CI


POMOĆ ČLANOVIMA KOMORE

Ažurirano 05.5.2020 godine

Farmaceutska komora Srbije pružiće jednokratnu i bespovratnu pomoć iz Fonda uzajamne pomoći svoji članovima sa ciljem podrške vezano za posledice izazvane pandemijom COVID-19.

Farmaceutska komora Srbije pružiće jednokratnu i bespovratnu pomoć iz Fonda uzajamne pomoći svoji članovima sa ciljem podrške vezano za posledice izazvane pandemijom COVID-19.

Upravni odbor Farmaceutske komore Srbije je na svojoj 2. sednici (1. elektronskoj) koja je održana 23-24. mart 2020. godine, shodno zakonskim ovlašćenjima, doneo Odluku o iznosu i kriterijumima za upotrebu sredstava iz Fonda uzajamne pomoći u vreme vanrednog stanja (OVDE). 

Ovom odlukom odobrena je isplata jednokratne i bespovratne pomoći iz Fonda uzajamne pomoći na koju pravo ima svaki član Farmaceutske komore Srbije koji je upisan u imenik Farmaceutske komore Srbije, u skladu sa zakonom, i koji ima uredno plaćenu članarinu zaključno sa 2019. godinu, i to:

  • porodici magistra farmacije/diplomiranog farmaceuta, člana Komore, preminulog od bolesti izazvane koronavirusom (zahtev),
  • članovima Komore koji su oboleli i hospitalizovani zbog infekcije COVID-19 (zahtev),
  • članovima Komore koji su oboleli zbog infekcije COVID-19, nisu hospitalizovani  (zahtev) i
  • članovima Komore koji su od 15.04.2020. godine ostali bez posla, odnosno članovima sa kojima je poslodavac raskinuo ugovor o radu ili članovima kojima je istekao ugovor o radu na određeno vreme, a nisu u roku od mesec dana zaključili ugovor o radu sa istim ili drugim poslodavcem (zahtev).

Pozivamo sve članove Komore, koji ispujnavaju gore navedene uslove, da podnesu zahtev na adresu: Farmaceutska komora Srbije (sa naznakom: Komisija za fond uzajamne pomoći), Mutapova 25, 11000 Beograd ili skeniranu dokumentaciju pošalju na mejl: komora@farmkom.rs. 

Regionalni forum Farmaceutske komore Srbije

Ažurirano 27.2.2020 godine

Regionalni forum Farmaceutske komore Srbije održan je u četvrtak, 27.

Regionalni forum Farmaceutske komore Srbije održan je u četvrtak, 27. februara 2020. godine sa početkom u 10.30 časova u hotelu Crowne Plaza u Beogradu. Na Forumu Komore govorili su najviši predstavnici komora iz regiona: prim.mr.sci. Zahida Binakaj, mr.ph., predsednica Komora magistara farmacije FBiH, mag.farm. Ana Slodo, predsednica Hrvatske farmaceutske komore, mag.farm. Katarina M. Kostadinović, predsednica Skupštine Farmaceutske komore Crne Gore, mag.farm.spec. Želimir Janjić i predsednik Izvršnog odbora Farmaceutske komore Republike Srpske. 

Iz izlaganja naših kolega mogli smo da čujemo najnovije informacije o uslovima za potpisivanje ugovora sa Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje, implementaciji e-Recepta i e-Kartona sa osvrtom na praćenje pokazatelja kvaliteta i evidencija usluga farmaceuta i iskustvima vezano za privatizaciji apoteka. 

Drugi deo foruma bio je posvećen primeni Zakona o zaštiti podataka o ličnosti u apotekama, gde je IT Kompanija Ascaldera iznela svoja iskustva po ovom pitanju. 

 

Obaveza sticanja znanja o ličnoj higijeni i merama zaštite od zaraznih bolesti

Ažurirano 03.2.2020 godine

Odredbom člana 2.

Odredbom člana 2. Pravilnika o programu obuke za sticanje osnovnih znanja o ličnoj higijeni i merama zaštite od zaraznih bolesti, načinu njegovog sprovođenja, visini troškova, naknadi za rad komisija i ostalim pitanjima (“Službeni glasnik RS", broj 15 /17), propisano je ko podleže obavezi sticanja osnovnih znanja o ličnoj higijeni i merama zaštite od zaraznih bolesti.

U tački 4) ovog člana su kao kandidati navedeni: zaposleni na poslovima proizvodnje, prometa i izdavanja lekova i medicinskih sredstava, odnosno koji na drugi način dolaze u neposredan kontakt sa lekovima i medicinskim sredstvima.

Odredbe ovog Pravilnika se, iz objektivnih razloga, do sada nisu primenjivale. Međutim, kako su se nedavno stekli uslovi za sprovođenje obuke i polaganje navedenog ispita, apotekama je od strane Odeljenja za sanitarnu inspekciju Ministarstva zdravlja o tome mejlom poslato obaveštenje i dostavljen obrazac prijave za pohađanje predavanja i polaganje ispita o sticanju osnovnih znanja o ličnoj higijeni i merama zaštite od zaraznih bolesti.

