CI


Vakcinacija magistra farmacije / Obaveštenje RFZO zdravstvenim ustanovama van Plana mreže

Ažurirano 31.12.2020 godine

Farmaceutska komora Srbije se 30.

Farmaceutska komora Srbije se 30.12.2020. godine obratila ministru zdravlja sa molbom da magistri farmacije, članovi Farmaceutske komore Srbije koji su zaposleni u apotekama, u skladu sa prioritetima koji se odnose na zdravstvene radnike budu vakcinisani u što kraćem roku.

U dopisu se navodi da od početka pandemije magistri farmacije u apotekama pružaju značajnu podršku i pomoć u borbi protiv COVID-19, pre svega po pitanju pristupa lekovima i ličnoj zaštitnoj opremi, savetovanja i edukacije građana, proizvodnje i izdavanja sredstava za dezinfekciju ruku, trudeći se da kao odgovorni zdravstveni radnici pruže najveću moguću pomoć i podršku kako građanima, tako i svojim kolegama lekarima. Broj članova Farmaceutske komore Srbije koji su inficirani korona virusom je u stalnom porastu, kako u bolničkim apotekama, tako i na nivou apoteka primarne zdravstvene zaštite, što zahteva njihovo što brže uključivanje  u plan vakcinacije. Dopis možete pogledati OVDE

Republički fond za zdravstveno osiguranje objavio je obaveštenje zdravstvenim ustanovama van Plana mreže u kojima ih obaveštava da mogu od 1. januara 2021. godine da izdaju lekove, isporučuju medicinsko-tehnička pomagala, pružaju usluge BMPO i usluge hiperbarične oksigenacije na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja, pod uslovima utvrđenim ugovorom koji je važio za 2020. godinu, do zaključenja ugovora za 2021. godinu, ako kumulativno ispunjavaju definisane uslove. Detaljnu informaciju možete pogledati OVDE

NOVA PODZAKONSKA AKTA

Ažurirano 21.12.2020 godine

Izmene i dopune Pravilnika o obrascu lekarskog recepta, načinu izdavanja i propisivanja recepta, kao i novi Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku za dobijanje naziva primarijus stupili su na snagu nakon objavljivanja u "Sl.

Izmene i dopune Pravilnika o obrascu lekarskog recepta, načinu izdavanja i propisivanja recepta, kao i novi Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku za dobijanje naziva primarijus stupili su na snagu nakon objavljivanja u "Sl. glasniku RS". U Pravilniku o obrascu i sadržini lekarskog recepta, načinu izdavanja i propisivanja lekova („Službeni glasnik RS”, br. 74/18, 87/18, 47/19 i 90/19) u članu 37. stav 1. tačka 3) reči: „2021. godine”, zamenjuju se rečima: „2022. godine”. To znači da se primena Pravilnika u zdravstvenim ustanovama sekundarnog i tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite iz Plana mreže pomera na 1. januar 2022. godine. 


Novi Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku za dobijanje naziva primarijus usvojen je zbog usklađivanja sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i možete ga pogledati OVDE.

Započeo pristup bazi MedicineComplite - PRISTUP BNF i BNF za decu

Ažurirano 04.12.2020 godine

Od danas, 14.

Od danas, 14. decembra započeo je pristup bazi MedicinesComplete, ograničen pristup BNF i BNF za decu u narednih godinu dana, za 300 članova Komore koji su se prijavili i ispunili uslove za dobijanje pristupa. U petak, 11. decembra dobijeni su pristupni mejlovi i detaljna informacija o načinu pristupa.

Ukoliko niste uspeli da se prijavite na vreme pošaljite mejl ogranku kome pripadate i sekretari ogranka će naći načina da Vam pomognu. Iskreno se nadamo da će Vam ova baza pomoći u radu i da će unaprediti vašu svakodnevnu praksu. Molimo Vas da svoja iskustva podelite sa svojim kolegama iz apoteke i šire. 

