CI


PROJEKAT: PITAJ ME ZA HPV!

Ažurirano 01.2.2023 godine

Poštovane koleginice i kolege,

Veliko nam je zadovolјstvo da najavimo početak pilot projekta ,,Pitaj me za HPV’’ koji Farmaceutska komora Srbije pokreće u saradnji sa MSD-Health Equity Catalyst fondom.

Poštovane koleginice i kolege,

Veliko nam je zadovolјstvo da najavimo početak pilot projekta ,,Pitaj me za HPV’’ koji Farmaceutska komora Srbije pokreće u saradnji sa MSD-Health Equity Catalyst fondom. Projekat se sprovodi u 58 gradova/opština, u 220 apoteka uz učešće 250 magistra farmacije. Pružanje usluge u apotekama počinje 1. februara i traje do 31. maja 2023. godine. 

Informacija o magistrima farmacije koju pružaju uslugu, nazivima, adresama i lokacijama apoteka postavljena je na sajtu Komore, glavni meni, PITAJ ME ZA HPV.  Apoteke koje učestvuju u projektu obeležene su posterom, a magistar farmacije nosi bedž “Savetnik za vakcine – PITAJ ME ZA HPV!

Opšti cilј projekta je povećanje stope HPV vakcinacije u odabranim populacijama građana i odabranim gradovima/opštinama, pružanjem saveta i informacija zasnovanih na dokazima. Tokom trajanja projekta očekujemo da ćemo postići i povećanje informisanosti građana Republike Srbije o značaju HPV vakcinacije, kao i razvoj kompetencija magistra farmacije za savetovanje o HPV vakcini. 

Promotivni materijal, poster za apoteku (OVDE) i brošura za korisnike usluge (OVDE), dostupan je svim članovima Komore. 

Snimak sa onlajn edukacije, koja je održana 25. januara 2023. godine, biće uskoro postavljen na korisničkom servisu članova Komore. Test u elektronskoj formi na temu: Značaj i uloga apoteka u promociji HPV vakcinacije – Pitaj me za HPV predat je na akreditaciju Zdravstvenom savetu Srbije, u januarskom roku.  

Koordinator projekta: mag. farm. spec. Dragana Rajković

Članovi projektnog tima: 

 • Prof. dr Miloš Marković 
 • Van. prof. dr Brankica Filipić
 • Van. prof. dr Ivana Tadić
 • Mag. farm. spec. Jasna Anđelković 
 • Mag. farm. spec. Bojana Letić 
 • Dr sci. med. Dragana Stojilјković
 • Mag. farm. spec. Tatjana Šipetić
 • Mag. farm. Marina Trunić
 • Mag. farm. spec. Milan Rakić

Potpisan Protokol o saradnji između Farmaceutske komore Srbije i Privredne komore Srbije

Ažurirano 26.1.2023 godine

Imajući u vidu zajednički interes strana potpisnica u oblasti zalaganja za uređenje oblasti farmaceutskih proizvoda i usluga, polazeći od pozitivnog iskustva dosadašnje saradnje Farmaceutske komore Srbije i Privredne komore Srbije, dana 24.

Imajući u vidu zajednički interes strana potpisnica u oblasti zalaganja za uređenje oblasti farmaceutskih proizvoda i usluga, polazeći od pozitivnog iskustva dosadašnje saradnje Farmaceutske komore Srbije i Privredne komore Srbije, dana 24.01.2023. godine potpisan je Memorandum o saradnji.

Predmet ovog memoranduma je saradnja strana potpisnica na uređenju i razvoju farmaceutskih proizvoda i usluga na svim nivoima u Republici Srbiji.

Memorandum su potpisali direktor sektora udruženja privrede Igor Popović i direktorka Farmaceutske komore Srbije dipl. farm. Slavica Milutinović. 

Potpisivanju su prisustvovale Sekretar Udruženja za farmaciju i medicinsku delatnost i pomoćnik direktora Sektora udruženja privrede Mirjana Vučićević, viši savetnik u PKS Tijana Radojičić i generalni sekretar Farmaceutske komore Srbije Dragana Rajković.

Ključne aktivnosti stručne i tehničke saradnje su:

 • učešće u izradi zajedničkih predloga propisa koji uređuju oblast farmaceustskih proizvoda i usluga,
 • učešće u izradi zajedničkih predloga za izmenu i dopunu postojećih akata koji uređuju oblast farmaceutskih proizvoda i usluga,
 • organizovanje stručnih skupova, edukacija i radionica sa ciljem prezentovanja propisa koji uređuju oblast farmaceutskih proizvoda i usluga,
 • povezivanje sa relevantnim institucijama u cilju unapređenja zakonske regulative u oblasti farmaceutskih proizvoda i usluga i
 • formiranje radnih grupa za primenu, praćenje, analizu i unapređenje pojedinačnih oblasti farmaceustskih proizvoda i usluga.

USKORO POČINJE OBAVEZNA PRIMENA VODIČA DAP

Ažurirano 06.1.2023 godine

Vodič Dobre apotekarske prakse počinje da se primenjuje od 1.

