CI


Novi dopis upućen RFZO vezano za naknade po ispostavljenim fakturama apoteka

Ažurirano 28.6.2022 godine

Nastavak teksta

Farmaceutska komora Srbije se obratila dopisom od 26.05.2022. godine Republičkom fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO) sa molbom za zakazivanje zajedničkog sastanka i dodatne informacije vezano za dinamiku plaćanja i razloge kašnjenja po ispostavlјenim fakturama za izdate lekove i pomagala. 

S obzirom da do danas nismo dobili odgovor Farmaceutska komora Srbije je uputila molbu da se po ovom pitanju organizuje hitan sastanak na kome bi razjasnili sva otvorena pitanja (dopis možete pogledati OVDE). 

O svim dalјim informacijama po ovoj temi bićete blagovremeno obavešteni. 

______________________________________________________________________________

Farmaceutska komora Srbije se povodom učestalih zahteva svojih članova dana 26.5.2022. godine obratila RFZO sa molbom za bliže informacije o dinamici plaćanja i razlogu kašnjenja po ispostavlјenim fakturama za izdate lekove i pomagala. 

Naime, na osnovu dobijenih informacija, od početka maja 2022. izvršeno je plaćanje od strane RFZO za januar i prvu polovinu februara 2022, izuzev apotekama na teritoriji grada Beograda kojima nije izvršena uplata za februar 2022.  U skladu sa potpisanim ugovorom o snabdevanju osiguranih lica lekovima i određenim vrstama pomagala u 2022. godini, RFZO, odnosno Filijala je u obavezi da Apoteci izvrši plaćanje naknade u roku do 60 dana od dana prijema fakture u Filijali, te je do 10. maja 2022. godine izostala očekivana isplata za februar 2022. godine, odnosno drugu polovinu februara 2022. godine. 

Na osnovu prosleđenog dopisa (koji možete pogledati OVDE) očekujemo dodatne informacije i zakazivanje sastanka u najskorije vreme. 

O svim dalјim informacijama po ovoj temi bićete blagovremeno obavešteni. 


Uvođenje koordinatora za vigilancu u ZU

Ažurirano 04.6.2022 godine

Zakon o medicinskim sredstvima („Službeni glasnik RS“, br.

Zakon o medicinskim sredstvima („Službeni glasnik RS“, br. 105/2017) i Pravilnik o vigilanci („Službeni glasnik RS“, br. 3/2019) propisuju obavezu imenovanja i prijavljivanja Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS) koordinatora za vigilancu od strane zdravstvene ustanove. Od 1. jula 2022. godine imenovano lice ima obavezu prijavljivanja incidenata (neželjene reakcije na medicinsko sredstvo) putem digitalne platforme ADIS. 

Кoordinator za vigilancu je zdravstveni radnik zaposlen u zdravstvenoj ustanovi koji obavlja poslove u vezi sa organizovanjem i unapređivanjem sprovođenja dobre prakse u prikupljanju i prijavljivanju sumnji na incidente i komunikacije o rizicima primene medicinskih sredstava u zdravstvenoj ustanovi i koji je kontakt osoba zdravstvene ustanove za ALIMS, za vigilancu. 

S tim u vezi, Privredna komora Srbije u saradnji sa ALIMS-om, organizovala je edukaciju namenjenu koordinatorima za vigilancu medicinskih sredstava u zdravstvenim ustanovama, koja je obuhvatila i praktičnu obuku oko elektronskog poslovanja u sistemu ALIMS-a, a vezano za izveštavanje u  sistemu vigilance.

Bliže informacije i prezentacije sa održane edukacije možete pogledati OVDE

Primena standardizovane farmaceutske usluge za pacijente sa astmom

Ažurirano 29.5.2022 godine

Poštovane koleginice i kolege,

Sa cilјem da se pacijentima obolelim od astme, primenom medicine/farmacije zasnovane na dokazima, pruži jedinstvena usluga u apotekama radi unapređenja zdravlјa, pobolјšanja stepena adherence i bolјih zdravstvenih ishoda, Farmaceutska komora Srbije pripremila je materijal za pružanje standardizovane farmaceutske usluge za pacijente sa astmom.