NAPOMENA: Komora zadržava pravo da u slučaju nekorišćenja pristupa i/ili ispisa iz Komore pristupne podatke dodeli drugom članu Komore. 

OBRAZLOŽENJE:

U skladu sa usvojenim Programom rada Farmaceutske komore Srbije za 2020. godinu pokrenute su aktivnosti sa ciljem da se članovima Komore omogući pristup bazi podataka lekova i interakcija lekova, odnosno neophodnoj stručnoj literaturi. U okviru obeležavanja Svetskog dana farmaceuta, za sve svoje članove Komora je obezbedila besplatni probni pristup bazi informacija MedicinesComplete, u trajanju od sedam dana od 21-27. septembra 2020. godine. Nakon toga, članovi Komore imali su mogućnost da popune anketu u vezi sa sadržajem baze i praktičnog značaja u svakodnevno radu. 

Uzimajući u obzir broj pristupa bazi MedicinesComplete tokom probnog perioda, kao i analizom vaših odgovora u anketi o najaktuelnijim sadržajima ove baze podataka, a s obzirom na planirana sredstva, trenutno postoji mogućnost godišnje pretplate za korišćenje baze MedicinesComplete - ograničen pristup na izdanja BNF i BNF za decu, za 300 članova.

S tim u vezi Upravni odbor Komore doneo je odluku da se prihvati ponuda evropske kancelarije MedicinesComplete o godišnjoj pretplati za korišćenje baze MedicinesComplete, ograničen pristup na izdanja BNF i BNF za decu, za 300 članova i definisao uslove za prijavu.

Broj pristupa je ograničen na 300 članova Komore. Izbor članova sprovešće se na osnovu javnog poziva koji je objavljen na internet prezentaciji Komore, na osnovu sledećih kriterijuma: 

 • redosled prijavljivanja, 
 • uredno izmirene obaveze prema Komori i 
 • učešće u dosadašnjim aktivnostima i projektima koje Komora sprovodi.COVID - 19

Ažurirano 01.12.2020 godine

Upravni odbor Komore 31.

Upravni odbor Komore 31. jula 2020. godine doneo Odluku o iznosu i kriterijumima za upotrebu sredstava iz Fonda uzajamne pomoći za vreme pandemije uzrokovane zaraznom bolešću COVID-19 za period do 31.12.2020. godine, kojom je pomoć članovima Komore produžena na period do kraja godine.

VAŽNI LINKOVI

 • Instutu za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut" OVDE.
 • Zvanične informacije koje objavljuje Ministarstvo zdravlja Republike Srbije možete pogledati na OVOM linku. 
 • Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu OVDE


VAŽNI MATERIJALI ZA FARMACEUTE I APOTEKE:

 • Protokol za lečenje pacijenta sa COVID-19 (OVDE)
 • Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti OVDE
 • Opšte mere prevencije za apoteke (OVDE) - Institut za javno zdravlje "Dr Milan Jovanovic Batut"  
 • EAHP centar za informisanje o COVID-19 za bolničke farmaceute OVDE
 • FIP Zdravstveni savet - COVID-19 (OVDE) Međunarodna farmaceutska federacija FIP
 • Stručno-metodološko uputstvo za kontrolu unošenja i sprečavanje širenja novog korona virusa SARS-COV-2 u Republici Srbiji (OVDE) Institut za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut“
 • Informacije o nastanku i širenju corona virus 2019 oboljenja -Vodič za dijabetes (OVDE) i Preporuke za tretman dijabetesa tokom infekcije - “Pravila tokom bolesti” (OVDE)  Republička stručna komisija za dijabetes i Dijabetološki savez Srbije
 • Preporučena pravila ponašanja - Postupci prilikom ulaženj/izlaženja iz stana ili ukoliko živete sa osobom u riziku od zaraze (OVDE)
 • Preporuke za farmaceute i poslodavce u apotekarskoj delatnosti (OVDE) i Plakat - Mere zaštite od koronavirusne infekcije (OVDE)
 • Priručnik o prevenciji i lečenju COVID 19 infekcije OVDE Autor: kolege i stručnjaci iz Prve pridružene bolnice Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zheijang-u, NR Kina 
 • Preporuke za savetovanje pacijenata u apoteci (OVDE) - u skladu sa stručnim materijalom Međunarodne farmaceutske federacije FIP
 • Uputstvo za farmaceute i apotekarsku delatnost OVDE (izrađeno u skladu sa preporukama Međunarodne farmaceutske federacije FIP i Instituta za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut“)
 • SZO- Saopštenje o rizicima od virusa COVID - 19 za zdravstvene ustanove OVDE (iz saopštenja možete preuzeti liflete za pacijente)
 • Uputstvo za pranje ruku sredstvima na bazi alkohola OVDE
 • Uputstvo za pranje ruku vodom i sapunom OVDE i Uputstvo za pranje ruku_Batut OVDE


