CI


Mišljenje o statusnim promenama apoteka/apotekarskih ustanova

Ažurirano 16.8.2021 godine

Mišljenje Ministarstva zdravlja vezano za statusne promene apoteka/apotekarskih ustanova možete pogledati Nastavak teksta

Mišljenje Ministarstva zdravlja vezano za statusne promene apoteka/apotekarskih ustanova možete pogledati OVDE


POSTUPCI PRED SUDOM ČASTI

Ažurirano 16.7.2021 godine

Poštovane kolege i koleginice, 

Farmaceutska komora Srbije je u poslednjih 9 meseci sprovela 2 postupka pred Sudom časti I stepena, vezano za falsifikovanje potvrda sa akreditovanih programa kontinuirane edukacije (KE) koji su dostavljeni prilikom podnošenja zahteva za obnovu licence.

Poštovane kolege i koleginice, 

Farmaceutska komora Srbije je u poslednjih 9 meseci sprovela 2 postupka pred Sudom časti I stepena, vezano za falsifikovanje potvrda sa akreditovanih programa kontinuirane edukacije (KE) koji su dostavljeni prilikom podnošenja zahteva za obnovu licence. 

S obzirom da Farmaceutska komora Srbije od 2009. godine ima elektronski sistem za evidenciju navedenih podataka, verodostojnost podnetih potvrda koje nisu evidentirane u kartonu KE člana moguće je brzo i precizno utvrditi. 

Navedeno predstavlja povredu sedmog i osmog principa Etičkog kodeksa farmaceuta Srbije, odnosno predstavlja povredu profesionalne dužnosti ili ugleda člana Komore, a što je razlog za pokretanja disciplinskog postupka i izricanje jedne od zakonom propisanih mera, od javne opomene do privremene zabrane samostalnog rada u obavljanju zdravstvene delatnosti. 

Farmaceutska komora Srbije smatra da ovakvo postupanje povlači za sobom ozbiljne posledice. 

NOVE EDUKACIJE - VIRTUELNA ŠKOLA OBRAZOVANJA

Ažurirano 17.6.2021 godine

Farmaceutska komora Srbije u saradnji sa Ministarstvom zdravlja, Drugim projektom razvoja zdravstva Srbije, realizovala je 4 on-line testa, koji su posvećeni racionalnoj upotrebi antibiotika, kao i prevenciji, odnosno terapiji pacijenata obolelih od COVID-19.

Farmaceutska komora Srbije u saradnji sa Ministarstvom zdravlja, Drugim projektom razvoja zdravstva Srbije, realizovala je 4 on-line testa, koji su posvećeni racionalnoj upotrebi antibiotika, kao i prevenciji, odnosno terapiji pacijenata obolelih od COVID-19. Jedan od navedenih testova posvećen je farmaceutskoj usluzi prilikom izdavanja antibiotika, a Komora u okviru nedavno formirane radne grupe priprema i standardizaciju ove usluge, kao i implementaciju u svim apotekama u Srbiji.

Pored ovih testova, članovima Komore dostupni su i paketi obrazovanja za uvođenje standardizovane usluge pacijentima obolelim od dijabetesa, kao i paket obrazovanja koji obrađuje temu vakcinacije. 

Aktuelne on-line testove u okviru Virtuelne škole obrazovanja možete videti OVDE, a pristupiti im preko svog korisničkog servisa.

USKLAĐIVANJE OPŠTIH AKATA ZDRAVSTVENIH USTANOVA SA ZAKONOM

Ažurirano 14.6.2021 godine

Odredbom člana 14.

Odredbom člana 14. stav 1. tačka 6) Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre („Službeni glasnik RS”, 99/2011, 83/2014 i 31/2019) propisano je da po prijemu prijave registrator proverava da li su uz prijavu priloženi propisani dokumenti, čija je sadržina i forma određena zakonom. 

Odredbom člana 264. stav 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Sl.glasnik RS“ br.25/2019), propisana je obaveza za zdravstvene ustanove da usklade svoje opšte akte, organizaciju i rad sa odredbama ovog zakona u roku od 12 meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, a za zdravstvene ustanove iz plana mreže kojima se menja osnivač, u roku od šest meseci od donošenja Plana mreže, a stavom 6. istog člana je propisano da su zdravstvene ustanove koje imaju obavezu registracije usklađivanja, dužne da Registru zdravstvenih ustanova,uz prijavu za upis usklađivanja podnesu i primerak novog statuta.

Odredbom člana 28. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Sl.glasnik RS“ br.25/2019), je propisano da se na organe zdravstvene ustanove u privatnoj svojini, statusne promene, promenu pravne forme i prestanak postojanja, shodno primenjuju propisi kojima se uređuje pravni položaj privrednih društava („Sl.glasnik RS“ br. 36/2011...91/2019). 

Odredbom člana 198. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“, br. 36/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) propisano je da upravlјanje društvom može biti organizovano kao jednodomno ili dvodomno. U slučaju jednodomnog upravlјanja, organi društva su: 1) skupština, 2) jedan ili više direktora; U slučaju dvodomnog upravlјanja, organi društva su: 1) skupština, 2) nadzorni odbor, 3) jedan ili više direktora. U jednočlanom društvu funkciju skupštine vrši jedan član društva. Odredbe ovog zakona koje se odnose na organe privrednih društava, ne poznaju upravni odbor kao organ privrednog društva.

