CI


SZO - Analiza najpotrebnijih lekova za decu

Ažurirano 18.8.2021 godine

Drage koleginice i kolege,

Farmaceutskoj komori Srbije upućena je molba od strane Penta Foundation and Marc Lallemant - GAP-f Clinical Research Working Group leader vezano za analizu dostupnosti ili problema sa kojima se sreću zdravstveni radnici a odnosi se na najpotrebnije lekove za decu, koju predvodi Svetska zdravstvena organizacija.

Drage koleginice i kolege,

Farmaceutskoj komori Srbije upućena je molba od strane Penta Foundation and Marc Lallemant - GAP-f Clinical Research Working Group leader vezano za analizu dostupnosti ili problema sa kojima se sreću zdravstveni radnici a odnosi se na najpotrebnije lekove za decu, koju predvodi Svetska zdravstvena organizacija. S tim u vezi pozivamo Vas da date doprinos ovom istraživanju, tako što ćete u anketi izneti vaša iskustva iz svakodnevne prakse. 

U prilogu prevod dopisa koji je upućen Farmaceutskoj komori Srbije sa linkom za pristup anketi. 

Drage koleginice i kolege,

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) započinje sveobuhvatnu analizu najpotrebnijih lekova za decu koja je veoma značajna za reviziju Liste esencijalnih lekova za decu (EMLc). Kao član Global Accelerator for Paediatric Formulations Network (GAP-f), koju predvodi SZO, Penta Foundation sprovodi ovu analizu.

Potrebna nam je vaša pomoć kao zdravstvenog radnika koji propisuje, priprema ili izdaje lekove za decu da bismo saznali:

  • Koje pedijatrijske formulacije smatrate najproblematičnijima i zašto?
  • Koji lekovi nedostaju ili nisu dostupni deci o kojoj brinete i zašto?

Za pristup anketi kliknite ovde: https://bit.ly/2SS31Im.

Anketa ne bi trebalo da vam oduzime više od 15 minuta. Svoje odgovore možete sačuvati i ponovo ih revidirati ili dopuniti, u bilo kom trenutku, sve do 31. avgusta 2021. godine kada će anketa biti zatvorena. 

Hvala vam unapred što ste popunjavanjem ankete doprineli ovom istraživanju.

Molimo vas da anketu podelite i sa drugim kolegama čije mišljenje smatrate relevantnim. 

Ostajemo na raspolaganju da razjasnimo svaku nedoumici vezano za popunjavanje ankete i rado ćemo vam pomoći i odgovoriti na vaša pitanja koja možete uputiti na sledeću adresu e -pošte: gap-f@pentafoundation.org

Mišljenje o statusnim promenama apoteka/apotekarskih ustanova

Ažurirano 16.8.2021 godine

Mišljenje Ministarstva zdravlja vezano za statusne promene apoteka/apotekarskih ustanova možete pogledati Nastavak teksta

Mišljenje Ministarstva zdravlja vezano za statusne promene apoteka/apotekarskih ustanova možete pogledati OVDE


POSTUPCI PRED SUDOM ČASTI

Ažurirano 16.7.2021 godine

Poštovane kolege i koleginice, 

Farmaceutska komora Srbije je u poslednjih 9 meseci sprovela 2 postupka pred Sudom časti I stepena, vezano za falsifikovanje potvrda sa akreditovanih programa kontinuirane edukacije (KE) koji su dostavljeni prilikom podnošenja zahteva za obnovu licence.

Poštovane kolege i koleginice, 

Farmaceutska komora Srbije je u poslednjih 9 meseci sprovela 2 postupka pred Sudom časti I stepena, vezano za falsifikovanje potvrda sa akreditovanih programa kontinuirane edukacije (KE) koji su dostavljeni prilikom podnošenja zahteva za obnovu licence. 

S obzirom da Farmaceutska komora Srbije od 2009. godine ima elektronski sistem za evidenciju navedenih podataka, verodostojnost podnetih potvrda koje nisu evidentirane u kartonu KE člana moguće je brzo i precizno utvrditi. 

Navedeno predstavlja povredu sedmog i osmog principa Etičkog kodeksa farmaceuta Srbije, odnosno predstavlja povredu profesionalne dužnosti ili ugleda člana Komore, a što je razlog za pokretanja disciplinskog postupka i izricanje jedne od zakonom propisanih mera, od javne opomene do privremene zabrane samostalnog rada u obavljanju zdravstvene delatnosti. 

Farmaceutska komora Srbije smatra da ovakvo postupanje povlači za sobom ozbiljne posledice. 

NOVE EDUKACIJE - VIRTUELNA ŠKOLA OBRAZOVANJA

Ažurirano 17.6.2021 godine

Farmaceutska komora Srbije u saradnji sa Ministarstvom zdravlja, Drugim projektom razvoja zdravstva Srbije, realizovala je 4 on-line testa, koji su posvećeni racionalnoj upotrebi antibiotika, kao i prevenciji, odnosno terapiji pacijenata obolelih od COVID-19.

