CI

Uloga farmaceuta, kao člana zdravstvenog tima, koji se bavi DM je:
    • U primarnoj prevenciji - Promocija zdravog načina života
    • U detekciji nedijagnostikovanog DM - Poznavanje rizika za razvoj DM tip 2
    • U prevenciji komplikacija dijabetesa - Savetovanje o redovnoj metaboličkoj kontroli i važnosti promena u stilu života

Cilj ove akcije je da sprovođenjem skrininga, kod svih osoba starijih od 45 godina, damo doprinos prevenciji i odlaganju pojave tipa 2 dijabetesa, otkrivanjem pacijenata koji su u stanju predijabetesa. Predijabetes je metaboličko stanje koje se karakteriše insulinskom rezistencijom i primarnom ili sekundarnom disfunkcijom beta ćelija, koja povećava rizik za razvoj tipa 2 dijabetesa.

Detekcija povišenog rizika za tip 2 dijabetesa sprovodi se korišćenjem sledećeh pristup:

    • Sistemski pristup
    • Poseban pristup


SISTEMATSKI PRISTUP

Sistematski pristup se sastoji u sprovođenju skrininga najmanje jednom u tri godine.

Preporuka je da se za skrining koristi Upitnik procene rizika za tip 2 dijabetesa koji možete preuzeti kao pdf dokument ili e-aplikacija. Upitnik je sačinjen u okviru Studije prevencije dijabetesa u Finskoj i sastavni je deo Nacionalnog vodiča za prevenciju tipa 2 dijabetesa Ministarstva zdravlja RS.

UPUTSTVO ZA POUNJAVANJE UPITNIKA

    • Za razgovor sa pacijentom u okviru tačke 2. i 3. koristiti Smernice za farmaceute: Farmaceutska zdravstvena zaštita osoba prekomerne telesne mase i gojaznih
    • Za razgovor sa pacijentom u okviru tačke 4. i 5. koristiti preporuke vodiča: Prevencija tipa 2 dijabetesa date u okviru priloga 2. 3. i 4.
    • Pozitivan odgovor na pitanje 6. 7. ili 8. usmerava nas na činjenicu da se radi o pacijentu kome je potreban poseban pristup.


SAVETOVANJE PACIJENATA

Kada se završi sa popunjavanjem upitnika, svi ispitanici koji su imali skor ispod 12 treba da dobiju opšte savete za prevenciju tipa 2 dijabetesa i preporuku da ovaj upitnik popune sa svojim farmaceutom ponovo, za 3 godine.
Ispitanici sa skorom rizika koji je ≥ 12 (kategorija umerenog i visokog rizika) treba da budu upućeni lekaru, uz savet da je potrebno da urade evaluaciju stanja glikoregulacije, na osnovu dve vrednosti glikemije našte, u dva neuzastopna dana (razmak 2-3 dana). U slučaju nekonzistentnih vrednosti glikemije pacijent treba da sledi dalje preporuke lekara.

POSEBAN PRISTUP


U detekciji povišenog rizika za tip 2 dijabetesa poseban pristup se primenjuje kod osoba sa prisutnim jednim ili više sledećeih poremećaja:
    • Pozitivna porodična anamneza
    • Prekomerna telesna težina BMI preko 30kg/m²
    • Smanjena fizička aktivnost
    • Gestacijski dijabetes
    • Žene koje su rodile decu težu od 4 kg
    • Arterijska hipertenzija, ishemijska bolest srca, ishemijska bolest mozga
    • Dislipidemija: HDL ≤ 0,9 mmol/l i /ili trigliceridi ≥ 2.8 mmol/l
    • Sindrom policističnih jajnika i druga endokrinološka oboljenja koja kompromituju glikoregulaciju

SAVETOVANJE PACIJENATA:
Poseban pristup u detekciji se kod ovakvih pacijenata primenjuje bez obzira na godine starosti, najmanje jednom u 3 godine, i podrazumeva savet da urade evaluaciju stanja glikoregulacije, na osnovu dve vrednosti glikemije našte, u dva neuzastopna dana (razmak 2-3 dana). U slučaju nekonzistentnih vrednosti glikemije pacijent treba da sledi dalje preporuke lekara.