CI


OD DANAS Besplatni probni pristup bazi MedicinesComplete

Ažurirano 21.9.2020 godine

Poštovane kolege,

Farmaceutska komora Srbije je u okviru obeležavanja Svetskog dana farmaceuta, za sve svoje članove obezbedila besplatni probni pristup bazi informacija MedicinesComplete, u trajanju od sedam dana od 21-27.

Poštovane kolege,

Farmaceutska komora Srbije je u okviru obeležavanja Svetskog dana farmaceuta, za sve svoje članove obezbedila besplatni probni pristup bazi informacija MedicinesComplete, u trajanju od sedam dana od 21-27. septembra. U skladu sa interesovanjem, Komora će pokrenuti aktivnosti kako bi svojim članovima obezbedila pristup ovoj bazi podataka.

U navedenom periodu članovi Komore mogu pristupiti bazi preko svog korisničkog naloga na sajtu Komore www.farmkom.rs

Nakon logovanja, na stranici korisničkog servisa, a ispod naslova Korisnički servis za članove, nalazi se posebna kućica MEDICINESCOMPLETE. U bazu podataka ulazite jednostavno klikom na ovaj naslov.  

MedicinesComplete je renomirana baza podataka Velike Britanije, koja sadrži medicinske alate i opsežne informacije o lekovima. Sve informacije su zasnovane na dokazima i redovno se ažuriraju, kako bi pomogle farmaceutima u donošenju odluka i unapređenju bezbednosti pacijenata.

Pretražite bazu i pogledajte kakve funkcionalnosti i informacije nudi. Po isteku probnog perioda, mejlom ćete dobiti link za popunjavanje kratkog upitnika o funkcionalnostima baze i njenoj upotrebnoj vrednosti u svakodnevnom radu.

MedicinesComplete objedinjuje:

 • British National Formulary i BNF for Children - literatura izbora za koncizne informacije o lekovima, kojom se služe zdravstveni profesionalci širom sveta. Sadrže detaljne informacije o doziranju, merama opreza, odobrenim indikacijama i off label primeni. Moguća je pretraga po lekovima ili određenim stanjima/bolestima. Sadrži smernice o lečenju pojedinih zdravstvenih stanja i bolesti. Laka za upotrebu u svakodnevnom radu. BNF for Children pruža smernice za primenu lekova kod dece od rođenja do navršenih 18 godina.
 • Martindale’s ADR Checker –međunarodno priznat i cenjen alat za prepoznavanje neželjenih reakcija na lekove i dalje postupanje.
 • Stockley’s Interactions Checker – alat koji omogućava brzu i laku proveru interakcija lek-lek, lek-hrana i ostale interakcije lekova, kao i interakcije biljnih lekova. Pruža informacije o ozbiljnosti interakcije i instrukcije o daljem postupanju.
 • Drugs in Pregnancy and Lactation – detaljne informacije o primeni lekova tokom trudnoće i dojenja
 • Dietary Supplements – Baza podataka o dijetetskim suplementima (doziranje, dejstvo, izvori u hrani, toksičnost)
 • Ekscipijensi za izradu farmaceutskih oblika
 • Klinički kalkulatori (indeks telesne mase, klirens kreatinina i dr.)

Pogledajte kratak video (OVDE) o mogućnostima alata za pretragu.

Molba za hitan inspekcijski nadzor

Ažurirano 25.8.2020 godine

Farmaceutska komora Srbije je došla do saznanja da se u prodajnom objektu Roda Mega Blok 64 Shopping Centar, na adresi Đorđa Stanojevića 35, Novi Beograd, nalazi raf sa vidnom oznakom APOTEKA (dopis i slike u prilogu).

Farmaceutska komora Srbije je došla do saznanja da se u prodajnom objektu Roda Mega Blok 64 Shopping Centar, na adresi Đorđa Stanojevića 35, Novi Beograd, nalazi raf sa vidnom oznakom APOTEKA (dopis i slike u prilogu).

S tim u vezi Komora je uputila Ministarstvu zdravlja - Sektoru za zdravstvenu inspekciju molbu za hitan inspekcijski nadzor (dopis možete pogledati OVDE) shodno odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Sl. Glasnik RS”, br. 25/2019), I to: članu 53., 221., 224. i 225, kao i članu 251. stav 1. tačka 6) i 7). 

O izvršenom nadzoru i sprovedenim merama blagovremeno ćemo vas obavestiti.

