LA


Мишљење о статусним променама апотека/апотекарских установа

Ažurirano 16.8.2021 godine

Мишљење Министарства здравља везано за статусне промене апотека/апотекарских установа можете погледати Наставак текста

Мишљење Министарства здравља везано за статусне промене апотека/апотекарских установа можете погледати ОВДЕ


ПОСТУПЦИ ПРЕД СУДОМ ЧАСТИ

Ažurirano 16.7.2021 godine

Поштоване колеге и колегинице, 

Фармацеутска комора Србије је у последњих 9 месеци спровела 2 поступка пред Судом части I степена, везано за фалсификовање потврда са акредитованих програма континуиране едукације (КЕ) који су достављени приликом подношења захтева за обнову лиценце.

Поштоване колеге и колегинице, 

Фармацеутска комора Србије је у последњих 9 месеци спровела 2 поступка пред Судом части I степена, везано за фалсификовање потврда са акредитованих програма континуиране едукације (КЕ) који су достављени приликом подношења захтева за обнову лиценце. 

С обзиром да Фармацеутска комора Србије од 2009. године има електронски систем за евиденцију наведених података, веродостојност поднетих потврда које нису евидентиране у картону КЕ члана могуће је брзо и прецизно утврдити. 

Наведено представља повреду седмог и осмог принципа Етичког кодекса фармацеута Србије, односно представља повреду професионалне дужности или угледа члана Коморе, а што је разлог за покретања дисциплинског поступка и изрицање једне од законом прописаних мера, од јавне опомене до привремене забране самосталног рада у обављању здравствене делатности. 

Фармацеутска комора Србије сматра да овакво поступање повлачи за собом озбиљне последице. 

НОВЕ ЕДУКАЦИЈЕ - ВИРТУЕЛНА ШКОЛА ОБРАЗОВАЊА

Ažurirano 17.6.2021 godine

Фармацеутска комора Србије у сарадњи са Министарством здравља, Другим пројектом развоја здравства Србије, реализовала је 4 on-line теста, који су посвећени рационалној употреби антибиотика, као и превенцији, односно терапији пацијената оболелих од COVID -19.

Фармацеутска комора Србије у сарадњи са Министарством здравља, Другим пројектом развоја здравства Србије, реализовала је 4 on-line теста, који су посвећени рационалној употреби антибиотика, као и превенцији, односно терапији пацијената оболелих од COVID -19. Један од наведених тестова посвећен је фармацеутској услузи приликом издавања антибиотика, а Комора у оквиру недавно формиране радне групе припрема и стандардизацију ове услуге, као и имплементацију у свим апотекама у Србији.

Поред ових тестова, члановима Коморе доступни су и пакети образовања за увођење стандардизоване услуге пацијентима оболелим од дијабетеса, као и пакет образовања који обрађује тему вакцинације. 

Актуелне он-лине тестове у оквиру Виртуелне школе образовања можете видети ОВДЕ, а приступити им преко свог корисничког сервиса.

УСКЛАЂИВАЊЕ ОПШТИХ АКАТА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СА ЗАКОНОМ

Ažurirano 14.6.2021 godine

Одредбом члана 14.

Одредбом члана 14. став 1. тачка 6) Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре („Службени гласник РС”, 99/2011, 83/2014 и 31/2019) прописано је да по пријему пријаве регистратор проверава да ли су уз пријаву приложени прописани документи, чија је садржина и форма одређена законом. 

Одредбом члана 264. став 1. Закона о здравственој заштити („Сл.гласник РС“ бр.25/2019), прописана је обавеза за здравствене установе да ускладе своје опште акте, организацију и рад са одредбама овог закона у року од 12 месеци од дана ступања на снагу овог закона, а за здравствене установе из плана мреже којима се мења оснивач, у року од шест месеци од доношења Плана мреже, а ставом 6. истог члана је прописано да су здравствене установе које имају обавезу регистрације усклађивања, дужне да Регистру здравствених установа,уз пријаву за упис усклађивања поднесу и примерак новог статута.

Одредбом члана 28. став 4. Закона о здравственој заштити („Сл.гласник РС“ бр.25/2019), је прописано да се на органе здравствене установе у приватној својини, статусне промене, промену правне форме и престанак постојања, сходно примењују прописи којима се уређује правни положај привредних друштава („Сл.гласник РС“ бр. 36/2011...91/2019). 

Одредбом члана 198. Закона о привредним друштвима („Сл. Гласник РС“, бр. 36/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019) прописано је да управљање друштвом може бити организовано као једнодомно или дводомно. У случају једнодомног управљања, органи друштва су: 1) скупштина, 2) један или више директора; У случају дводомног управљања, органи друштва су: 1) скупштина, 2) надзорни одбор, 3) један или више директора. У једночланом друштву функцију скупштине врши један члан друштва. Одредбе овог закона које се односе на органе привредних друштава, не познају управни одбор као орган привредног друштва.

