CI


Svetski dan borbe protiv dijabetesa – Farmaceutska usluga "Savetovanje pacijenata sa dijabetesom"

Ažurirano 13.11.2020 godine

Povodom Svetskog dana borbe protiv dijabetesa, a sa ciljem da što veći broj naših kolega uzme učešće u Projektu Farmaceutske komore Srbije: Uvođenje farmaceutske usluge "Savetovanje pacijenata sa dijabetesom", izvršena je revizija materijala za pružanje ove usluge koju vam stavljamo na raspolaganje.

Povodom Svetskog dana borbe protiv dijabetesa, a sa ciljem da što veći broj naših kolega uzme učešće u Projektu Farmaceutske komore Srbije: Uvođenje farmaceutske usluge "Savetovanje pacijenata sa dijabetesom", izvršena je revizija materijala za pružanje ove usluge koju vam stavljamo na raspolaganje.

Na osnovu iskustva naših kolega koji su učestvovali u Pilot projektu, Radna grupa Farmaceutske komore Srbije je nakon uvida u sve pristigle komentare materijal prilagodila zahtevima prakse i učinila ga jednostavnijim i efikasnijim za primenu. 

Kao što ste već obavešteni u okviru Projekta Komore “Uvođenje standardizovane farmaceutske usluge obolelima od dijabetesa u apotekama” biće dodeljene prve Potvrde o uspešno završenom programu za pružanje standardizovane usluge pacijentima sa dijabetesom, koju izdaje Farmaceutska komora Srbije. Naše kolege i koleginice koji su u prethodnom period ispunili sve predviđene uslove dobiće i bedž sa natpisom “Savetnik za dijabetes”, a ukoliko dva farmaceuta iz jedne apoteke dobiju gore navedenu Potvrdu, apoteka u kojoj rade stekla je pravo na Sertifikat koji ukazuje da u toj apoteci pacijenti oboleli od dijabetesa mogu dobiti savetovanje kroz standardizovanu farmaceutsku uslugu. Spisak farmaceuta i apoteka možete pogledati OVDE

Farmaceutska komora Srbije je Ministarstvu zdravlja prosledila rezultate pilot projekta (OVDE), a obavljeni su i prvi razgovori na ovu temu sa predstavnicima Ministarstva i prof. Lalićem, dekanom Medicinskog fakulteta u Beogradu.

Ujedno vas pozivamo da se prijavite za učešće u Projektu i na taj način farmaceutsku uslugu "Savetovanje pacijenata sa dijabetesom" učinimo što dostupnijom našim građanima. 

Revidiran materijal za pružanje usluge:

 • Usluga započinje:
  • popunjavanjem Opšteg upitnika koji popunjava farmaceut u razgovoru sa pacijentom (preuzmite Upitnik 0) i
  • pacijentu daje Opšti flajer za pacijenta - Upoznajte dijabetes (preuzmite flajer 0)
 • Nakon toga pacijent popunjava Upitnik o samokontroli dijabetesa na osnovu koga će se proceniti znanje pacijenta pre pružene usluge (preuzmite Upitnik 01-06)
 • PRVI korak usluge - Primena terapije (preuzmite flajer 1) (preuzmite Upitnik 1)
 • DRUGI korak usluge - Primena insulina (preuzmite flajer 2) (preuzmite Upitnik 2)
 • TREĆI korak usluge - Kotrola nivoa glukoze i Akutne komplikacije dijabetesa-hiperglikemija, ketoacidoza i hipoglikemija (preuzmite flajer 3-1 i flajer 3-2) (preuzmite Upitnik 3)
 • ČETVRTI korak usluge - Metabolička kontrola: glukoza u krvi, krvni pritisak, lipidni profil, indeks telesne mase i obim struka (preuzmite flajer 4) (preuzmite Upitnik 4)
 • PETI korak usluge - Nefarmakološke mere (preuzmite flajer 5-1, flajer 5-2, flajer 5-3 i flajer 5-4) (preuzmite Upitnik 5)
 • ŠESTI korak usluge - Hronične komplikacije dijabetesa (preuzmite flajer 6-1 i flajer 6-2) (preuzmite Upitnik 6)
 • Nakon pružene kompletne usluge (svih 6. koraka), pacijent popunjava Upitnik o samokontroli dijabetesa na osnovu koga će se proceniti unapređenje znanja pacijenta posle pružene usluge (preuzmite upitnik 01-06)
 • UPITNIK za pacijenta - zadovoljstvo pruženom uslugom (preuzmite upitnik)

Ovde možete preuzeti sve flajer (OVDE)

Savetnici za dijabetes OVDE

ANKETA - Pristup bazi MedicinesComplete

Ažurirano 06.10.2020 godine

Vaše mišljenje nam je važno zato smo napravili mini anketu (pristupite Nastavak teksta

Vaše mišljenje nam je važno zato smo napravili mini anketu (pristupite OVDE) u vezi sa sadržajem baze MedicinesComplete. Anketa vam neće oduzeti mnogo vremena, pa vas molimo da svoje utiske podelite sa nama. 