VAŽNE INFORMACIJE:

 • 05.08.2020. POMOĆ ČLANOVIMA KOMORE - NOVA ODLUKA  Nakon Odluke iz marta meseca koja se odnosila na pomoć članovima Farmaceutske komore Srbije u vreme vanrednog stanja, Upravni odbor je na 5. sednici (4. elektronskoj) koja je održana 30-31. jula 2020. godine, doneo Odluku o iznosu i kriterijumima za upotrebu sredstava iz Fonda uzajamne pomoći za vreme pandemije uzrokovane zaraznom bolešću COVID-19 za period do 31.12.2020.godine (OVDE). Pravo na ovu pomoć ima svaki član Farmaceutske komore Srbije koji je upisan u imenik, u skladu sa zakonom, i koji ima uredno plaćenu članarinu zaključno sa 2019. godinu, i to: porodica magistra farmacije/diplomiranog farmaceuta, člana Komore, preminulog od bolesti izazvane koronavirusom (Zahtev), član Komore koji je oboleo i hospitalizovan zbog infekcije COVID-19 (Zahtev), član Komore koji je oboleo i nije hospitalizovan zbog infekcije COVID-19 (Zahtev), član Komore za jedno serološko testiranje na prisustvo IgM i IgG antitela na korona virus (Zahtev). Rok za podnošenje zahteva je 3 meseca od nastanka događaja zbog kojeg se traži pomoć, izuzev porodicama članova Komore i članovima Komore koji od 15.03.2020.godine do donošenja ove odluke nisu podneli zahtev koji imaju pravo i mogućnost da to učine u roku od 3 (tri) meseca od dana donošenja ove Odluke. Zahtev sa pratećom dokumentacijom možete poslati skenirano na mejl komora@farmkom.rs
 • 09.06.2020. SEROLOŠKO TESTIRANJE NA ANTITELA - COVID-19  - Farmaceutska komora Srbije pružiće jednokratnu i bespovratnu pomoć iz Fonda uzajamne pomoći za serološko testiranje na prisustvo IgM i IgG antitela na korona virus. Pravo na ovu pomoć ima svaki član Farmaceutske komore Srbije koji je upisan u imenik, u skladu sa zakonom, i koji ima uredno plaćenu članarinu zaključno sa 2019. godinu. NAPOMENA: Pogledajte informaciju od 5.8.2020. godine.
 • 30.04.2020. Pomoć članovima Komore i donacija Vladi RS - Skupština Farmaceutske komore Srbije, Upravni i Nadzorni odbor, doneli su odgovarajuće odluke sa ciljem da svojim članovima, zdravstvenim radnicima koji su svakodnevno izloženi riziku od oboljevanja pruže pomoć i podršku. Detaljne informacije OVDE
 • 23.04.2020. Primena Zaključka Vlade RS vezano za izdavanje lekova sa Liste A bez plaćanja participacije - Saglasno Zaključku Vlade RS broj: 53-2706/2020 od 20.03.2020. godine kojim je Vlada dala saglasnost da se, zbog opšteg interesa u zdravstvenoj zaštiti, lekovi sa Liste A koji su propisani na lekarski recept u periodu važenja Odluke o proglašenju bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 zaraznom bolešću izdaju osiguranim licima u apotekama bez plaćanja fiksnog iznosa participacije od 50,00 dinara (OVDE), RFZO je 16.04.2020. godine uputio dopis apotekama na primarnom nivou zdravstvene zaštite koje su ovlašćenje za izdavanje lekova. Kod izdatih lekova bez naplate fiksnog dela participacije kao osnov OOP koriste šifru 888.  
 • 15.04.2020. Testiranjem zdravstvenih radnika obuhvaćeni i magistri farmacije - Na osnovu informacije naših kolega da testiranje zdravstvenih radnika ne obuhvata magistre farmacije Farmaceutska komora Srbije je kontaktirala Institut za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut" i dobila informaciju da se u skladu sa Stručno metodološkim uputstvom za kontrolu unošenja i sprečavanje širenja novog korona virusa SARS-CoV-2 u Republici Srbiji vrši testiranje zdravstvenih radnika, a da su istim obuhvaćeni i magistri farmacije.
