CI


JESENJI FESTIVAL ZDRAVLJA – POZIV ZA UČEŠĆE

Ažurirano 02.10.2019 godine

Poštovane koleginice i kolege,

pozivamo Vas da uzmete aktivno učešće na Jesenjem festivalu zdravlja koji se održava u Beogradu 30-31.

Poštovane koleginice i kolege,

pozivamo Vas da uzmete aktivno učešće na Jesenjem festivalu zdravlja koji se održava u Beogradu 30-31. oktobra, u Domu Vojske Srbije, u Beogradu. Aktivnosti farmaceuta bi obuhvatile savetovanje pacijenata koji koriste hroničnu terapiju i procenu rizika za oboljevanje od dijabetesa. Zainteresovane kolege, zdravstvene ustanove i apoteke mogu da se prijave Farmaceutskoj komori Srbije na mejl komora@farmkom.rs ili tel: 011/3243144 najkasnije do srede, 23. oktobra. Za sva dalja pitanja stojimo vam na raspolaganju.


Poziv za prijavu za stručne nadzornike

Ažurirano 01.10.2019 godine

Poštovаne koleginice i kolege,

U skladu sa članom 192.

Poštovаne koleginice i kolege,

U skladu sa članom 192. Zakona o zdravstvenoj zaštiti nadležna komora zdravstvenih radnika predlaže ministru zdravlja listu stručnih nadzornika iz reda stručnjaka za određene oblasti zdravstvene zaštite, najkasnije do 31. decembra tekuće godine za narednu godinu.S tim u vezi pozivаmo Vаs dа nаm, ukoliko ste zаinteresovаni, dostаvite svoju prijаvu nа mejl komora@farmkom.rs sа nаznаkon „prijаvа zа stručnog nаdzornikа“ nаjkаsnije do 21.10.2019. godine.

U prijаvi je potrebno nаvesti ime i prezime, ID broj, titulu, nаučno/nаstаvno zvаnje i/ili specijаlizаciju, rаdno iskustvo, kontаk telefon.

Stručni nаdzornici trebа dа budu nаjistаknutiji predstаvnici fаrmаceutske zdrаvstvene delаtnosti, priznаti i dokаzаni stručnjаci, nаstаvni i nаučni rаdnici, sа nаjmаnje 10 godinа rаdnog iskustvа.

S obzirom dа Fаrmаceutskа komorа Srbije u sklаdu sа zаkonom predlаže ministru zdrаvljа listu stručnih nаdzornikа zа fаrmаceutsku zdrаvstvenu delаtnost, direktor Komore će formirati Komisiju kojа će pregledаti pristigle prijаve i u skladu sa gore nаvedenim uslovimа konаčаn predlog liste proslediti ministru zdravlja na dalju nadležnost.

Otvorena vrata Farmaceutske komore Srbije

Ažurirano 01.10.2019 godine

Poštovane koleginice i kolege,

Pozivamo Vas na otvorena vrata Farmaceutske komore Srbije koja će biti organizovana na ograncima Komore sa ciljem razmene informacija, predloga i sugestija vezanim za rad Komore, a kojima će prisustvovati direktor, mag.

Poštovane koleginice i kolege,

Pozivamo Vas na otvorena vrata Farmaceutske komore Srbije koja će biti organizovana na ograncima Komore sa ciljem razmene informacija, predloga i sugestija vezanim za rad Komore, a kojima će prisustvovati direktor, mag.farm.spec. Tatjana Šipetić.

Otvorena vrata biće održana po sledećem rasporedu:

 1. Ogranak Vojvodina, Novi Sad - 9.10.2019., od 12 do 16 časova
 2. Ogranak Beograd, Beograd - 8.11.2019. od 10 do 14 časova
 3. Ogranak Niš sa KiM, Niš - 14.11.2019. od 10 do 14 časova
 4. Ogranak Kragujevac, Kragujevac - 28.11.2019. od 10 do 14 časova.

Rezultati konkursa povodom Svetskog dana farmaceuta sdf - 2019

Ažurirano 01.10.2019 godine

Po konkursu koji je objavljen 14.

Po konkursu koji je objavljen 14. septembra 2019. godine na internet prezentaciji Farmaceutske komore Srbije povodom obeležavanja Svetskog dana farmaceuta na temu: „Bezbedni i efikasni lekovi za sve“, pristiglo je ukupno 18 radova.

