LA


ВАЖНА ОБАВЕШТЕЊА - РФЗО

Ažurirano 11.1.2021 godine

Републички фонд за здравствено осигурање обратио се Фармацеутској комори Србије дописом од 11.

Републички фонд за здравствено осигурање обратио се Фармацеутској комори Србије дописом од 11.1.2021. године (ОВДЕ) у којем се наводи да је потрошња појединих лекова, који се користе у лечењу оболелих од COVID-19 вишеструко повећана у апотекама, при чему се значајне количине лекова издају а да нису прописане на обрасцу лекарског рецепта, што је супротно режиму издавања утврђено у дозволи за лек, сходно члану 55. Закона о лековима и медицинским средствима.

У допису РФЗО наводи се да је имајући у виду потрошњу лекова који се користе и у лечњу оболелих од COVID-19, а који се издају у апотекама, наведено од посебног значаја за лекове из групе:

  • нискомолекуларних хепарина,
  • антибиотика и
  • кортикостероида.

"За све наведене лекове, дозволом за лек утврђен је режим издавања који подразумева издавање лека само уз лекарски рецепт, те је потребно да обезбедити поштовање законске одредбе при издавања наведених група лекова у апотекама, тј. да се ови лекови не издају у апотекама без одговарајућег рецепта, односно лекарског извештаја на коме је прописан лек."

С тим у вези указујемо вам на наведен члан 55. став 1. и став 4. Закона о лековима и медицинским средствима, као и да се наведени лекови могу издавати искључиво на основу:

  • одговарајућег рецепта или
  • лекарског извештаја на коме је прописан лек.

“Забрањено је издавати, односно продавати лекове супротно извршеној класификацији лекова у складу са чл. 51-54. овог закона, односно супротно режиму издавања лекова утврђеном у дозволи за лек.

Надлежна комора одузеће одобрење за самостални рад издато у складу са законом ако лице које издаје лек поступи супротно ставу 1. овог члана.”

У случају да Фармацеутска комора Србије добије информације о поступању које је супротно горе наведеном, дужна је да поступи у складу са наведеним чланом 55. став 4. Закона о лековима и медицинским средствима, односно да одузме одобрење за самостални рад - лиценцу. 

УГОВАРАЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЗА 2021. ГОДИНУ

Ažurirano 05.1.2021 godine

Републички фонд за здравствено осигурање објавио је обавештење здравственим установама ван Плана мреже у којима их обавештава да могу од 1.

Републички фонд за здравствено осигурање објавио је обавештење здравственим установама ван Плана мреже у којима их обавештава да могу од 1. јануара 2021. године да издају лекове, испоручују медицинско-техничка помагала, пружају услуге БМПО и услуге хипербаричне оксигенације на терет обавезног здравственог осигурања, под условима утврђеним уговором који је важио за 2020. годину, до закључења уговора за 2021. годину, ако кумулативно испуњавају дефинисане услове. Детаљну информацију можете погледати ОВДЕ

ПРАВИЛНИК о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2021. годину објављен је у "Сл. Гласнику РС", бр. 161 од 31.12.2020. године. Овим Правилником уређују се услови за закључивање уговора за 2021. годину између Републичког фонда за здравствено осигурање и давалаца здравствених услуга, критеријуми и мерила за утврђивање накнаде за њихов рад, односно начин плаћања здравствених услуга, као и других трошкова у складу са законом којим се уређује здравствено осигурање, поступак коначног обрачуна са даваоцима здравствених услуга на основу уговора поводом остваривања права осигураних лица на здравствену заштиту по завршеној календарској години, као и друга питања од значаја за закључивање уговора са даваоцима здравствених услуга. Правилник можете погледати ОВДЕ

УРЕДБА о Плану здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања у Републици Србији за 2021. годину објављена је у "Сл. гласнику РС", бр. 160 од 31.12.2020. године. Наиме, Влада РС у складу са Законом о здравственом осигурању доноси План здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања у Републици Србији за 2021. годину, као оперативни документ у спровођењу политике обавезног здравственог осигурања. Основни циљ доношења Плана је да обезбеди што потпунију реализацију права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања.Текст Уредбе можете погледати ОВДЕ.Вакцинација магистра фармације / Обавештење РФЗО здравственим установама ван Плана мреже

Ažurirano 31.12.2020 godine

Фармацеутска комора Србије се 30.

Фармацеутска комора Србије се 30.12.2020. године обратила министру здравља са молбом да магистри фармације, чланови Фармацеутске коморе Србије који су запослени у апотекама, у складу са приоритетима који се односе на здравствене раднике буду вакцинисани у што краћем року.