Увидом у поднету документацију и регистроване податке одређених здравствених установа, односно апотекарских установа, регистратор је утврдио да се у достављеним актима наводи управни одбор као један од органа установе који је донео одлуку о избору директора здравствене установе, што је у супротности са цитираном законском одредбом и мишљењем министарства од 26.06.2020. године бр:011-00-00035/2020-02 којим је наведено да сама измена назива којом је извршено усклађивање апотекарске установе при Привредном суду се не може сматрати извршавањем прописане обавезе усклађивања општих акатa, организације и рада здравствене установе. Имајући у виду да поднета документација није усклађена са чланом 28. став 4. Законом о здравственој заштити и чланом 198. Закона о привредним друштвима у делу органа здравствене установе, иста се не може сматрати уредном за регистрацију 

Уредном документацијом за регистрацију сматра се: 

 • Одлука о избору и разрешењу директора донету од стране надлежног органа здравствене установе. 
 • Уредан оснивачки акт у коме ће бити усклађена одредба о унутрашњој организацији здравствене установе (без управног одбора), са овереним потписом оснивача и 
 • Уредан примерак статута који ће бити усклађен са одредбама Закона о здравственој заштити (уз изостављање навођења управног одбора)

ЗАВРШЕНИ РАЗГОВОРИ ПЕТКОМ У СЕДАМ

Ažurirano 11.6.2021 godine

Вечерас је завршен последњи од шест вебинара под називом "Разговори петком у седам" које је одслушало 2668 чланова Фармацеутске коморе Србије.

Вечерас је завршен последњи од шест вебинара под називом "Разговори петком у седам" које је одслушало 2668 чланова Фармацеутске коморе Србије.  Од 7. маја до 11. јуна, сваког петка у седам разговарали смо на различите теме са Весном Костић, психологом и психотерапеутом, која нас је, судећи по Вашим коментарима, подстакла на размишљања о себи и променама које су нам потребне.  

Посебну захвалност дугујемо нашим колегиницама, маг.фарм.спец. Зорици Малишић и маг. фарм.спец. Татјани Милошевић, као и Удружењу ЕДУМЕД, који су нам пружили велику и несебичну помоћ и подршку у припреми и реализацији овог пројекта. 

Још једном се захваљујемо компанијама које су подржале овај пројекат, а то су: Galenika, Inpharm, Vemax Pharma, Abela, Pharmanova i Hemofarm. 

С обзиром на велико интерсовање најављујемо поновно заједничко дружење од септембра.

__________________________

Драге колегинице и колеге,

У знак подршке свим члановима Фармацеутске коморе Србије припремили смо сет од 6 вебинара под називом: „Разговори петком у седам“, за које верујемо да ће вам помоћи у прихватању нове реалности у којој живимо и радимо, а који ће се релизовати сваког петка у 19 часова од 7. маја до 11. јуна ове године.

Комплетни програм можете погледати и ОВДЕ

„Разговор петком у седам“ водиће специјалиста клиничке психологије, психотерапеут, председница удружења Саветовалишта за психоонкологију, ребт терапеут и лиценцирани  life coach, Весна Костић.

 • 7.5.2021. у 19 часова  - “Најчешчи емоционални проблеми са којима се данас срећемо” у сарадњи са компанијом “Галеника”
 • 14.5.2021. у 19 часова – “COVID 19 и емоционални поремецаји који произилазе као последица ове заразне болести” у сарадњи са компанијом “Inpharm”
 • 21.5.2021. у 19 часова – “Проблеми везани за здравље (соматско и ментално)” у сарадњи са компанијом “Vemax Pharma”
 • 28.5.2021. у 19 часова – “Губитак (са освртом на проблеме везане за посао, интерперсонални односи, зашто млади одлазе из земље- шта то недостаје код нас)” у сарадњи са компанијом “Абела"
 • 4.6.2021. у 19 часова – “Партнерске релације (широм затворених очију пред преваром партнера)” у сарадњи са компанијом “Pharmanova”
 • 11.6.2021. у 19 часова – “Како превазићи све ове проблеме? (повећање отпорности на стрес, психотерапија у служби промене квалитета речи и мисли, односно живота)” у сарадњи са компанијом “Хемофарм”
  • Линк за регистрацију за петак 11.6.2021. године ОВДЕ
  • Позивница за 11.6.2021. године ОВДЕ

„Разговор петком у седам“ реализује се са цилјем пружања подршке и правих информација о начинима превазилажења емоционалних проблема, мобилизације унутрашњих психолошких капацитета и њихово усмеравање ка очувању менталног здравлја у актуелним условима.

Arhiva sadržaja

Dec Nov Okt Sep Avg Jul Jun Maj Apr Mar Feb Jan 2019
Dec Nov Okt Sep Avg Jul Jun Maj Apr Mar Feb Jan 2018
Dec Nov Okt Sep Avg Jul Jun Maj Apr Mar Feb Jan 2017
Dec Nov Okt Sep Avg Jul Jun Maj Apr Mar Feb Jan 2016
Dec Nov Okt Sep Avg Jul Jun Maj Apr Mar Feb Jan 2015