 • 15.04.2020. Edukacije u okviru Virtuelne škole obrazovanja - Edukacije u okviru Virtuelne škole obrazovanja dostupne su svim članovima Farmaceutske komore Srbije koji imaju plaćenu članarinu zaključno sa 2019. godinom. U skladu sa odlukom Zdravstvenog saveta Srbije programi kontinuirane edukacije kojima akreditacija ističe 21. maja 2020. godine produženi su do 19.11.2020. godine, tako da su u okviru Virtuelne škole trenutno aktivna tri testa kojima možete pristupiti, svaki akreditovana sa 5 bodova za učesnik:  
  • Efikasnost topikalnih azola u lečenju vulvovaginalnih kandidijaza i uloga farmaceuta u lokalnoj terapiji (dostupan do 19. avgusta 2020. godine),
  • Prijava defekata kvaliteta leka/medicinskog sredstva i povlačenje serije leka/medicinskog sredstva iz apoteke (dostupan do 19. novembra 2020. godine),
  • Standardizacija farmaceutske usluge kod pacijenata sa dijabetesom (produženo do 19. novembra 2020. godine).
 • 10.04.2020. Snabdevanje maloprodajnih objekata na teritoriji Grada Beograda - Štab za vanredne situacije grada Beograda, omogućio je da se snabdevanje maloprodajnih objekata na teritoriji grada Beograda može obavljati u vremenskom periodu od 00 do 24 časa, uz neophodno poštovanje saobraćajnih propisa kako se ne bi ugrozila bezbednost učesnika u saobraćaju i to do 13. maja 2020. godine. U Obaveštenje se posebno navodi da je zabranjeno zaustavljati se i parkirati u zonama raskrsnica, na tramvajskim bašticama i pešačkim prelazima.
 • 08.04.2020. PharmAkt COVID-19 (POZIV ZA APOTEKE) - Nacionalna Asocijacija Studenata Farmacije - Srbija u saradnji sa Farmaceutskom komorom Srbije pokrenula je volontersku akciju PharmAkt COVID-19 u želji da omogući zaposlenima u apotekama lakše funkcionisanje u toku vanrednog stanja. Buduće kolege, studenti farmacije pomagali bi vam u pakovanju, prijemu robe ili bi vam pružili pomoć u vidu dostave lekova građanima starijim od 65godina. Detaljne informacije i način prijave pogledajte OVDE
 • 07.04.2020. MAGISTRIMA FARMACIJE SA LICENCOM NIJE POTREBNA POSEBNA DOZVOLA ZA KRETANJE U VREME POLICIJSKOG ČASA -  Na osnovu upita Farmaceutske komore Srbije MUP-u Republike Srbije za dodatna pojašnjenje Naredbe o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srbije, a nakon primedbe članova Komore da su im kretanje i odlazak u apoteku onemogućeni sa obrazloženjima da se ne nalaze u njihovoj evidenciji, 7.4.2020. godine dobili smo odgovor od MUP-a Republike Srbije da magistrima farmacije nije potrebna posebna dozvola za kretanje u vreme policijskog časa. Detaljnu informaciju pogledajte OVDE
 • 01.04.2020. OGRANIČENJE RADNOG VREMENA MALOPRODAJNIH OBJEKATA U BEOGRADU NE ODNOSI SE NA APOTEKE - Dana 1.4.2020. godine od strane Sekretarijata za zdravstvo Grada Beograda dobili smo informaciju da se odluka o radnom vremenu maloprodajnih objekata i objekata uslužne delatnosti koje je ograničeno do 15 časova radnim danima, odnosno 13 časova nedeljom, ne odnosi na apoteke osnovane kao zdravstvene ustanove, kao ni na apoteke osnovane kao privatna praksa.
 • 27.03.2020. RAD SA STRANKAMA I PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA VREME VANREDNOG STANJA - Zahtevi i potrebna dokumentacija za postupak upisa, izdavanja/obnavljanja licenci, ispis iz imenika, izdavanje potvrda, uverenja i izvoda i prijavu promene podataka za vreme vanrednog stanja šalju se skenirano – elektronskim putem. Detaljnu informaciju pogledajte (OVDE)