Farmaceutska komora Srbije je u okviru obeležavanja Svetskog dana farmaceuta, za sve svoje članove obezbedila besplatni probni pristup bazi informacija MedicinesComplete, u trajanju od sedam dana od 21-27. septembra. U skladu sa interesovanjem, Komora će pokrenuti aktivnosti kako bi svojim članovima obezbedila pristup ovoj bazi podataka.

U navedenom periodu članovi Komore mogu pristupiti bazi preko svog korisničkog naloga na sajtu Komore www.farmkom.rs

Nakon logovanja, na stranici korisničkog servisa, a ispod naslova Korisnički servis za članove, nalazi se posebna kućica MEDICINESCOMPLETE. U bazu podataka ulazite jednostavno klikom na ovaj naslov.  

MedicinesComplete je renomirana baza podataka Velike Britanije, koja sadrži medicinske alate i opsežne informacije o lekovima. Sve informacije su zasnovane na dokazima i redovno se ažuriraju, kako bi pomogle farmaceutima u donošenju odluka i unapređenju bezbednosti pacijenata.

Pretražite bazu i pogledajte kakve funkcionalnosti i informacije nudi. Po isteku probnog perioda, mejlom ćete dobiti link za popunjavanje kratkog upitnika o funkcionalnostima baze i njenoj upotrebnoj vrednosti u svakodnevnom radu.

MedicinesComplete objedinjuje:

 • British National Formulary i BNF for Children - literatura izbora za koncizne informacije o lekovima, kojom se služe zdravstveni profesionalci širom sveta. Sadrže detaljne informacije o doziranju, merama opreza, odobrenim indikacijama i off label primeni. Moguća je pretraga po lekovima ili određenim stanjima/bolestima. Sadrži smernice o lečenju pojedinih zdravstvenih stanja i bolesti. Laka za upotrebu u svakodnevnom radu. BNF for Children pruža smernice za primenu lekova kod dece od rođenja do navršenih 18 godina.
 • Martindale’s ADR Checker –međunarodno priznat i cenjen alat za prepoznavanje neželjenih reakcija na lekove i dalje postupanje.
 • Stockley’s Interactions Checker – alat koji omogućava brzu i laku proveru interakcija lek-lek, lek-hrana i ostale interakcije lekova, kao i interakcije biljnih lekova. Pruža informacije o ozbiljnosti interakcije i instrukcije o daljem postupanju.
 • Drugs in Pregnancy and Lactation – detaljne informacije o primeni lekova tokom trudnoće i dojenja
 • Dietary Supplements – Baza podataka o dijetetskim suplementima (doziranje, dejstvo, izvori u hrani, toksičnost)
 • Ekscipijensi za izradu farmaceutskih oblika
 • Klinički kalkulatori (indeks telesne mase, klirens kreatinina i dr.)

Pogledajte kratak video (OVDE) o mogućnostima alata za pretragu.

APR - REGISTAR ZDRAVSTVENIH USTANOVA

Ažurirano 30.9.2020 godine

Farmaceutska komora Srbije skreće pažnju osnivačima apotekarskih ustanova na članove 32.

Farmaceutska komora Srbije skreće pažnju osnivačima apotekarskih ustanova na članove 32. i 124. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Sl. glasnik RS", br. 25/2019 - dalje: Zakon), koja su od značaja za registraciju apotekarskih ustanova u Agenciju za privredne registre (u daljem tekstu: APR). 

Upis u Registar zdravstvenih ustanova, u skladu sa navedenim članovima Zakona, podrazumeva i promenu osnivačkog akta (član 32.) i promenu Statuta (član 124.), odnosno donošenje odgovarajućih odluka. Ukoliko ova dva akta nisu usklađena sa Zakonom, APR neće moći da postupi po registracionim prijavama upisa usklađivanja u Registar. 

Takođe, gde god je to navedeno neophodno je dostaviti dokumenta u ORIGINALU. 