Farmaceutska komora Srbije u saradnji sa Ministarstvom zdravlja, Drugim projektom razvoja zdravstva Srbije, realizovala je 4 on-line testa, koji su posvećeni racionalnoj upotrebi antibiotika, kao i prevenciji, odnosno terapiji pacijenata obolelih od COVID-19. Jedan od navedenih testova posvećen je farmaceutskoj usluzi prilikom izdavanja antibiotika, a Komora u okviru nedavno formirane radne grupe priprema i standardizaciju ove usluge, kao i implementaciju u svim apotekama u Srbiji.

Pored ovih testova, članovima Komore dostupni su i paketi obrazovanja za uvođenje standardizovane usluge pacijentima obolelim od dijabetesa, kao i paket obrazovanja koji obrađuje temu vakcinacije. 

Aktuelne on-line testove u okviru Virtuelne škole obrazovanja možete videti OVDE, a pristupiti im preko svog korisničkog servisa.

USKLAĐIVANJE OPŠTIH AKATA ZDRAVSTVENIH USTANOVA SA ZAKONOM

Ažurirano 14.6.2021 godine

Odredbom člana 14.

Odredbom člana 14. stav 1. tačka 6) Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre („Službeni glasnik RS”, 99/2011, 83/2014 i 31/2019) propisano je da po prijemu prijave registrator proverava da li su uz prijavu priloženi propisani dokumenti, čija je sadržina i forma određena zakonom. 

Odredbom člana 264. stav 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Sl.glasnik RS“ br.25/2019), propisana je obaveza za zdravstvene ustanove da usklade svoje opšte akte, organizaciju i rad sa odredbama ovog zakona u roku od 12 meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, a za zdravstvene ustanove iz plana mreže kojima se menja osnivač, u roku od šest meseci od donošenja Plana mreže, a stavom 6. istog člana je propisano da su zdravstvene ustanove koje imaju obavezu registracije usklađivanja, dužne da Registru zdravstvenih ustanova,uz prijavu za upis usklađivanja podnesu i primerak novog statuta.

Odredbom člana 28. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Sl.glasnik RS“ br.25/2019), je propisano da se na organe zdravstvene ustanove u privatnoj svojini, statusne promene, promenu pravne forme i prestanak postojanja, shodno primenjuju propisi kojima se uređuje pravni položaj privrednih društava („Sl.glasnik RS“ br. 36/2011...91/2019). 

Odredbom člana 198. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“, br. 36/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) propisano je da upravlјanje društvom može biti organizovano kao jednodomno ili dvodomno. U slučaju jednodomnog upravlјanja, organi društva su: 1) skupština, 2) jedan ili više direktora; U slučaju dvodomnog upravlјanja, organi društva su: 1) skupština, 2) nadzorni odbor, 3) jedan ili više direktora. U jednočlanom društvu funkciju skupštine vrši jedan član društva. Odredbe ovog zakona koje se odnose na organe privrednih društava, ne poznaju upravni odbor kao organ privrednog društva.

Uvidom u podnetu dokumentaciju i registrovane podatke određenih zdravstvenih ustanova, odnosno apotekarskih ustanova, registrator je utvrdio da se u dostavlјenim aktima navodi upravni odbor kao jedan od organa ustanove koji je doneo odluku o izboru direktora zdravstvene ustanove, što je u suprotnosti sa citiranom zakonskom odredbom i mišlјenjem ministarstva od 26.06.2020. godine br:011-00-00035/2020-02 kojim je navedeno da sama izmena naziva kojom je izvršeno usklađivanje apotekarske ustanove pri Privrednom sudu se ne može smatrati izvršavanjem propisane obaveze usklađivanja opštih akata, organizacije i rada zdravstvene ustanove. Imajući u vidu da podneta dokumentacija nije usklađena sa članom 28. stav 4. Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i članom 198. Zakona o privrednim društvima u delu organa zdravstvene ustanove, ista se ne može smatrati urednom za registraciju 

Urednom dokumentacijom za registraciju smatra se: 

  • Odluka o izboru i razrešenju direktora donetu od strane nadležnog organa zdravstvene ustanove. 
  • Uredan osnivački akt u kome će biti usklađena odredba o unutrašnjoj organizaciji zdravstvene ustanove (bez upravnog odbora), sa overenim potpisom osnivača i 
  • Uredan primerak statuta koji će biti usklađen sa odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (uz izostavlјanje navođenja upravnog odbora)
1 2 3 4 5 6 ... 17

Arhiva sadržaja

Dec Nov Okt Sep Avg Jul Jun Maj Apr Mar Feb Jan 2019
Dec Nov Okt Sep Avg Jul Jun Maj Apr Mar Feb Jan 2018
Dec Nov Okt Sep Avg Jul Jun Maj Apr Mar Feb Jan 2017
Dec Nov Okt Sep Avg Jul Jun Maj Apr Mar Feb Jan 2016
Dec Nov Okt Sep Avg Jul Jun Maj Apr Mar Feb Jan 2015