 • 25.03.2020. OBAVLJANJE PRIPRAVNIČKOG STAŽA I POLAGANJE STRUČNOG ISPITA - Na osnovu informacija koje smo dobili od Ministarstva zdravlja obaveštavamo vas: 1. S obzirom da je u toku vanredno stanje može da se napravi prekid u obavljanju pripravničkog staža i on se nakon završetka vanrednog stanja produžava za onoliko koliko je prekid trajao. 2. Polaganje stručnog ispita za vreme vanrednog stanja biće organizovano elektronskim putem o čemu će svi prijavljeni kandidati biti obavešteni.
 • 25.03.2020. ODLAGANJE SANITARNIH PREGLEDA - Farmaceutska komora Srbije je dobila informaciju od sanitarnog inspektora Lazara Smiljanića, koordinatora za sanitarni nadzor, da u trenutnoj situaciji nije potrebno ići na sanitarni pregled i izlagati se riziku od infekcije, te da se sanitarni pregled može obaviti nakon završetka vanrednog stanja.
 • 23.3.2020. Uredba o ograničavanju maloprodajne cene zaštitnih sredstava za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 (OVDE) "Službeni glasnik RS", broj 40 od 22. marta 2020
 • 20.3.2020. SKUPŠTINA FARMACEUTSKE KOMORE SRBIJE UPUTILA DOPIS PREDSEDNIKU REPUBLIKE SRBIJE (OVDE)
 • 19.3.2020. Preporuke Farmaceutske komore Srbije u vezi sa Naredbom o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srbije - Radno vreme apoteka skratiti do 15 časova, uz izuzetak apoteka koje su odlukom direktora zdravstvene ustanove i/ili osnivača određene kao dežurne apoteke. Članovima Farmaceutske komore Srbije koji imaju navršenih 65. godina i više ne preporučuje se odlazak na posao u cilju zaštite njihovog zdravlja i sprečavanja nastanka infekcije. NAPOMENA: Zdravstveni radnici sa sobom trebaju da imaju ID karticu, kao i Potvrdu – radni nalog koju izdaje ZU/privatna praksa u kojoj rade, a koja se izdaje u cilju pružanja farmaceutske zdravstvene zaštite.
 • 19.3.2020. SAOPŠTENJE KOMPANIJE NOVO NORDISK (OVDE).
 • 18.3.2020. PRODUŽENA HRONIČNA TERAPIJA ZA 3 MESECA - Pacijentima koji koriste hroničnu terapiju ista je od danas, 18. marta, automatski produžena za još 3 (tri) meseca.
 • 18.3.2020. FOND ZA SOVO – Produžetak važenja konzilijarnih mišljenja - U skladu sa aktuelnom epidemiološkom situacijom Fond za SOVO izdao je Obaveštenje o produžetku važenja konzilijarnih mišljenja i propisivanja i izdavanja lekova na osnovu konzilijarnih mišljenja (pogledajte Obaveštenje).
 • 16.3.2020. MOLBA ZA NABAVKU ZAŠTITNE OPREME I SPROVOĐENJE DODATNIH ZAŠTITNIH MERA U APOTEKAMA - Farmaceutska komora Srbije uputila je 16.3.2020. godine molbu Ministarstvu zdravlja, Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje i Institutu za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut“ za pomoć i obezbeđivanje zaštitne opreme za zaposlene u apotekama, bez obzira na tip vlasništva. Zaštitna oprema koja je u ovom trenutku neophodna obuhvata: maske, rukavice, sredstva za dezinfekciju prostora i radnih površina. Pored toga, na zahtev članova Komore, upućena je molba da Ministarstvo zdravlja propiše obavezu o postavljanju fizičkih barijera na recepturi (staklo, pleksiglas) i uputstvo da u apoteci u istom trenutku ne može biti veći broj pacijenata/korisnika usluge od broja farmaceuta za recepturom. Gore navedeno primenjeno je i u drugim evropskim zemljama sa ciljem da se potencijalno velika mogućnost infekcije u apotekama svede na najmanju moguću meru.


