komore; Model: ne upisuje se; Poziv na broj: Matični broj (JMBG) podnosioca zahteva). 
 • Potvrda poslodavca o obavljanju pripravničkog staža - samo za pripravnike; dokument se podnosi u originalu.
 • Uverenje/Potvrda o položenom stručnom ispitu (Ministarstvo zdravlja, nadležni državni organ) - dokument se podnosi u overenoj kopiji; ukoliko je kao dokaz podneta overena kopija potvrde, nakon izdavanja uverenja obavezno je kao dokaz dostaviti overenu kopiju uverenja.
 • Diploma o položenom specijalističkom ispitu ili ispitu iz uže specijalizacije/Rešenje o nostrifikaciji diplome stečene u inostranstvu (Obrazovna visokoškolska ustanova) - dokument se podnosi u overenoj kopiji.
 • Rešenje o davanju saglasnosti na odobrenu specijalizaciju (Ministarstvo zdravlja) i fotokopija indeksa (Obrazovna visokoškolska ustanova) - podnosi se nakon početka obavljanja specijalističkog staža; dokumenta se podnosi u kopiji.
 • Uverenje o stečenom nastavno-naučnom zvanju, odnosno nazivu primarijus (Obrazovna visokoškolska ustanova) -  dokument se podnosi u overenoj kopiji.
 • Uverenje o stažu osiguranja (Republički fond za PIO) ili prijava na obavezno socijalno osiguranje (CROSO) - samo za zaposlene; podnosi se jedan od navedenih dokumenata u originalu/overenoj kopiji (Komora može po službenoj dužnosti da pribavi dokument prijave na obavezno socijalno osiguranje od CROSO - samo od trenutnog poslodavca).
 • Uverenje o nezaposlenosti (Nacionalna služba za zapošljavanje) - samo za nezaposlene; dokument se podnosi u originalu/overenoj kopiji.
 • Rešenje o penziji, odnosno privremeno rešenje o penziji (Republički fond za PIO) - samo kada je ostvareno pravo na penziju; dokument se podnosi u overenoj kopiji (Komora može po službenoj dužnosti, uz saglasnost stranke, da pribavi dokument iz PIO).

NAPOMENA: Obavezni i dobrovoljni članovi Farmaceutske komore Srbije dužni su da plaćaju godišnju članarinu u iznosu od 5.500,00 dinara i to zaključno sa 31. oktobrom tekuće godine, za tu godinu. Više informacija o godišnjoj članarini OVDE

ROKOVI: Postupajući po zahtevu, Farmaceutska komora Srbije u roku od 15 dana od dana prijema urednog zahteva izdaje Rešenje o upisu u Imenik članova Farmaceutske komore Srbije.

PREDAJA ZAHTEVA KOJI NE ISPUNJAVA USLOVE ILI PREDAJA NEPOTPUNOG ZAHTEVA: U slučaju da podneti zahtev ne ispunjava propisane uslove, doneće se rešenje kojim se odbija upis u imenik. U slučaju da je zahtev nepotpun, Farmaceutska komora Srbije u roku od 8 od dana prijema zahteva poziva podnosioca zahteva da dopuni zahtev. Rok za dopunu zahteva je 8 dana od dana od prijema zaključka. Ukoliko podnosioc zahteva ne postupi po zaključku, doneće se rešenje kojim se odbija upis u imenik.

ŽALBA: Na Rešenje o upisu u Imenik Komore može se izjaviti žalba. Žalba se podnosi ogranku Komore koji je izdao rešenje u roku od 15 dana od dana dostavljanja  rešenja. Rok za odlučivanje nadležnog organa je 60 dana od dana kada je predata uredna žalba.

KAZNENE ODREDBE: Članstvo u komori je obavezno za zdravstvene radnike koji kao profesiju obavljaju zdravstvenu delatnost. Novčanom kaznom od 30.000,00 do 50.000,00 dinara kazniće se za prekršaj zdravstveni radnik ukoliko se ne učlani u nadležnu komoru zdravstvenih radnika. 

FINANSIJSKI IZDACI: Visina naknade za upis u Imenik Komore iznosi 3.000,00 dinara. 

PRIKUPLJANJE I OBRADA PODATAKA O LIČNOSTI: U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018), potrebno je da podnosioc zahteva dobije informaciju o prikupljanju podataka o ličnosti (preuzmite informaciju) i potpiše Izjavu o obaveštenosti (preuzmite izjavu).

Ovlašćeno lice Farmaceutske komore Srbije za zaštitu podataka o ličnosti, Gordana Vukićević Mrkšić, dipl.pravnik., tel: 011/3243144