LA


ПОМОЋ ЧЛАНОВИМА КОМОРЕ - НОВА ОДЛУКА

Ažurirano 05.8.2020 godine

Након Одлуке из марта месеца која се односила на помоћ члановима Фармацеутске коморе Србије у време ванредног стања, Управни одбор је на 5.

Након Одлуке из марта месеца која се односила на помоћ члановима Фармацеутске коморе Србије у време ванредног стања, Управни одбор је на 5. седници (4. електронској) која је одржана 30-31. јула 2020. године, донео Одлуку о износу и критеријумима за употребу средстава из Фонда узајамне помоћи за време пандемије узроковане заразном болешћу COVID-19 за период до 31.12.2020. године (ОВДЕ).


Овом одлуком одобрена је исплата једнократне и бесповратне помоћи из Фонда узајамне помоћи на коју право има сваки члан Фармацеутске коморе Србије који је уписан у именик Фармацеутске коморе Србије, у складу са законом, и који има уредно плаћену чланарину закључно са 2019. годином, и то:

 1. породици магистра фармације/дипломираног фармацеута, члана Коморе, преминулог од болести изазване коронавирусом, у висини од 120.000 динара (словима: стодвадесетхиљада динара). Од документације је потребно приложити: извод из матичне књиге умрлих и медицинску документацију (захтев),
 2. члановима Коморе који су оболели и хоспитализовани због инфекције COVID-19 у износу од 50.000 динара (словима: педесетхиљада динара). Од документације је потребно приложити: отпусну листу са болничког лечења из референтне здравствене установе за COVID-19 и/или потврду о хоспитализацији у привременим болницама (захтев),
 3. члановима Коморе који су оболели због инфекције COVID-19, нису хоспитализовани, у износу од 30.000 динара (словима: тридесетхиљада динара). Од документације је потребно приложити: извештај лекара специјалисте и/или копију дознаке из које се на несумњив начин може утврдити да се ради о болести COVID-19 (захтев),
 4. породицама чланова Коморе и члановима Коморе који од 15.03.2020.године до доношења ове одлуке нису поднели захтев за исплату једнократне помоћи а испуњавају услове из тачке 2. подтачке 1), 2) и 3), имају право и могућност да то учине у року од 3 (три) месеца од дана доношења ове Одлуке,
 5. члановима Коморе за једно серолошко тестирање на присуство  IgM  и IgG антитела на корона вирус, у износу од 1.200 динара (словима: хиљадудвестотине динара). Од документације је потребно приложити: доказ о уплати надокнаде и потврду о извршеном серолошком тестирању на корона вирус (захтев).


ВАЖНО: Право на исплату помоћи се остварује на писмени захтев породице или члана Коморе уз прилагање доказа о основаности захтева у року од 3 (три) месеца од настанка догађаја због којег се тражи помоћ, изузев у тачки 4) за које је рок 3 (три) месеца од дана доношења ове Одлуке. 

Позивамо све чланове Коморе, који испуњавају горе наведене услове, да поднесу захтев на адресу: Фармацеутска комора Србије (са назнаком: Комисија за фонд узајамне помоћи), Мутапова 25, 11000 Београд или скенирану документацију пошаљу на мејл: komora@farmkom.rs


ЕКО-ТАКСА

Ažurirano 18.7.2020 godine

Плаћање еко таксе је Уредбом о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину постало обавезно за сва правна лица и предузетнике.

Плаћање еко таксе је Уредбом о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину постало обавезно за сва правна лица и предузетнике. Ова Уредба донета је и почиње да се примењује од 07.12.2019. Рок за подношење пријаве је 31.07.2020. године.

Уредбом су дефинисани ближи критеријуми за одређивање активности које утичу на животну средину према степену негативног утицаја на животну средину који настаје обављањем активности, износи накнада за заштиту и унапређивање животне средине.

Критеријуми за одређивање негативног утицаја активности које утичу на животну средину правних лица и предузетника утврђују се у оквиру претежне делатности коју обавља обвезник накнаде. Под претежном делатношћу, у смислу ове уредбе, сматра се она делатност која је регистрована код Агенције за привредне регистре као и делатност чијим је обављањем правно лице и предузетник остварио највише прихода у години која претходи години за коју се врши утврђивање накнаде за заштиту и унапређивање животне средине.

Према степену негативног утицаја на животну средину активности правних лица и предузетника деле се према делатности на оне које имају:

 1. велики утицај на животну средину;
 2. средњи утицај на животну средину;
 3. мали утицај на животну средину.


У Прилогу Уредбе можете видети да ли ваша делатност има велики, средњи или мали утицај на животну средину.

НАПОМЕНА: Трговина на мало фармацеутским производима у апотекама налази се у оквиру делатности које имају мали негативан утицај на животну средину

Текст Уредбе са прилозима можете видети ОВДЕ

Ближе информације о начину пријаве можете наћи на сајту Канцеларија за информационе технологије и електронску упаву, која је од данас,18. јула, омогућила електоронско подношење пријаве за 2019. и 2020. годину (ОВДЕ)

АПР - РЕГИСТАР ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА

Ažurirano 29.6.2020 godine

Агенција за привредне регистре (АПР) и Фармацеутска комора Србије активно ће сарађивати по свим питањима везано за формирање регистра здравствених установа у циљу јасног и благовременог информисања чланова Коморе о поступку уписа у регистар и неопходним активностима.