NABAVKA MOBILNIH ZAŠTITNIH PULTOVA

Farmaceutskoj komori Srbije obratile su se sledeće firme sa ponudom za zaštitne pultove:

 • Formex,  tel/fax: 034/375-210, info@formex.rs, www.formex.rs
 • Tomas Plastic doo., bg@mistomasplastic.com, 065/8693-154 

Pomoć obolelima od dijabetesa - izmene i dopune Pravilnika o medicinsko-tehničkim pomagalima

Ažurirano 23.11.2020 godine

Deci i odraslima sa Dijabetesom tip 1 od sada su dostupni senzori za merenje šećera u krvi o trošku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, u količini do 52 senzora za 12 meseci a koji se izdaju na tromesečnom nivou.

Deci i odraslima sa Dijabetesom tip 1 od sada su dostupni senzori za merenje šećera u krvi o trošku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, u količini do 52 senzora za 12 meseci a koji se izdaju na tromesečnom nivou. Prvo propisivanje navedenog pomagala vrši subspecijalista endokrinolog tercijarnog nivoa, a svako naredno izabrani lekar u domu zdravlja na osnovu mišljenja subspecijaliste endokrinologa tercijarnog nivoa . Overu OPP obrazaca vrši lekarska komisija Filijale.

PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja pogledajte OVDE

Pored senzora, osigurano lice ima pravo i na transmiter ili aparat za očitavanje kontinuiranog merenja nivoa šećera, a na koje od ova dva pomagala ima pravo zavisi isključivo od vrste terapije, odnosno zavisi od toga da li je na terapiji insulinskom pumpom ili injekcijama insulina.

Osiguranicima koji su ostvarili pravo na terapiju insulinskom pumpom o trošku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, obezbeđuje se i transmiter za očitavanje kontinuiranog merenja nivoa šećera, dok se deci sa nestabilnim dijabetesom i koja su na terapiji insulinskim injekcijama, iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja obezbeđuje aparat za očitavanje kontinuiranog merenja nivoa šećera. Ova pomagala prvi put osiguranim licima propisuju subspecijalisti endokrinolozi tercijarnog nivoa.

Zbog specificnosti pomagala, dobavljač isporuku vrši u zdravstvenu ustanovu tercijarnog nivoa gde će lekari izvršiti kratku obuka pacijenata, kao i kontrolu pravilnog korišćenja izdatog pomagala.

Svako naredno propisivanje pomagala vrši izabrani lekar u domu zdravlja na osnovu mišljenja specijaliste endokrinologa tercijarnog nivoa.
1 ... 3 4 5 6 7 ... 14