У допису се наводи да од почетка пандемије магистри фармације у апотекама пружају значајну подршку и помоћ у борби против ЦОВИД-19, пре свега по питању приступа лековима и личној заштитној опреми, саветовања и едукације грађана, производње и издавања средстава за дезинфекцију руку, трудећи се да као одговорни здравствени радници пруже највећу могућу помоћ и подршку како грађанима, тако и својим колегама лекарима. Број чланова Фармацеутске коморе Србије који су инфицирани корона вирусом је у сталном порасту, како у болничким апотекама, тако и на нивоу апотека примарне здравствене заштите, што захтева њихово што брже укључивање  у план вакцинације. Допис можете погледати ОВДЕ

Републички фонд за здравствено осигурање објавио је обавештење здравственим установама ван Плана мреже у којима их обавештава да могу од 1. јануара 2021. године да издају лекове, испоручују медицинско-техничка помагала, пружају услуге БМПО и услуге хипербаричне оксигенације на терет обавезног здравственог осигурања, под условима утврђеним уговором који је важио за 2020. годину, до закључења уговора за 2021. годину, ако кумулативно испуњавају дефинисане услове. Детаљну информацију можете погледати ОВДЕ

НОВА ПОДЗАКОНСКА АКТА

Ažurirano 21.12.2020 godine

Измене и допуне Правилника о обрасцу лекарског рецепта, начину издавања и прописивања рецепта, као и нови Правилник о ближим условима, начину и поступку за добијање назива примаријус ступили су на снагу након објављивања у "Сл.

Измене и допуне Правилника о обрасцу лекарског рецепта, начину издавања и прописивања рецепта, као и нови Правилник о ближим условима, начину и поступку за добијање назива примаријус ступили су на снагу након објављивања у "Сл. гласнику РС". У Правилнику о обрасцу и садржини лекарског рецепта, начину издавања и прописивања лекова („Службени гласник РС”, бр. 74/18, 87/18, 47/19 и 90/19) у члану 37. став 1. тачка 3) речи: „2021. године”, замењују се речима: „2022. године”. То значи да се примена Правилника у здравственим установама секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите из Плана мреже помера на 1. јануар 2022. године.

Нови Правилник о ближим условима, начину и поступку за добијање назива примаријус усвојен је због усклађивања са Законом о здравственој заштити и можете га погледати ОВДЕ.

Завршена пријава за коришћење базе MedicineComplite - ПРИСТУП BNF И BNF за децу

Ažurirano 04.12.2020 godine

Од данас, 14.

Од данас, 14. децембра започео је приступ бази МедицинесЦомплете, ограничен приступ БНФ и БНФ за децу у наредних годину дана, за 300 чланова Коморе који су се пријавили и испунили услове за добијање приступа. У петак, 11. децембра добијени су приступни мејлови и детаљна информација о начину приступа.

Уколико нисте успели да се пријавите на време пошаљите мејл огранку коме припадате и секретари огранка ће наћи начина да Вам помогну. Искрено се надамо да ће Вам ова база помоћи у раду и да ће унапредити вашу свакодневну праксу. Молимо Вас да своја искуства поделите са својим колегама из апотеке и шире.

НАПОМЕНА: Комора задржава право да у случају некоришћења приступа и/или исписа из Коморе приступне податке додели другом члану Коморе.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

У складу са усвојеним Програмом рада Фармацеутске коморе Србије за 2020. годину покренуте су активности са циљем да се члановима Коморе омогући приступ бази података лекова и интеракција лекова, односно неопходној стручној литератури. У оквиру обележавања Светског дана фармацеута, за све своје чланове Комора је обезбедила бесплатни пробни приступ бази информација MedicinesComplete, у трајању од седам дана од 21-27. септембра 2020. године. Након тога, чланови Коморе имали су могућност да попуне анкету у вези са садржајем базе и практичног значаја у свакодневно раду.

Узимајући у обзир број приступа бази MedicinesComplete током пробног периода, као и анализом ваших одговора у анкети о најактуелнијим садржајима ове базе података, а с обзиром на планирана средства, тренутно постоји могућност годишње претплате за коришћење базе MedicinesComplete - ограничен приступ на издања BNF и BNF за децу, за 300 чланова.

С тим у вези Управни одбор Коморе донео је одлуку да се прихвати понуда европске канцеларије MedicinesComplete о годишњој претплати за коришћење базе MedicinesComplete, ограничен приступ на издања BNF и BNF за децу, за 300 чланова и дефинисао услове за пријаву.

Број приступа је ограничен на 300 чланова Коморе. Избор чланова спровешће се на основу јавног позива који ће бити објављен на интернет презентацији Коморе, на основу следећих критеријума:

  • редослед пријављивања,
  • уредно измирене обавезе према Комори и
  • учешће у досадашњим активностима и пројектима које Комора спроводи.


1 2 3 4 5 6 ... 13