LA

Дипломирани фармацеути који испуњавају услове за упис у именик ФКС, потребну документацију подносе одговарајућем Огранку према месту рада.

Сви редовни чланови Фармацеутске коморе Србије могу да приступе корисничком сервису и тако остваре увид у: опште податке, картицу КЕ и финансијску картицу.

Огранак Крагујевац: Златиборски округ–Ужице, Колубарски округ-Ваљево, Мачвански округ-Шабац, Подунавски округ-Смедерево, Браничевски округ-Пожаревац, Шумадијски округ-Крагујевац, Рашки округ-Краљево, Моравички округ-Чачак, Поморавски округ-Јагодина. За овај огранак седиште је Крагујевац.

Секретар: Снежана Нишавић, дипл.правник
Адреса: Црвеног крста 7, I спрат, локал 23, 34000 Крагујевац
Телефон/фаx: +381 (0) 34 639 12 00
Имејл: ogranakkragujevac@farmkom.rs
Радно време: 08-16 часова

Органи огранка Коморе

 • Одбор огранка
 • Председник огранка
 • Клуб чланова Скупштине Коморе из огранка
 • Суд части I степена
 • Комисија за посредовање
 • Секретар огранка

Скупштина Фармацеутске коморе Србије је на седници одржаној у Београду дана 28.06.2018. године донела Одлуку о избору чланова Одбора Огранка Крагујевац и Суда части И степена, а Управни одбор Фармацеутске коморе Србије на седници одржаној у Београду дана 21.06.2018. године одлуку о избору Комисије за поредовање Огранка Крагујевац.

Одбор огранка

Одбор огранка има председника и два члана које бира Скупштина Коморе на предлог Клуба чланова Скупштине Коморе из огранка. Мандат чланова Одбора огранка траје четири године.

Чланови Одбора огранка:

 • ИВАН ДИВАЦ, Апотека “Краљево”, председник
 • АНА ПЕРИШИЋ, Апотека "Ужице"
 • ГОРДАНА ЂОРЂЕВИЋ, Апотека "Краљево"

Клуб чланова Скупштине Коморе из огранка

Клуб чланова Скупштине Коморе из огранка односно чланови Одбора огранка учествују у раду Скупштине ФКС и са огранка Крагујевац има их укупно 24.
Клуб чланова Скупштине Коморе из огранка Крагујевац

Суд части I степена

Суд части утврђује повреду професионалне дужности или угледа члана Коморе на основу спроведеног поступка за утврђивање дисциплинске одговорности.

Чланови Суда части I степена:

 • ДАНИЈЕЛА МИЛОСАВЉЕВИЋ Апотека „Пожаревац“, председник
 • СНЕЖАНА ИЛИЋ, Апотека „Краљево“, члан и заменик председника
 • СВЕТЛАНА КЉАЈИЋ, Апотека „Ужице“, члан
 • ИВАН ЛАЗАРЕВИЋ, Апотека „Пожаревац“, заменик члана
 • МАРИЈАНА СИНЂИЋ, Апотека „Ужице“, заменик члана
 • ЛИДИЈА ТОРЛАКОВИЋ, Апотека „Краљево“, заменик члана

Комисија за посредовање

Комисија за посредовање огранка Коморе посредује у споровима између чланова Коморе или између чланова Коморе и корисника здравствених услуга у складу са законом. Комисија за посредовање огранка Коморе има три члана - председника и два члана које именује Управни одбор Коморе из реда чланова Коморе из огранка Коморе. Комисија за посредовање огранка Коморе заузима ставове споразумно или већином гласова. Комисија за посредовање огранка Коморе именује посредника у спору. Посредник може бити лице које није члан Коморе.

Чланови комисије за посредовање:

 • ТАТЈАНА МИЛОШЕВИЋ, ЗУА "Мелем", председник
 • БРАНИСЛАВА НИКОЛИЋ, "Апотека Смедерево", члан
 • РАДИЦА СЕЛИЋ, ЗУА "Селић", члан