Poštovane koleginice i kolege,

Sa cilјem da se pacijentima obolelim od astme, primenom medicine/farmacije zasnovane na dokazima, pruži jedinstvena usluga u apotekama radi unapređenja zdravlјa, pobolјšanja stepena adherence i bolјih zdravstvenih ishoda, Farmaceutska komora Srbije pripremila je materijal za pružanje standardizovane farmaceutske usluge za pacijente sa astmom.

Zadovoljstvo nam je da Vas pozovemo na vebinar koji će se održati 1. juna 2022. godine sa početkom u 17 časova sa ciljem implementacije ove usluge u apotekama. 

Link za prijavu https://event.webinarjam.com/register/245/405zot02

PROGRAM VEBINARA: 

  • 17:00 do 17:05, Uvodna reć, Slavica Milutinović, dipl. farm.
  • 17:00 do 17:15, Zašto nam je potrebna standardizovana farmaceutska usluga za pacijente sa astmom?, Mag. farm. spec. Milan Rakić
  • 17:15 do 17:40, Farmaceutska zdravstvena zaštita u terapiji astme, Prof. dr Sandra Vezmar Kovačević
  • 17:40 do 18:10, Struktura usluge po koracima, Mag. farm. spec. Nikolina Skorupan i Mag. farm. spec. Sonja Stojiljković
  • 18:10 do 18:30 Diskusija VAŽNO - Zaštita podаtaka o ličnosti

Ažurirano 19.5.2022 godine

Poštovane koleginice i kolege, 

Farmaceutska komora Srbije Vas ovim putem informiše i obaveštava da u poslednjih nekoliko dana apoteke dobijaju pozive od lica koji se predstavlјaju kao zaposleni u agenciji ovlašćenoj od strane Farmaceutske komore Srbije ili kao zaposleni u Ministarstvu zdravlјa Republike Srbije, te da u cilјu prikuplјanja podataka radi popisa apoteka i zaposlenih farmaceuta u njima zahtevaju od zaposlenih da im se daju imena i prezimena magistra farmacije i njihovе brojevе licenci.

Poštovane koleginice i kolege, 

Farmaceutska komora Srbije Vas ovim putem informiše i obaveštava da u poslednjih nekoliko dana apoteke dobijaju pozive od lica koji se predstavlјaju kao zaposleni u agenciji ovlašćenoj od strane Farmaceutske komore Srbije ili kao zaposleni u Ministarstvu zdravlјa Republike Srbije, te da u cilјu prikuplјanja podataka radi popisa apoteka i zaposlenih farmaceuta u njima zahtevaju od zaposlenih da im se daju imena i prezimena magistra farmacije i njihovе brojevе licenci.   

Molimo članove da ne daju svoje lične podatke, kao i da svaki poziv/mejl prijave pisanim putem Farmaceutskoj komori Srbije na mejl komora@farmkom.rs

Farmaceutska komora Srbije obavestila je Ministarstvo zdravlјa o navedenom. O svim dalјim radnjama bićete blagovremeno obavešteni. 


U čast obeležavanja Dana apotekarstva

Ažurirano 21.4.2022 godine

Poštovane koleginice i kolege,

Sa velikim zadovoljstvom Vas pozivamo da prisustvujete vebinaru koji će biti održan 28.

Poštovane koleginice i kolege,

Sa velikim zadovoljstvom Vas pozivamo da prisustvujete vebinaru koji će biti održan 28. aprila 2022. godine od 18:00 do 19:00 časova, a koji Farmaceutska komora Srbije organizuje u čast obeležavanja Dana apotekarstva. Ovim povodom, članovima Komore i široj stručnoj javnosti obratiće se:

  • Dominique Jordan, Predsednik Međunarodnog udruženja farmaceuta - International Pharmaceutical Federation (FIP)
  • Roberto Tobia, Predsednik Farmaceutske grupe Evropske unije  - Pharmaceutical Group of the European Union (PGEU)
  • Tatjana Šipetić, Direktor Farmaceutske komore Srbije


Link za registraciju https://event.webinarjam.com/register/230/9k853fm4

1 ... 3 4 5 6 7 ... 24