Sve potrebne informacije dostupne su putem linka

NAPOMENA: Zaposleni na poslovima proizvodnje, prometa i izdavanja lekova i medicinskih sredstava, odnosno koji na drugi način dolaze u neposredan kontakt sa lekovima i medicinskim sredstvima treba da imaju potrebna znanja i da imaju potvrdu o položenom ispitu o osnovnim znanjima o ličnoj higijeni i merama zaštite od zaraznih bolesti:

  • kandidate, odnosno zaposlene koji imaju srednju stručnu spremu medicinske struke (farmaceutski, medicinski, stomatološki I veterinarski tehničari) prijavljujete samo za polaganje ispita bez prethodnog pohađanja predavanja,
  • zaposleni koji imaju visoku stručnu spremu medicinske struke (magistar farmacije, doktor medicine, doktor stomatoloije i veterinarske medicine) ne moraju da pohađaju predavanja niti da polažu ispit,
  • sve ostale zaposlene, kako one koji imaju srednju stručnu spremu, tako I one koji imaju visoku stručnu spremu koja nije medicinska, prijavljujete i za pohađanje predavanja i za polaganje ispita.

Uredba o planu mreže zdravstvenih ustanova

Ažurirano 28.1.2020 godine

Uredba o planu mreže zdravstvenih ustanova objavljena je u "Sl.

Uredba o planu mreže zdravstvenih ustanova objavljena je u "Sl. glasniku RS", br. 5/2020 od 22.01.2020. godine. Preuzmite Uredbu

Održan sastanak sa predstavnicima državnih apoteka

Ažurirano 27.1.2020 godine

U okviru aktivosti koje Ministarstvo zdravlja sprovodi vezano za izradu Plana optimizacije zdravstvenih ustanova u javnoj svojini, dana 27.

U okviru aktivosti koje Ministarstvo zdravlja sprovodi vezano za izradu Plana optimizacije zdravstvenih ustanova u javnoj svojini, dana 27.01.2020. godine održan je sastanak kome su prisustvovali predstvanici državnih apoteka, Farmaceutske komore Srbije i Drugog projekta razvoja zdravstva Srbije (MZ) sa konsultantskim timom.

Kratak osvrt na aktuelnu situaciju i najveće probleme sa kojima se državne apoteke susreću poslednjih šest godina dao je mag.farm.spec. Nebojša Jorgovanović, direktor Apoteke Požarevac i predsednik Upravnog odbora Farmaceutske komore Srbije.

On se u svom izlaganju osvrnuo pre svega na potpisivanje ugovora između RFZO i privatnih apoteka od 2013. godine bez jasno definisanih kriterijuma, postupak centralizovanih javnih nabavki koji RFZO sprovodi samo za sredstva koja su opredeljena državnim apotekama od 2015. godine (privatne apoteke su u obavezi da poštuju postignute cene u procesu CJN, ali ne i dobavljače), javne nabavke za medicinska pomagala i lekove sa Liste D koje su državne apoteke u obavezi da sprovode od 2013. godine, a što nije obaveza privatnih apoteka, obavezu poštovanje Uredbe o koeficijentima za obračun plata zaposlenima u javnim službama, što državnim apotekama nameće obavezu isplate plata bez obzira da li za to imaju dovoljna sredstva. Zbog velikog broja apoteka i posledično velike konkurencije apoteke pribegavaju popustima, uključujući tu i lekove koji se izdaju na teret RFZO. Pored navedenog prisutan je i pritisak lokalne samouprave, te su državne apoteke imale i problem neracionalnog zapošljavanja, uglavnom administrativnog kadra.

Trenutna situacija je zabrinjavajuća, kako po pitanju rešavanja dugovanja i statusa onih apoteka koje više ne rade, tako i po pitanju opstanka državnih apoteka koje su funkcionalne, delimično ili u punom obimu. Zato je neophodno da se država što pre odluči za jednu od dve moguće opcije, zadržavanje državnog sektora uz njegovu reorganizaciju i racionalizaciju ili ulazak u postupak privatizacije.

Predlog Plana optimizacije treba da bude završen i predat Ministarstvu zdravlja do kraja maja ove godine, te je najavljena intenzivna komunikacija u narednom periodu u cilju definisanja predloga potencijalnih rešenja.

Arhiva sadržaja

Dec Nov Okt Sep Avg Jul Jun Maj Apr Mar Feb Jan 2019
Dec Nov Okt Sep Avg Jul Jun Maj Apr Mar Feb Jan 2018
Dec Nov Okt Sep Avg Jul Jun Maj Apr Mar Feb Jan 2017
Dec Nov Okt Sep Avg Jul Jun Maj Apr Mar Feb Jan 2016
Dec Nov Okt Sep Avg Jul Jun Maj Apr Mar Feb Jan 2015