Detaljna uputstva u vezi gore navedenog nalaze se na sajtu APR-a i možete ih pogledati OVDE

Vezano za nedeljni raspored rada, početak i završetak radnog vremena, apotekarske ustanove će APR-u dostavljati posebnu ODLUKU donetu od strane osnivača u kojoj je potrebno navesti nedeljni raspored rada, početak i završetak radnog vremena za dane radne nedelje, subotu i nedelju za svaku organizacionu jedinicu posebno. APR će, kao zabeležbu podataka bitnih za pravni promet, registrovati radno vreme zdravstvene ustanove (sedišta) i javno će, na internet strani APR-a, objaviti Odluku o radnom vremenu u ograncima i organizacionim jedinicama.

Članovi Farmaceutske komore Srbije na posebnoj mejl adresi apr-registar@farmkom.rs mogu da postave sva pitanja vezana za neophodne aktivnosti i obaveze u narednom periodu. 


MIŠLJENJA MINISTARSTVA ZDRAVLJA I RFZO VEZANO ZA PROMENU NAZIVA: 

Mišljenje Ministarstva zdravlja Republike Srbije dostavljeno 29.06.2020. godine na osnovu dopisa Farmaceutske komore Srbije iz marta 2020. godine možete pogledati OVDE

Mišljenje Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje dostavljeno 08.07.2020. godine na osnovu dopisa Farmaceutske komore Srbije od 01.07.2020. godine možete pogledati OVDE

Upitnik Evropske asocijacije bolničkih farmaceuta

Ažurirano 27.9.2020 godine

Evropska asocijacija bolničkih farmaceuta (EAHP) sprovodi upitnik kako bi se sakupila iskustva bolničkih farmaceuta tokom COVID-19 pandemije, a kome možete pristupiti Nastavak teksta

Evropska asocijacija bolničkih farmaceuta (EAHP) sprovodi upitnik kako bi se sakupila iskustva bolničkih farmaceuta tokom COVID-19 pandemije, a kome možete pristupiti OVDE. Upitnik je sa jedne strane usmeren na detalje vezane za nestašice lekova do kojih je došlo tokom pandemije, a sa druge strane odnosi se na iskustva bolničkih farmaceuta tokom prvih meseci pandemije, načine upravljanja krizom i mogućnosti za davanje preporuka kako bi se u budućnosti poboljšala spremnost bolničkih farmaceuta na krizne situacije poput globalne pandemije.ČESTITAMO SVETSKI DAN FARMACEUTA

Ažurirano 25.9.2020 godine

Poštovane koleginice i kolege,

Čestitamo Vam Svetski dan farmaceuta! U aktuelnom trenutku neophodno je prilagoditi se promenama i skoncentrisati na ulogu zdravstvenog radnika i stručnjaka za lekove.

Poštovane koleginice i kolege,

Čestitamo Vam Svetski dan farmaceuta! U aktuelnom trenutku neophodno je prilagoditi se promenama i skoncentrisati na ulogu zdravstvenog radnika i stručnjaka za lekove. Pružanje konsultacija pacijentima o lekovima zasnovanim na dokazima trebalo bi da bude u središtu apotekarske prakse sa dugoročnim ciljem postizanja sigurne i efikasne upotrebe lekova. Upravo ovo zahteva mrežu magistra farmacije sa jasno definisanim znanjima i odgovornostima. 

Zato nam je izuzetno važno da danas, na Svetski dan farmaceuta, imamo priliku da promovišemo naše kolege, prve Savetnike za dijabetes koji će u apotekama pružati standardizovanu farmaceutsku uslugu obolelima od dijabetesa radi unapređenja zdravlja, poboljšanja stepena adherence i boljih zdravstvenih ishoda.

Pored toga, Farmaceutska komora Srbije je pripremila niz aktivnosti, od besplatnog pristupa jednoj od najvećih svetskih baza podataka do materijala za učešće u kampnaji higijene ruku u predškolskim ustanovama. Ovo je prilika da dodelimo i važne nagrade: Nagradu „Stevan Šukljević“ i nagrade na sada već tradicionalnom konkursu za Svetski dan farmaceuta. 

Pozivamo Vas da i Vi u svojoj apoteci obeležite ovaj dan i napravite još jedan korak ka boljoj apotekarskoj praksi. 