Агенција за привредне регистре (АПР) и Фармацеутска комора Србије активно ће сарађивати по свим питањима везано за формирање регистра здравствених установа у циљу јасног и благовременог информисања чланова Коморе о поступку уписа у регистар и неопходним активностима.

Одговоре АПР-а на до сада постављена питања чланова Коморе можете погледати ОВДЕ

Мишљење Министарства здравља Републике Србије достављено 29.06.2020. године на основу дописа Фармацеутске коморе Србије из марта 2020. године можете погледати ОВДЕ

Мишљење Републичког фонда за здравствено осигурање достављено 08.07.2020. године на основу дописа Фармацеутске коморе Србије од 01.07.2020. године можете погледати ОВДЕ

Информације које смо дефинисали заједно са АПР су следеће:

 • Измене и допуне Статута подразумевају само промену назива установе из „Здравствена установа“ у „Апотекарска установа“ до момента усвајања новог Правилника о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе, када ће се усклађивати и остали услови везано за организацију и рад установа.
 • Уколико нисте извршили наведену измену и допуну Статута до рока који је предвиђен Законом (11.04.2020. године) имате две могућности:
  • Да се измене и допуне Статута предају Привредном суду најкасније до краја јула како би најкасније до 15. августа добили одговарајуће решење. У овом случају, приликом предаје пријаве усклађивања АПР-у, уз регистрациону пријаву треба доставити пречишћен текст статута у оригиналу или овереној фотокопији.
  • Да измене и допуне Статута, које је неопходно извршити најкасније до 11. октобра, предате АПР-у заједно са Пријавом за упис усклађивања у регистар. У овом случају се уз пријаву предаје одлука оснивача о усвајању измена и допуна Статута и пречишћен текст Статута у оригиналу или овереној фотокопији.
 • Везано за недељни распоред рада, почетак и завршетак радног времена, апотекарске установе ће АПР-у достављати посебну Одлуку у којој је потребно навести недељни распоред рада, почетак и завршетак радног времена за дане радне недеље, суботу и недељу за сваку организациону јединицу посебно. Темплејт обрасца биће објављен на сајту Коморе почетком септембра. АПР ће, као забележбу података битних за правни промет, регистровати радно време здравствене установе (седишта) и јавно ће, на интернет страни АПР-а, објавити Одлуку о радном времену у огранцима и организационим јединицама.
 • Препорука је да све промене које желите да извршите у привредном суду везано за организацију, отварање нових огранака и рад установе завршите најкасније до 15. августа, како би ваша Пријава за упис усклађивања коју предајете од 12. октобра 2020. године могла бити потпуна и како не би морали да вршите допуне исте.
 • Чланови Фармацеутске коморе Србије на посебној мејл адреси apr-registar@farmkom.rs могу да поставе сва питања везана за неопходне активности и обавезе у наредном периоду.


СЕРОЛОШКО ТЕСТИРАЊЕ НА АНТИТЕЛА - COVID-19

Ažurirano 09.6.2020 godine

Фармацеутска комора Србије пружиће једнократну и бесповратну помоћ из Фонда узајамне помоћи за серолошко тетирање на присуство IgM и IgG антитела на корона вирус.

Фармацеутска комора Србије пружиће једнократну и бесповратну помоћ из Фонда узајамне помоћи за серолошко тетирање на присуство IgM и IgG антитела на корона вирус.

Управни одбор Фармацеутске коморе Србије је донео Одлуку о износу и критеријумима за употребу средстава из Фонда узајамне помоћи за време важења Одлуке о проглашењу болести ЦОВИД-19 изазване вирусом САРС-ЦОВ-2 заразном болешћу (ОВДЕ).

Овом одлуком одобрена је исплата једнократне и бесповратне помоћи из Фонда узајамне помоћи на коју право има сваки члан Фармацеутске коморе Србије који је уписан у именик Фармацеутске коморе Србије, у складу са законом, и који има уредно плаћену чланарину закључно са 2019. годину.

Од документације је потребно приложити:

 • попуњен захтев (захтев) и
 • рачун за извршено серолошко тетирање на присуство IgM и IgG антитела на корона вирус издато од надлежне здравствене установе у којој је тестирање извршено.

Сваки члан Коморе који испуњава услове има право на једно тестирање.

НАПОМЕНА: Због малог броја пријављених, а велике територијалне разуђености, организација тестирања на корова вирус PCR тестом за пријављене чланове са огранка Крагујевац, Ниш и Војводина за сада није могуће.


Опште мере превенције за апотеке

Ažurirano 20.5.2020 godine

На молбу Фармацеутске коморе Србије Институт за јавно здравље "Др Милан Јовановић Батут" израдио је документ који се тиче Општих мера превенција за апотеке.

На молбу Фармацеутске коморе Србије Институт за јавно здравље "Др Милан Јовановић Батут" израдио је документ који се тиче Општих мера превенција за апотеке. У достављеном документу дат је преглед општих мера превенције које су препоручене за рад апотека током пандемије COVID-19.

Документ можете погледати ОВДЕ

Arhiva sadržaja

Dec Nov Okt Sep Avg Jul Jun Maj Apr Mar Feb Jan 2019
Dec Nov Okt Sep Avg Jul Jun Maj Apr Mar Feb Jan 2018
Dec Nov Okt Sep Avg Jul Jun Maj Apr Mar Feb Jan 2017
Dec Nov Okt Sep Avg Jul Jun Maj Apr Mar Feb Jan 2016
Dec Nov Okt Sep Avg Jul Jun Maj Apr Mar Feb Jan 2015