CI


DVADESET ŠEST GODINA FARMACEUTSKE KOMORE SRBIJE

Ažurirano 24.2.2023 godine

Farmaceutska komora Srbije 24.

Farmaceutska komora Srbije 24. februara slavi svoj 26. rođendan. Na taj dan 1997. godine održana je prva konstitutivna sednica i izabrani su prvi organi Komore: Skupština Komore koja je imala 126 članova i to 66 članova u Veću farmaceuta u državnim zdravstvenim ustanovama i 60 članova u Veću farmaceuta koji obavlјaju privatnu praksu. Svako veće imalo je dva Odbora: Odbor diplomiranih farmaceuta i Odbor diplomiranih farmaceuta medicinskih biohemičara. Osnovani su i Upravni i Nadzorni odbor. Za prvog predsednika Skupštine Komore izabrana je prof. dr Nada Majkić Singh, a za prvog direktora Komore izabrana je dipl. farm. spec. Živana Jovanović.

Farmaceutska komora Srbije je jedina komora zdravstvenih radnika koja je osnovana pre donošenja Zakona o komorama  zdravstvenih radnika, koji je donet u novembru 2005. godine.

Prvi Statut Farmaceutske komore Srbije je usvojen na sednici Skupštine 18. novembra 1997. godine.

Farmaceutska komora Srbije je nezavisna, profesionalna organizacija diplomiranih farmaceuta/magistra farmacije, osnovana da bi se unapredili uslovi za obavlјanje profesije, zaštitili profesionalni interesi farmaceuta, unapredila zdravstvena zaštita i zaštita interesa građana u ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu. 

Misija Komore je unapređenje apotekarskog sektora, zaštita prava i interesa pacijenata, kao i uspostavlјanje standarda struke i primena etičkih načela.

Moto komore je ,,Znanjem do zdravlјa’’, u čijem okviru su stali svi cilјevi i stavovi članova komore koji su se zakletvom farmaceuta obavezali.

Od osnivanja do danas Komora je promenila više lokacija. Prva lokacija bila je u ulici Zmaj Jovina u Beogradu u zakupu prostorija saveznih organa SRJ u toj zgradi je sada Zavod za intelektualnu svojinu. Nakon dve godine sedište komore se izmešta u Dečansku 8A, takođe prostor u zakupu od saveznih, zatim republičkih organa Uprave za zajedničke poslove, a od maja 2014. godine sedište Farmaceutske komore Srbije i Ogranka Beograd je u Mutapovoj 25 u blizini Hrama Svetog Save u prostoru koji je u vlasništvu Komore.

Farmaceutska komora Srbije danas predstavlјa nezavisnu i profesionalnu organizaciju koja okuplјa 8177 članova, od toga obaveznih članova 7221, dobrovolјnih 783 i pripravnika 173.

Članstvo u Komori je pravo i čast svih magistra farmacije, odnosno diplomiranih farmaceuta u Republici Srbiji. Obavezno je za sve diplomirane farmaceute/magistre farmacije koji kao profesiju u Republici Srbiji obavlјaju poslove zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi i dobrovolјno za magistre farmacije/diplomirane farmaceute koji su nezaposleni, ne obavlјaju poslove zdravstvene delatnosti, u penziji su, a nisu radno angažovani i državlјani RS koji žive i rade u inostranstvu. Članstvo u Komori započinje upisom u Imenik Komore. 

Komoru čine ogranci Komore kao organizacione jedinice, i to: Ogranak Beograd, Ogranak Vojvodina, Ogranak Niš sa KiM i Ogranak Kragujevac. Organi Komore organizovani su tako da obezbeđuju ravnopravnu zastuplјenost svih ogranaka Komore, a isto tako obezbeđuju ravnopravno učešće u radu i odlučivanju onih magistra farmacije/diplomiranih farmaceuta koji obavlјaju profesiju u zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi.

Danas Komora ima organe koji obavlјaju poslove i zadatke u skladu sa zakonom: Skupštinu komore koja broji 100 članova i kojom presedava mag. farm. spec. Ivan Eftović, Upravni odbor,  Nadzorni odbor, Etički odbor, Sudove časti prvog i drugog stepena, Komisiju za posredovanje i Odbore Komore. Komoru predstavlјa i zastupa direktorka Komore dipl. farm. Slavica Milutinović.