Vodič Dobre apotekarske prakse počinje da se primenjuje od 1. aprila 2023. godine. Zakonski osnov za primenu ovog dokumenta jeste Zakon o zdravstvenoj zaštiti, član 219. stav 5. kojim je propisano da se organizovanje i vršenje apotekarske delatnosti u Republici Srbiji obavlja u skladu sa zakonom kojim se uređuje zdravstvena zaštita, zakonom kojim se uređuje zdravstveno osiguranje, zakonom kojim se uređuju lekovi i zakonom kojim se uređuju medicinska sredstva, kao i Vodičem dobre apotekarske prakse, koji donosi Farmaceutska komora Srbije, uz saglasnost ministra zdravlja. 

Vodič DAP izrađen je pre svega sa ciljem da pruži pomoć i podršku u svakodnevnom radu magistra farmacije, na svim nivoima zdravstvene zaštite. Vodič predstavlja sistema standarda i smernica koji omogućavaju savremen, na dokazima zasnovan pristup u sprovođenju apotekarske delatnosti. 

U cilju implementacije Vodiča DAP, Farmaceutska komora Srbije je u period januar – april 2022. godine organizovala 13 vebinara, koji obrađuju teme iz 12 različitih oblasti. Snimci vebinara dostupni su na zvaničnom YouTube kanalu Farmaceutske komore Srbije OVDE 

Za sve kolege podsećanje da su testovi u okviru Virtuelne škole obrazovanja na temu implementacije Vodiča dobre apotekarske prakse reakreditovani i dostupni na Vašim korisničkim kartonima. 

Za obavljanje apotekarske delatnosti suprotno navedenom članu 219. propisane su kaznene odredbe u članu 253. i 255. Zakona o zdravstvenoj zaštiti. 

Izmene i dopune zakonskih propisa

Ažurirano 04.1.2023 godine

Farmaceutska komora Srbije je avgusta 2022.

Farmaceutska komora Srbije je avgusta 2022. godine pokrenula inicijativu vezano za rešavanje problema u primeni e-faktura. Nakon analize postojećeg stanja definisana su tri osnovna pitanja koja su dana 23.8.2022. godine upućena nadležnom Ministarstvu finansija sa molbom za stručno mišlјenje (dopis od 23.8.2022. godine OVDE). Jedno od pitanja odnosilo se na probleme u primeni mišlјenja Ministarstva finansija br. 011-00-00549/2022-04 od 15.07.2022. godine, odnosno  tumačenja zakonskih odredbi u slučaju evidentiranja prometa usluge -  pozicioniranja proizvoda koje maloprodavac  pruža distributeru u maloprodajnom objektu, preko elektronskog fiskalnog uređaja. 

Vlada RS je dana 22.12.2022. godine, donela Uredbu o izmenama i dopunama Uredbe o određivanju delatnosti kod čijeg obavlјanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektonskog fiskalnog uređaja („Sl. glasnik RS, broj 141 od 23.12.2022. godine), kojom je u članu 2. stav 1. dodata nova tačka 3) u kojoj je propisano da se delatnostima za koje, u smislu člana 1. Uredbe, ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo i primlјenih avansa za promet na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja, smatraju delatnosti pružanja marketinških usluga u maloprodajnom objektu pravnim licima, odnosno obveznicima poreza na prihode od samostalne delatnosti u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana. 

Na ovaj način pozitivno je odgovoreno na inicijativu Farmaceutske komore Srbije i omogućeno da se po ovom pitanju reše nedoumice i problemi koji su bili posledica mišlјenja Ministarstva finansija.

Pored navedenog, obaveštavamo Vas o novom Pravilniku o ugovaranju za 2023. godinu, kao i izmenama i dopunama postojećih pravilnika:   

 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o obrascu i sadržini lekarskog recepta, načinu izdavanja i propisivanja lekova, koji je objavlјen u Sl. glasniku broj 143 od 29.12.2022. godine OVDE
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2022. godinu, koji je objavlјen u Sl. glasniku broj 143 od 29.12.2022. godine OVDE
 • Pravilnik o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2023. godinu, koji je objavlјen u Sl. glasniku broj 143 od 29.12.2022. godine OVDE
 • Pravilnik o izmeni i dopunama Pravilnika o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, koji je objavlјen u Sl. glasniku broj 144 od 30.12.2022. godine OVDE

Novogodišnja čestitka direktorke Komore

Ažurirano 28.12.2022 godine

Poštovane i drage koleginice i kolege, 

Bliži se kraj 2022.

Poštovane i drage koleginice i kolege, 

Bliži se kraj 2022. godine, koja je za nas u Farmaceutskoj komori Srbije bila izuzetno dinamična i radna. Nakon izbornih aktivnosti i izbora novog rukovodstva i organa komore u prvoj polovini godine, nastavilo se sa kontinuitetom u radu na implementiranju Savetovališta standardizovanih usluga u apotekama i pokretanjem niza novih aktivnosti.