Uvidom u podnetu dokumentaciju i registrovane podatke određenih zdravstvenih ustanova, odnosno apotekarskih ustanova, registrator je utvrdio da se u dostavlјenim aktima navodi upravni odbor kao jedan od organa ustanove koji je doneo odluku o izboru direktora zdravstvene ustanove, što je u suprotnosti sa citiranom zakonskom odredbom i mišlјenjem ministarstva od 26.06.2020. godine br:011-00-00035/2020-02 kojim je navedeno da sama izmena naziva kojom je izvršeno usklađivanje apotekarske ustanove pri Privrednom sudu se ne može smatrati izvršavanjem propisane obaveze usklađivanja opštih akata, organizacije i rada zdravstvene ustanove. Imajući u vidu da podneta dokumentacija nije usklađena sa članom 28. stav 4. Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i članom 198. Zakona o privrednim društvima u delu organa zdravstvene ustanove, ista se ne može smatrati urednom za registraciju 

Urednom dokumentacijom za registraciju smatra se: 

 • Odluka o izboru i razrešenju direktora donetu od strane nadležnog organa zdravstvene ustanove. 
 • Uredan osnivački akt u kome će biti usklađena odredba o unutrašnjoj organizaciji zdravstvene ustanove (bez upravnog odbora), sa overenim potpisom osnivača i 
 • Uredan primerak statuta koji će biti usklađen sa odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (uz izostavlјanje navođenja upravnog odbora)

ZAVRŠENI RAZGOVORI PETKOM U SEDAM

Ažurirano 11.6.2021 godine

Večeras je završen poslednji od šest vebinara pod nazivom "Razgovori petkom u sedam" koje je odslušalo 2668 članova Farmaceutske komore Srbije.

Večeras je završen poslednji od šest vebinara pod nazivom "Razgovori petkom u sedam" koje je odslušalo 2668 članova Farmaceutske komore Srbije. Od 7. maja do 11. juna, svakog petka u sedam razgovarali smo na različite teme sa Vesnom Kostić, psihologom i psihoterapeutom, koja nas je, sudeći po Vašim komentarima, podstakla na razmišljanja o sebi i promenama koje su nam potrebne.  

Posebnu zahvalnost dugujemo našim koleginicama, mag.farm.spec. Zorici Mališić i mag. farm.spec. Tatjani Milošević, kao i Udruženju EDUMED, koji su nam pružili veliku i nesebičnu pomoć i podršku u pripremi i realizaciji ovog projekta. 

Još jednom se zahvaljujemo kompanijama koje su podržale ovaj projekat, a to su: Galenika, Inpharm, Vemax Pharma, Abela, Pharmanova i Hemofarm. 

S obzirom na veliko intersovanje najavljujemo ponovno zajedničko druženje od septembra.

____________________________

Drage koleginice i kolege,

U znak podrške svim članovima Farmaceutske komore Srbije pripremili smo set od 6 vebinara pod nazivom: „Razgovori petkom u sedam“, za koje verujemo da će vam pomoći u prihvatanju nove realnosti u kojoj živimo i radimo, a koji će se relizovati svakog petka u 19 časova od 7. maja do 11. juna ove godine. 

Kompletni program možete pogledati i OVDE

„Razgovor petkom u sedam“ vodiće specijalista kliničke psihologije, psihoterapeut, predsednica udruženja Savetovališta za psihoonkologiju, rebt terapeut i licencirani life coach, Vesna Kostić.

 • 7.5.2021. u 19 časova  - “Najčešči emocionalni problemi sa kojima se danas srećemo” u saradnji sa kompanijom “Galenika”
 • 14.5.2021. u 19 časova – “COVID 19 i emocionalni poremecaji koji proizilaze kao posledica ove zarazne bolesti” u saradnji sa kompanijom “Inpharm”
 • 21.5.2021. u 19 časova – “Problemi vezani za zdravlje (somatsko i mentalno)” u saradnji sa kompanijom “Vemax Pharma”
 • 28.5.2021. u 19 časova – “Gubitak (sa osvrtom na probleme vezane za posao, interpersonalni odnosi, zašto mladi odlaze iz zemlje- šta to nedostaje kod nas)” u saradnji sa kompanijom “Abela”
 • 4.6.2021. u 19 časova – “Partnerske relacije (širom zatvorenih očiju pred prevarom partnera)” u saradnji sa kompanijom “Pharmanova"
 • 11.6.2021. u 19 časova – “Kako prevazići sve ove probleme? (povećanje otpornosti na stres, psihoterapija u službi promene kvaliteta reči i misli, odnosno života)” u saradnji sa kompanijom “Hemofarm”
  • Link za registraciju za petak 11.6.2021. godine OVDE
  • Pozivnica za 11.6.2021. godine OVDE

„Razgovor petkom u sedam“ realizuje se sa cilјem pružanja podrške i pravih informacija o načinima prevazilaženja emocionalnih problema, mobilizacije unutrašnjih psiholoških kapaciteta i njihovo usmeravanje ka očuvanju mentalnog zdravlјa u aktuelnim uslovima.