Cilјevi Komore i planirane aktivnosti za postizanje postavlјenih cilјeva: 

 • Obavlјanje poverenih poslova u skladu sa zakonom 
 • Unapređenje uslova za obavlјanje apotekarske delatnosti 
 • Unapređenje farmaceutske prakse 
 • Izmena i dopuna zakonske regulative 
 • Revizija akata Komore 
 • Kontinuirana edukacija članova Komore 
 • Unapređenje informisanosti članstva, pripravnika i opšte javnosti o radu Komore 
 • Učešće u sprovođenju zakona i principa Etičkog kodeksa farmaceuta Srbije 
 • Dodela nagrada Farmaceutske komore Srbije 
 • Članstvo Komore u međunarodnim organizacijama 
 • Saradnja sa institucijama sistema 


Svim članovima Farmaceutske komore Srbije i članovima svih organa Komore želim Srećan 26. rođendan Komore!

Da mnogo godina slavimo dan Komore, da znanjem branimo struku, a stalnim radom i posvećenošću unapređujemo uslove i zakone po kojima radimo.


Direktorka Farmaceutske komore Srbije

Slavica Milutinović dipl.farm.


Nove funkcionalnosti u okviru portala eApoteka

Ažurirano 20.2.2023 godine

Poštovane koleginice i kolege, 

Sa cilјem da svi članovi Komore budu upoznati sa novim funkcionalnostima u okviru portala eApoteka, objavlјujemo priručnik za korisnike i brošuru koji Vam mogu pomoći da unapredite svakodnevnu praksu u apoteci kroz efikasnu, digitalnu komunikaciju sa pacijentom, lekarom i drugim zdravstvenim ustanovama (Nastavak teksta

Poštovane koleginice i kolege, 

Sa cilјem da svi članovi Komore budu upoznati sa novim funkcionalnostima u okviru portala eApoteka, objavlјujemo priručnik za korisnike i brošuru koji Vam mogu pomoći da unapredite svakodnevnu praksu u apoteci kroz efikasnu, digitalnu komunikaciju sa pacijentom, lekarom i drugim zdravstvenim ustanovama (OVDE). 

Priručnik za korisnike opisuje implementirane funkcionalnosti u okviru eRecept. Namenjen je primarno korisnicima koji pristupaju funkcionalnostima portala eApoteka u cilju zahteva i komunikacije sa korisnicima eDoktor modula, kontrole izdavanja recepata i komunikacije sa registrovanim korisnicima portala eZdravlje. Opisuje i mogućnost obaveštenja osiguranika o dostupnoj terapiji za preuzimanje u apoteci, sa podsetnikom u mobilnoj aplikaciji, kao i mogućnost podsetnika kroz kalendar za redovnu primenu leka osiguranika. 

Farmaceutska komora Srbije u narednom periodu planira održavanje vebinara, u saradnji sa autorima priručnika za korisnike i brošure, kako bi članovi Komore mogli da se bliže upoznaju sa novim funkcionalnostima, dobiju odgovore na eventualna pitanja/nedoumice i daju predloge za dalje unapređenje portala eApoteka. 

 • Priručnik za korišćenje eApoteka novih funkcionalnosti OVDE
 • Brošura – Nove funkcionalnosti eApoteka OVDE

Baza podataka za rekonstituciju/razblaživanje parenteralnih antibiotika i sirupa

Ažurirano 10.2.2023 godine

Sa stanovišta efikasnosti i bezbednosti primene lekova neophodno je zdravstvenim radnicima obezbediti informacije o pravilnom načinu pripreme leka.

Sa stanovišta efikasnosti i bezbednosti primene lekova neophodno je zdravstvenim radnicima obezbediti informacije o pravilnom načinu pripreme leka. Sa ciljem da se olakša pristup podacima potrebnim za pripremu i primenu parenteralnih antibiotika i sirupa, tim bolničkih farmaceuta Srbije i drugih zemalja formirao je jedinstvenu bazu podataka za rekonstituciju/razblaživanje antibiotika, a zatim i dizajnirao veb-sajt i mobilnu aplikaciju, koji se mogu lako pretraživati.

Nacrt projekta - Baza podataka za rekonstituciju/razblaživanje parenteralnih antibiotika i sirupa u Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Severnoj Makedoniji i Crnoj Gori 

Tim bolničkih farmaceuta ispred Saveza farmaceutskih udruženja Srbije (SFUS), Sekcija za bolničku farmaciju, je osmislio projekat 2019. godine pod nazivom „Implementacija baze podataka za rekonstituciju/razblaživanje antibiotika u Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Severnoj Makedoniji i Crnoj Gori u saradnji sa Španijom“ i aplicirao za sredstva Evropskog udruženja bolničkih farmaceuta (EAHP) predviđena za podršku međunarodnim projektima zemalja članica EAHP. Nakon završetka veoma kompetitivnog postupka, EAHP je odobrio sredstva, te je pokrenuta međunarodna saradnja SFUS-a i udruženja susednih zemalja: Hrvatskog farmaceutskog društva (HFD), Slovenačkog farmaceutskog društva (SFD), Farmaceutske komore Makedonije (FKM), Farmaceutske komore Crne Gore (FKCG) i Farmaceutskog društva Republike Srpske u saradnji sa kolegama iz Španije . 