OD 21-27. SEPTEMBRA BESPLATAN PROBNI PRISTUP BAZI MEDICINESCOMPLETE

Farmaceutska komora Srbije je u okviru obeležavanja Svetskog dana farmaceuta, za sve svoje članove obezbedila besplatni probni pristup bazi informacija MedicinesComplete, u trajanju od sedam dana od 21-27. septembra. U skladu sa interesovanjem, Komora će pokrenuti aktivnosti kako bi svojim članovima obezbedila pristup ovoj bazi podataka.

U navedenom periodu članovi Komore mogu pristupiti bazi preko svog korisničkog naloga na sajtu Komore OVDE

Nakon logovanja, na stranici korisničkog servisa, a ispod naslova Korisnički servis za članove, nalazi se posebna kućica MEDICINESCOMPLETE. U bazu podataka ulazite jednostavno klikom na ovaj naslov.  


DOBITNICA NAGRADE “STEVAN ŠUKLJEVIĆ” ZA 2020. GODINU

Nagrada “Stevan Šukljević” ustanovljena je 2016. godine u čast prijatelja, saradnika i uglednog magistra farmacije Stevana Šukljevića. Ovogodišnji laureat nagrade "Stevan Šukljević" je dr. sci. med.  Marija Popović Milenković, dipl. farm. spec., kojoj će priznanje biti dodeljeno na prvoj sledećoj sednici Skupštine. 

Marija Popović Milenković se svojim radom i zalaganjem istakla kao izuzetan farmaceut. Diplomirala je na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu 2001. godine, specijalizaciju “Farmaceutska zdravstvena zaštita” završila 2007., a 2010. godine doktorirala na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu. Autor je velikog broja radova u časopisima od nacionalnog i međunarodnog značaja. Od 2000. godine do danas zaposlena je u Apoteci Kragujevac. Biografiju Marije Popović Milenković pogledajte OVDE


DODELA PRVIH POTVRDA O USPEŠNO ZAVRŠENOM PROGRAMU ZA PRUŽANJE STANDARDIZOVANE USLUGE – SAVETNIK ZA DIJABETES

U okviru Projekta Komore “Uvođenje standardizovane farmaceutske usluge obolelima od dijabetesa u apotekama” biće dodeljene prve Potvrde o uspešno završenom programu za pružanje standardizovane usluge pacijentima sa dijabetesom, koju izdaje Farmaceutska komora Srbije. Naše kolege i koleginice koji su u prethodnom period ispunili sve predviđene uslove dobiće i bedž sa natpisom “Savetnik za dijabetes”, a ukoliko dva farmaceuta iz jedne apoteke dobiju gore navedenu Potvrdu, apoteka u kojoj rade stekla je pravo na Sertifikat koji ukazuje da u toj apoteci pacijenti oboleli od dijabetesa mogu dobiti savetovanje kroz standardizovanu farmaceutsku uslugu.

Pozivamo i sve ostale kolege da se uključe u Projekat. Od strane Radne grupe, a na vaš predlog, materijal za pružanje usluge biće korigovan, unapređen i dostupan najkasnije do kraja oktobra ove godine. 

Spisak farmaceuta i apoteka možete pogledati OVDE

Rezultati I faze pilot projekta OVDE


NAGRAĐENI RADOVI NA KONKURSU POVODOM SVETSKOG DANA FARMACEUTA

Na konkursu povodom Svetskog dana farmaceuta na temu: „Uloga farmaceuta u transformaciji globalnog zdravlja“ pristiglo je ukupno 35 radova. Zahvaljujemo se svima koji su odvojili vreme i sa nama podelili svoju viziju uloge farmaceuta u eri transformacije globalnog zdravlja, kao i inspirativne aktivnosti koje sprovode u apotekama. 

Spisak kolega koji su poslali radove možete pogledati OVDE

Na ovom konkursu kao tri najbolja rada ocenjeni su: 

 • mr.ph. Sanja Dimitrijević, AU “Benu”, Niš; 
 • mr.ph. Sanja Dimitrijević, AU “Niš”, Niš; 
 • mr.ph. Jelena Kostić Valčić, Pirot. 


KAMPANJA: HIGIJENA RUKU U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA

Farmaceutska komora Srbije je uzela aktivno učešće u Kampanji za higijenu ruku donacijom 10.000 postera koji su početkom jula distribuirani u sve predškolske ustanove na teritoriji Republike Srbije. S obzirom na epidemiološku situaciju nismo u mogućnosti da planirane radionice na temu: Nije teško biti čist i uredan održimo u toku ove nedelje, ali stavljamo na raspolaganje poster prilagođen za štampanje na A4 (preuzmite OVDE) koji možete da odštampate i date savete našim najmlađim sugrađanima i njihovim roditeljima