Ažurirano:
Dana 24.08.2020. izvršen je inspekcijski nadzor, dopis koji smo dobili od zdravstvenog inspektora Ministarstva zdravlja  možete preuzeti OVDE

KONKURS POVODOM SVETSKOG DANA FARMACEUTA

Ažurirano 23.8.2020 godine

Konkurs povodom Svetskog dana farmaceuta na temu: „Uloga farmaceuta u transformaciji globalnog zdravlja“ otvoren je do 15.

Konkurs povodom Svetskog dana farmaceuta na temu: „Uloga farmaceuta u transformaciji globalnog zdravlja“ otvoren je do 15. septembra 2020. godine. Tri najoriginalnija rada biće nagrađena novčanom nagradom od 10.000 dinara. Ovo je prilika da se govori o načinu na koji farmaceuti transformišu zdravlje, pružajući različite usluge u apoteci, npr. savetovanje o zdravom načinu životu, vakcinacija radi prevencije bolesti, savetovanje osobama obolelim od dijabetesa ili astme, savetovanja u vezi terapije i drugo, čime se bolje kontroliše njihovo zdravstveno stanje i poboljšava kvalitet života.

„Ove godine se obeležava deseti Svetski dan farmaceuta. Kolege u svim oblastima farmaceutske profesije, svi pojedinačno, igraju važnu ulogu u transformaciji zdravlja, u svojoj zemlji. Trenutno, farmaceuti širom sveta neumorno rade na tome da zaustave širenje koronavirusa i obezbede dostupnost kvalitetnih lekova. Želim da im se zahvalim na trudu tokom ovog teškog vremena. 21. vek će biti vek farmaceuta i pozivam kolege širom sveta da obeleže 25. septembar, Svetski dan farmaceuta“, izjavio je predsednik FIP-a Dominique Jordan.

Svetski dan farmaceuta obeležava se svake godine 25. septembra. Ovaj datum je usvojila Međunarodna farmaceutska federacija (FIP) na Svetskom kongresu farmacije i farmaceutskih nauka u Istambulu 2009. godine sa ciljem da ohrabri farmaceute i njihova udruženja da različitim aktivnostima promovišu i zastupaju uloge farmaceuta u unapređenju zdravlja, u svim krajevima sveta.

Propozicije za učešće:

 1. Na konkursu mogu učestvovati svi članovi Komore koji uredno izmiruju obaveze prema Komori.
 2. Rad na temu „Uloga farmaceuta u transformaciji globalog zdravlja“ treba poslati na adresu komora@farmkom.rs sa naznakom ZA KONKURS-SDF, zaključno sa 15.9.2020. godine.
 3. Tekst treba biti napisan pismom Times New Roman, font 12 i može da ima maksimalno 2500 karaktera sa razmakom. Uz tekst je potrebno poslati i svoju fotografiju iz apoteke.

U skladu sa Odlukom Skupštine Komore tri (3) najoriginalnija rada biće nagrađena novčanom nagradom u iznosu od 10.000,00 dinara. Nagrađeni radovi biće objavljeni u glasniku Farmaceutske komore Srbije, časopisu „Apotekarska praksa“

Rezultati konkursa biće objavljeni 25.9.2020. godine na sajtu i Facebook strani Farmaceutske komore Srbije.


POMOĆ ČLANOVIMA KOMORE - NOVA ODLUKA

Ažurirano 05.8.2020 godine

Nakon Odluke iz marta meseca koja se odnosila na pomoć članovima Farmaceutske komore Srbije u vreme vanrednog stanja, Upravni odbor je na 5.

Nakon Odluke iz marta meseca koja se odnosila na pomoć članovima Farmaceutske komore Srbije u vreme vanrednog stanja, Upravni odbor je na 5. sednici (4. elektronskoj) koja je održana 30-31. jula 2020. godine, doneo Odluku o iznosu i kriterijumima za upotrebu sredstava iz Fonda uzajamne pomoći za vreme pandemije uzrokovane zaraznom bolešću COVID-19 za period do 31.12.2020. godine (OVDE).


