CI


KONFERENCIJA: Uloga farmaceuta u imunizaciji

Ažurirano 10.2.2021 godine

Poštovane koleginice i kolege, 

Pozivamo vas na Konferenciju: Uloga farmaceuta u imunizaciji koja će biti održana 13.

Poštovane koleginice i kolege, 

Pozivamo vas na Konferenciju: Uloga farmaceuta u imunizaciji koja će biti održana 13. februara sa početkom u 10 časova. Na konferenciji će učešće uzeti profesori sa Farmaceutskog fakulteta u Beogradu koji će govoriti o značaju imunizacije i ulozi farmaceuta. Projekat: "Značaj i uloga farmaceuta u promociji vakcinacije" koji je pripremila Farmaceutska komora Srbije predstaviće mag.farm.spec. Tatjana Šipetić, direktorka Komore, a iskustva iz Hrvatske preneće direktorka Hrvatske farmaceutske komore, mag.farm.spec. Ana Slodo. 

U drugom delu Konferencije biće reči o vakcinacije protiv Covid-19. 

Program Konferencije možete pogledati OVDE

Pristup Konferenciji je besplatan i možete se registrovati preko ovog LINKA


VAŽNA OBAVEŠTENJA - RFZO

Ažurirano 11.1.2021 godine

Republički fond za zdravstveno osiguranje obratio se Farmaceutskoj komori Srbije dopisom od 11.

Republički fond za zdravstveno osiguranje obratio se Farmaceutskoj komori Srbije dopisom od 11.1.2021. godine (OVDE) u kojem se navodi da je potrošnja pojedinih lekova, koji se koriste u lečenju obolelih od COVID-19 višestruko povećana u apotekama, pri čemu se značajne količine lekova izdaju a da nisu propisane na obrascu lekarskog recepta, što je suprotno režimu izdavanja utvrđeno u dozvoli za lek, shodno članu 55. Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima. 

U dopisu RFZO navodi se da je imajući u vidu potrošnju lekova koji se koriste i u lečnju obolelih od COVID-19, a koji se izdaju u apotekama, navedeno od posebnog značaja za lekove iz grupe:

  • niskomolekularnih heparina,
  • antibiotika i 
  • kortikosteroida.

"Za sve navedene lekove, dozvolom za lek utvrđen je režim izdavanja koji podrazumeva izdavanje leka samo uz lekarski recept, te je potrebno da obezbediti poštovanje zakonske odredbe pri izdavanja navedenih grupa lekova u apotekama, tj. da se ovi lekovi ne izdaju u apotekama bez odgovarajućeg recepta, odnosno lekarskog izveštaja na kome je propisan lek."

S tim u vezi ukazujemo vam na naveden član 55. stav 1. i stav 4. Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima, kao i  da se navedeni lekovi mogu izdavati isključivo na osnovu:

  • odgovarajućeg recepta ili
  • lekarskog izveštaja na kome je propisan lek. 

“Zabranjeno je izdavati, odnosno prodavati lekove suprotno izvršenoj klasifikaciji lekova u skladu sa čl. 51-54. ovog zakona, odnosno suprotno režimu izdavanja lekova utvrđenom u dozvoli za lek. 

Nadležna komora oduzeće odobrenje za samostalni rad izdato u skladu sa zakonom ako lice koje izdaje lek postupi suprotno stavu 1. ovog člana.”

U slučaju da Farmaceutska komora Srbije dobije informacije o postupanju koje je suprotno gore navedenom, dužna je da postupi u skladu sa navedenim članom 55. stav 4. Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima, odnosno da oduzme odobrenje za samostalni rad - licencu. 

UGOVARANJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ZA 2021. GODINU

Ažurirano 05.1.2021 godine

Republički fond za zdravstveno osiguranje objavio je obaveštenje zdravstvenim ustanovama van Plana mreže u kojima ih obaveštava da mogu od 1.