Radove su poslali:

 1. Mag. farm. Nenad Milivojević, Beograd, licenca br. 9720
 2. Mag. farm. Marija Кovač, Šabac, licenca br. 9659
 3. Mag. farm. Кristina Кovačević, Кikinda, br.licence 76461
 4. Mag. farm. Aleksandra Malić, Inđija, br.licence 5313
 5. Mag. farm. Branka Radumilo, Loznica, br.licence 8753
 6. Mag. farm. spec. Jasmina Drašković, Beograd, br.licence 2679
 7. Mag. farm. Milijana Rovčanin, Beograd, br.licence 8695
 8. Mag. farm. Sandra Matović, Кragujevac, br.licence 62611
 9. Mag. farm. Marina Milinov, Beograd, br.licence 9431
 10. Mag. farm. Jelena Mijušković, Beograd, br.licence 8396
 11. Mag. farm. spec. Julijana Ivanović, Požarevac, br.licence 1035
 12. Mag. farm. spec. Jelena Stefanović Vojinović, Beograd, br.licence 2647
 13. Mag. farm. Biljana Podleznik, Šabac, br.licence 4032
 14. Mag. farm. spec. Milica Đukanović, Šabac, br.licence 8913
 15. Mag. farm. Marija Marković, Beograd, br.licence 79341
 16. Mag. farm. Ana Todorović, Novi Sad, br.licence 9331
 17. Mag. farm. Marija Stojković, Vranje, br.licence 4040
 18. Mag. farm. Mirjana Đokić, Beograd, br.licence 59111


Komisija koja je formirana odlukom direktora Komore, Tatjane Šipetić, u sastavu: Dragana Rajković, predsednik, Nikolina Skorupan, Milan Rakić, Sonja Stojiljković i Jelena Milošević, imala je težak zadatak da se odluči za tri rada, s obzirom da su svi pristigli tekstovi na veoma originalan način prezentovali ulogu i značaj diplomiranih farmaceuta/magistra farmacije u zdravstvenom sistemu i društvenoj zajednici, što je upravo bio i cilj.

Jednoglasnom odlukom Komisije za prva tri mesta izabrani su sledeći radovi:

 1. Mag. farm. spec. Milica Đukanović, Šabac, br.licence 8913
 2. Mag. farm. Кristina Кovačević, Кikinda, br.licence 76461
 3. Mag. farm. Marija Кovač, Šabac, licenca br. 9659


Svim učesnicima konkursa čestitamo na poslatim radovima i radujemo se daljoj zajedničkoj saradnji!!!

S obzirom na izuzetan kvalitet radova, osim nagrađenih, veči broj njih biće objavljen u časopisu "Apotekarska praksa".

Nagrađeni radovi dobiće i novčanu nagradu u iznosu od 10.000,00 dinara.

APR - Prijavljivanje podataka o radnom vremenu privatne prakse

Ažurirano 30.9.2019 godine

U skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (član 56.

U skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (član 56. stav 3), osnivači privatne prakse su dužni da Agenciji za privredne registre podnesu registracionu prijavu upisa zabeležbe o nedeljnom rasporedu rada, početku i završetku radnog vremena.

Registraciona prijava zabeležbe o nedeljnom rasporedu rada, početku i završetku radnog vremena u privatnoj praksi objavljena je na OVOM linku:

 1. registraciona prijava zabeležbe činjenica od značaja za pravni promet (Obavezni podaci+dodatak 14)
 2. dokumentacija kojom se te činjenice utvrđuju
 3. dokaz o uplati naknade (visina naknade)


Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (član 56. stav 3) propisano je da zdravstvena ustanova, kao i privatna praksa, o nedeljnom rasporedu rada, početku i završetku radnog vremena, obaveštava APR, radi upisa u nadležni registar.

U skladu sa odredbom člana 40. stav 9. istog zakona, privatna praksa se upisuje u Registar privrednih subjekata, a podaci o privatnoj praksi se u skladu sa odredbom člana 46. stav 4. objedinjuju sa podacima zdravstvenih ustanova u Jedinstvenoj evidenciji subjekata u zdravstvu, koja će se takođe voditi u Agenciji za privredne registre i biće uspostavljena u roku od 18 meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Osnivači privatne prakse su dužni da podnesu registracionu prijavu upisa zabeležbe o nedeljnom rasporedu rada, početku i završetku radnog vremena u privatnoj praksi, u skladu sa članom 8. Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre i članom 53. Pravilnika o sadržini Registra privrednih subjekata i dokumentaciji potrebnoj za registraciju.

1 ... 6 7 8 9 10