Ovom odlukom odobrena je isplata jednokratne i bespovratne pomoći iz Fonda uzajamne pomoći na koju pravo ima svaki član Farmaceutske komore Srbije koji je upisan u imenik Farmaceutske komore Srbije, u skladu sa zakonom, i koji ima uredno plaćenu članarinu zaključno sa 2019. godinom, i to:

 1. porodici magistra farmacije/diplomiranog farmaceuta, člana Komore, preminulog od bolesti izazvane koronavirusom, u visini od 120.000 dinara (slovima: stodvadesethiljada dinara). Od dokumentacije je potrebno priložiti: izvod iz matične knjige umrlih i medicinsku dokumentaciju (zahtev),
 2. članovima Komore koji su oboleli i hospitalizovani zbog infekcije COVID-19 u iznosu od 50.000 dinara (slovima: pedesethiljada dinara). Od dokumentacije je potrebno priložiti: otpusnu listu sa bolničkog lečenja iz referentne zdravstvene ustanove za COVID-19 i/ili potvrdu o hospitalizaciji u privremenim bolnicama (zahtev),
 3. članovima Komore koji su oboleli zbog infekcije COVID-19, nisu hospitalizovani, u iznosu od 30.000 dinara (slovima: tridesethiljada dinara). Od dokumentacije je potrebno priložiti: izveštaj lekara specijaliste i/ili kopiju doznake iz koje se na nesumnjiv način može utvrditi da se radi o bolesti COVID-19 (zahtev),
 4. porodicama članova Komore i članovima Komore koji od 15.03.2020.godine do donošenja ove odluke nisu podneli zahtev za isplatu jednokratne pomoći a ispunjavaju uslove iz tačke 2. podtačke 1), 2) i 3), imaju pravo i mogućnost da to učine u roku od 3 (tri) meseca od dana donošenja ove Odluke,
 5. članovima Komore za jedno serološko testiranje na prisustvo IgM i IgG antitela na korona virus, u iznosu od 1.200 dinara (slovima: hiljadudvestotine dinara). Od dokumentacije je potrebno priložiti: dokaz o uplati nadoknade i potvrdu o izvršenom serološkom testiranju na korona virus (zahtev).


VAŽNO: Pravo na isplatu pomoći se ostvaruje na pismeni zahtev porodice ili člana Komore uz prilaganje dokaza o osnovanosti zahteva u roku od 3 (tri) meseca od nastanka događaja zbog kojeg se traži pomoć, izuzev u tački 4) za kojI je rok 3 (tri) meseca od dana donošenja ove Odluke.

Pozivamo sve članove Komore, koji ispunjavaju gore navedene uslove, da podnesu zahtev na adresu: Farmaceutska komora Srbije (sa naznakom: Komisija za fond uzajamne pomoći), Mutapova 25, 11000 Beograd ili skeniranu dokumentaciju pošalju na mejl: komora@farmkom.rs


EKO-TAKSA

Ažurirano 18.7.2020 godine

Plaćanje eko takse je Uredbom o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu postalo obavezno za sva pravna lica i preduzetnike.

Plaćanje eko takse je Uredbom o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu postalo obavezno za sva pravna lica i preduzetnike. Ova Uredba doneta je i počinje da se primenjuje od 07.12.2019. Rok za podnošenje prijave je 31.07.2020. godine.

Uredbom su definisani bliži kriterijumi za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu koji nastaje obavljanjem aktivnosti, iznosi naknada za zaštitu i unapređivanje životne sredine.

Kriterijumi za određivanje negativnog uticaja aktivnosti koje utiču na životnu sredinu pravnih lica i preduzetnika utvrđuju se u okviru pretežne delatnosti koju obavlja obveznik naknade. Pod pretežnom delatnošću, u smislu ove uredbe, smatra se ona delatnost koja je registrovana kod Agencije za privredne registre kao i delatnost čijim je obavljanjem pravno lice i preduzetnik ostvario najviše prihoda u godini koja prethodi godini za koju se vrši utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine.

Prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu aktivnosti pravnih lica i preduzetnika dele se prema delatnosti na one koje imaju:

 1. veliki uticaj na životnu sredinu;
 2. srednji uticaj na životnu sredinu;
 3. mali uticaj na životnu sredinu.


U Prilogu Uredbe možete videti da li vaša delatnost ima veliki, srednji ili mali uticaj na životnu sredinu. 

NAPOMENA: Trgovina na malo farmaceutskim proizvodima u apotekama nalazi se u okviru delatnosti koje imaju mali negativan uticaj na životnu sredinu 

Tekst Uredbe sa prilozima možete videti OVDE

Bliže informacije o načinu prijave možete naći na sajtu Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upavu, koja je od danas,18. jula, omogućila elektoronsko podnošenje prijave za 2019. i 2020. godinu (OVDE