Sa ciljem da se farmaceutska praksa, kao integralni deo zdravstvene zaštite, unapredi kroz uvođenje standardizovanih farmaceutskih usluga koje bi se kontinuirano sprovodile u apotekama, kao i da se pacijentima∕građanima pruže usluge u cilju podizanja nivoa farmaceutske zdravstvene zaštite, kontinuirano se radilo na implementaciji sledećih projekata:

 • Pružanje standardizovane farmaceutske usluge obolelima od dijabetesa 
 • Pružanje standardizovane farmaceutske usluge prilikom izdavanja antibiotika
 • Pružanje standardizovane farmaceutske usluga pacijentima obolelim od astme i
 • Pružanje standardizovane farmaceutske usluge pacijentima sa post covid simptomima.

Ponosni smo što je više od 1000 farmaceuta uzelo učešće u navedenim projektima, kao i da ovu godinu završavamo sa 480 savetnika. Svaki početak je težak, ali standardizovane farmaceutske usluge su naše opredeljenje.

 • Pokrenuli smo zajedno sa MSD-Health Equity Catalyst fondom pilot projekat u apotekama ,,Pitaj me za HPV’’ sa učešćem 250 magistra farmaceuta, sa ciljem povećanja stope HPV vakcinacije.
 • Formirana je Radna grupa koja uveliko radi na studiji izvodljivosti za centralizovanu pripremu citotoksične terapije u zdravstvenim ustanovama.
 • Formirana je Radna grupa Farmaceutske komore Srbije i Komore farmaceuta Republike Srpske koja do kraja godine počinje revidiranje dokumenta Nacionalni okvir kompetencija farmaceuta.
 • Etički odbor Farmaceutske komore započeo je rad na revidiranju Etičkog kodeksa.

U 2022. godini postali smo vidljiviji na društvenim mrežama Komore. Pokrenuli smo Youtube kanal, otvorili Linkendin i Instagram profile, koji su do sad stekli više od 1.000 pratilaca, dok naša Facebook stranica ima više od 16.000 pratilaca. Postigli smo i velike brojke kada je u pitanju sadržaj koji smo plasirali na Facebooku, pa smo tako imali više od 3.300.000. pregleda na ovoj društvenoj mreži.  

U poslednjih šest meseci imali smo i zapaženu prisutnost u medijma. Naši farmaceuti pisali su tekstove za najčitanije medije u Srbiji, gostovali smo na najgledanijim televizijama. Svakog meseca imali smo više od 20 objava na TV, printanim i veb medijima. Cilj nam je promocija značaja i uloge farmaceuta kao najdostupnijeg zdravstvenog radnika i stručnog lica u javnosti kao i podizanje svesti stanovništva o značaju farmaceutskog savetovanja i znanja koje farmaceut ima.

Ova godina je godina sa najvećim brojem akreditovanih KE, ukupno 24 (7 vebinara, 4 paketa VŠO posvećena uslugama i 13 paketa VŠO posvećena implementaciji vodiča DAP), najvećim brojem obnovljenih licenci, preko 2.500, ali i sa najvećim brojem članova koji su polagali licencni ispit, ukupno 75. 

Uspešno smo obeležili Svetski dan farmaceuta projektom Edukacija dece u predškolskim ustanovama i školama. Farmaceuti su svoje znanje iskoristili na najbolji mogući način edukujući mlade generacije jer se znanje i vaspitanje o zdravlju mora negovati od malih nogu.

Učešće u projektu je uzelo 120 farmaceuta u 90 škola i predškolskih ustanova u 50 gradova/mesta u Srbiji edukujući 8500 dece i to oko 2500 starijih osnovaca (V - VIII razred), oko 3000 mlađih osnovaca (I - IV razred) i oko 3000 dece u predškolskim ustanovama.

Prioritetne aktivnosti u narednoj godini: Aktivna podrška Komore u implementaciji Vodiča Dobre apotekarske prakse, aktivno učešće u implementaciji Programa digitalizacije u zdravstvenom sistemu sa akcionim planom koji uključuje i jedinstveni elektronski zdravstveni karton, redovna spoljna provera kvaliteta stručnog rada u većem broju apoteka nego svih predhodnih godina, podrška članovima komore za korišćenje aplikacije za farmaceutske usluge i uvođenje obrazaca novih usluga u aplikaciju za farmaceutske usluge.

Komora na kraju ove godine ima 8150 članova (obavezni i redovni), svi zajedno možemo uspešno da pomerimo granice, menjajući i unapređujući rad u našoj struci.

Brzo rešenje ne postoji, potrebno je da budemo istrajni kao bismo stvorili dodatnu vrednost i uredili rad u apotekama implementirajući Vodič Dobre apotekarske prakse DAP.

Samo jedna promena u nekom od segmenta Vašeg života ili posla ima snagu da se prelije i na druge. A kada je ta promena kvalitetno planirana, postaje temelj naše nove, buduće stvarnosti.

Upravo je sada savršeno vreme za ostvarivanje snova i dugo željenih ciljeva.

Želim Vam Srećnu i uspešnu Novu 2023. godinu! 

1 2 3 4 5 6 ... 29