Cilj projekta je bio procena znanja, stavova i prakse u vezi sa rekonstitucijom/razblaživanjem antibiotika među zdravstvenim radnicima u bolnicama u Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Severnoj Makedoniji i Crnoj Gori, kao i razvoj i implementacija jedinstvene baze podataka za rekonstituciju/razblaživanje antibiotika koja bi se mogla uvesti u bolničku praksu. 

U toku dvogodišnjeg projekta (2020-2022) ostvareni su značajni rezultati: prikupljene su informacije o znanju, stavovima i praksi lekara i medicinskih sestara/tehničara u oblasti pripreme i primene antibiotika u različitim bolničkim uslovima i razvijena je jedinstvena baza podataka za rekonstituciju/razblaživanje antibiotika koja se može primeniti u bolnicama širom Evrope. 

Tim bolničkih farmaceuta iz Srbije (nosilac projekta): dr sc. med. spec. Zora Ćetković (vođa projekta), mag.farm.spec. Dragana Rajinac, dr sc. med. spec. Ivana Baralić, mag.farm. Jelena Marković.

Zašto je važna usluga?

Medicinske greške su prepoznate kao česti uzročnik neželjenih dejstava lekova koja za posledicu imaju visok stepen morbiditeta i mortaliteta i samim tim veliko finansijsko opterećenje za zdravstveni sistem svake zemlje. Farmaceuti treba da obezbede da informacije potrebne za bezbednu pripremu i primenu lekov budu brzo i lako dostupne, kao i da se smanji rizik od medicinskih grešaka. 

Jedan od načina da se to postigne je primena kompjuterizovanih sistema kao podrške u odlučivanju (veb-sajt i mobilna aplikacija) koji mogu da pojednostave pristup podacima o pripremi i primeni antibiotika i poboljšaju bezbednost primene lekova. Uloga bolničkog farmaceuta je da potvrdi da su procedure u skladu sa trenutnom najboljom praksom i preporukama proizvođača.

Link za veb-sajt  http://eahp-see.com/

SASTANAK U OPŠTINI ŽABALJ POVODOM PROJEKTA: PITAJ ME ZA HPV!

Ažurirano 09.2.2023 godine

Opštinska narodna biblioteka „Velјko Petrović“u Žablјu bila je domaćin sastanka: Podrška lokalne zajednice u realizaciji projekta Farmaceutske komore Srbije “Pitaj me za HPV”, koji je održan 8.

Opštinska narodna biblioteka „Velјko Petrović“u Žablјu bila je domaćin sastanka: Podrška lokalne zajednice u realizaciji projekta Farmaceutske komore Srbije “Pitaj me za HPV”, koji je održan 8.2.2023. sa početkom u 11 časova. Od 1. februara 2023. godine, građani Žablјa i okolnih mesta mogu dobiti savete u dve apoteke, od naših koleginica mag.farm. Jelene Zagorac i mag.farm. Sanje Đogo. 

Realizaciju ovog projekta u opštini Žabalј, izražavanjem dobre volјe i konstruktivnih predloga, podržali su i svojim prisustvom na sastanku potvrdili: direktor Doma zdravlјa Žabalј - dr.med.spec. Nikola Jakšić, glavna medicinska sestra Doma zdravlјa Žabalј - Jelica Glišić, direktor Opštinske narodne biblioteke „Velјko Petrović“ - Milovan Mirkov,  pedagog Osnovne škole "Miloš Crnjanski" - Snežana Ubiparip,  direktorka srednje škole "22.oktobar" - pedagog Branislava Knežević, urednica- bibliotekar Varija Nešić i predstavnik opštine Žabalј - Lazar Čonkić.

Sastanku su prisustvovale i predstavnice Farmaceutske komore Srbije: generalni sekretar mag.farm.spec. Dragana Rajković i Tamara Radivojević, dipl. pravnik.

Doneto je niz korisnih zaklјučaka i predloga za realizaciju projekta "Pitaj me za HPV" i učešća u ovoj važnoj i zajedničkoj misiji brige o zdravlјu dece i građana u opštini Žabalj i okolini.


FIP regionalna online radionica

Ažurirano 06.2.2023 godine

Poštovane koleginice i kolege, 

Pozivamo Vas da u sredu, 8.

Poštovane koleginice i kolege, 

Pozivamo Vas da u sredu, 8. februar u 19.30 časova prisustvujete FIP regionalnoj online radionici na temu: Hajde da izgradimo pozitivno radno okruženje i da zajedno oblikujemo svetsku politiku vezanu za održivu farmaceutsku profesiju. Detaljne informacije i prijava za radionicu OVDE

1 2 3 4 5 ... 29