Republički fond za zdravstveno osiguranje objavio je obaveštenje zdravstvenim ustanovama van Plana mreže u kojima ih obaveštava da mogu od 1. januara 2021. godine da izdaju lekove, isporučuju medicinsko-tehnička pomagala, pružaju usluge BMPO i usluge hiperbarične oksigenacije na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja, pod uslovima utvrđenim ugovorom koji je važio za 2020. godinu, do zaključenja ugovora za 2021. godinu, ako kumulativno ispunjavaju definisane uslove. Detaljnu informaciju možete pogledati OVDE

PRAVILNIK o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2021. godinu objavljen je u "Sl. Glasniku RS", br. 161 od 31.12.2020. godine. Ovim Pravilnikom uređuju se uslovi za zaključivanje ugovora za 2021. godinu između Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i davalaca zdravstvenih usluga, kriterijumi i merila za utvrđivanje naknade za njihov rad, odnosno način plaćanja zdravstvenih usluga, kao i drugih troškova u skladu sa zakonom kojim se uređuje zdravstveno osiguranje, postupak konačnog obračuna sa davaocima zdravstvenih usluga na osnovu ugovora povodom ostvarivanja prava osiguranih lica na zdravstvenu zaštitu po završenoj kalendarskoj godini, kao i druga pitanja od značaja za zaključivanje ugovora sa davaocima zdravstvenih usluga. Pravilnik možete pogledati OVDE.

UREDBA o Planu zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u Republici Srbiji za 2021. godinu objavljena je u "Sl. glasniku RS", br. 160 od 31.12.2020. godine. Naime, Vlada RS u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju donosi Plan zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u Republici Srbiji za 2021. godinu, kao operativni dokument u sprovođenju politike obaveznog zdravstvenog osiguranja. Osnovni cilj donošenja Plana je da obezbedi što potpuniju realizaciju prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.Tekst Uredbe možete pogledati OVDE.Vakcinacija magistra farmacije / Obaveštenje RFZO zdravstvenim ustanovama van Plana mreže

Ažurirano 31.12.2020 godine

Farmaceutska komora Srbije se 30.

Farmaceutska komora Srbije se 30.12.2020. godine obratila ministru zdravlja sa molbom da magistri farmacije, članovi Farmaceutske komore Srbije koji su zaposleni u apotekama, u skladu sa prioritetima koji se odnose na zdravstvene radnike budu vakcinisani u što kraćem roku.

U dopisu se navodi da od početka pandemije magistri farmacije u apotekama pružaju značajnu podršku i pomoć u borbi protiv COVID-19, pre svega po pitanju pristupa lekovima i ličnoj zaštitnoj opremi, savetovanja i edukacije građana, proizvodnje i izdavanja sredstava za dezinfekciju ruku, trudeći se da kao odgovorni zdravstveni radnici pruže najveću moguću pomoć i podršku kako građanima, tako i svojim kolegama lekarima. Broj članova Farmaceutske komore Srbije koji su inficirani korona virusom je u stalnom porastu, kako u bolničkim apotekama, tako i na nivou apoteka primarne zdravstvene zaštite, što zahteva njihovo što brže uključivanje  u plan vakcinacije. Dopis možete pogledati OVDE

Republički fond za zdravstveno osiguranje objavio je obaveštenje zdravstvenim ustanovama van Plana mreže u kojima ih obaveštava da mogu od 1. januara 2021. godine da izdaju lekove, isporučuju medicinsko-tehnička pomagala, pružaju usluge BMPO i usluge hiperbarične oksigenacije na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja, pod uslovima utvrđenim ugovorom koji je važio za 2020. godinu, do zaključenja ugovora za 2021. godinu, ako kumulativno ispunjavaju definisane uslove. Detaljnu informaciju možete pogledati OVDE

NOVA PODZAKONSKA AKTA

Ažurirano 21.12.2020 godine

Izmene i dopune Pravilnika o obrascu lekarskog recepta, načinu izdavanja i propisivanja recepta, kao i novi Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku za dobijanje naziva primarijus stupili su na snagu nakon objavljivanja u "Sl.

Izmene i dopune Pravilnika o obrascu lekarskog recepta, načinu izdavanja i propisivanja recepta, kao i novi Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku za dobijanje naziva primarijus stupili su na snagu nakon objavljivanja u "Sl. glasniku RS". U Pravilniku o obrascu i sadržini lekarskog recepta, načinu izdavanja i propisivanja lekova („Službeni glasnik RS”, br. 74/18, 87/18, 47/19 i 90/19) u članu 37. stav 1. tačka 3) reči: „2021. godine”, zamenjuju se rečima: „2022. godine”. To znači da se primena Pravilnika u zdravstvenim ustanovama sekundarnog i tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite iz Plana mreže pomera na 1. januar 2022. godine. 


Novi Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku za dobijanje naziva primarijus usvojen je zbog usklađivanja sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i možete ga pogledati OVDE.

1 ... 4 5 6 7 8 ... 15