CI


POMOĆ ČLANOVIMA KOMORE - NOVA ODLUKA

Ažurirano 05.8.2020 godine

Nakon Odluke iz marta meseca koja se odnosila na pomoć članovima Farmaceutske komore Srbije u vreme vanrednog stanja, Upravni odbor je na 5.

Nakon Odluke iz marta meseca koja se odnosila na pomoć članovima Farmaceutske komore Srbije u vreme vanrednog stanja, Upravni odbor je na 5. sednici (4. elektronskoj) koja je održana 30-31. jula 2020. godine, doneo Odluku o iznosu i kriterijumima za upotrebu sredstava iz Fonda uzajamne pomoći za vreme pandemije uzrokovane zaraznom bolešću COVID-19 za period do 31.12.2020. godine (OVDE).


Ovom odlukom odobrena je isplata jednokratne i bespovratne pomoći iz Fonda uzajamne pomoći na koju pravo ima svaki član Farmaceutske komore Srbije koji je upisan u imenik Farmaceutske komore Srbije, u skladu sa zakonom, i koji ima uredno plaćenu članarinu zaključno sa 2019. godinom, i to:

 1. porodici magistra farmacije/diplomiranog farmaceuta, člana Komore, preminulog od bolesti izazvane koronavirusom, u visini od 120.000 dinara (slovima: stodvadesethiljada dinara). Od dokumentacije je potrebno priložiti: izvod iz matične knjige umrlih i medicinsku dokumentaciju (zahtev),
 2. članovima Komore koji su oboleli i hospitalizovani zbog infekcije COVID-19 u iznosu od 50.000 dinara (slovima: pedesethiljada dinara). Od dokumentacije je potrebno priložiti: otpusnu listu sa bolničkog lečenja iz referentne zdravstvene ustanove za COVID-19 i/ili potvrdu o hospitalizaciji u privremenim bolnicama (zahtev),
 3. članovima Komore koji su oboleli zbog infekcije COVID-19, nisu hospitalizovani, u iznosu od 30.000 dinara (slovima: tridesethiljada dinara). Od dokumentacije je potrebno priložiti: izveštaj lekara specijaliste i/ili kopiju doznake iz koje se na nesumnjiv način može utvrditi da se radi o bolesti COVID-19 (zahtev),
 4. porodicama članova Komore i članovima Komore koji od 15.03.2020.godine do donošenja ove odluke nisu podneli zahtev za isplatu jednokratne pomoći a ispunjavaju uslove iz tačke 2. podtačke 1), 2) i 3), imaju pravo i mogućnost da to učine u roku od 3 (tri) meseca od dana donošenja ove Odluke,
 5. članovima Komore za jedno serološko testiranje na prisustvo IgM i IgG antitela na korona virus, u iznosu od 1.200 dinara (slovima: hiljadudvestotine dinara). Od dokumentacije je potrebno priložiti: dokaz o uplati nadoknade i potvrdu o izvršenom serološkom testiranju na korona virus (zahtev).


VAŽNO: Pravo na isplatu pomoći se ostvaruje na pismeni zahtev porodice ili člana Komore uz prilaganje dokaza o osnovanosti zahteva u roku od 3 (tri) meseca od nastanka događaja zbog kojeg se traži pomoć, izuzev u tački 4) za kojI je rok 3 (tri) meseca od dana donošenja ove Odluke.

Pozivamo sve članove Komore, koji ispunjavaju gore navedene uslove, da podnesu zahtev na adresu: Farmaceutska komora Srbije (sa naznakom: Komisija za fond uzajamne pomoći), Mutapova 25, 11000 Beograd ili skeniranu dokumentaciju pošalju na mejl: komora@farmkom.rs


EKO-TAKSA

Ažurirano 18.7.2020 godine

Plaćanje eko takse je Uredbom o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu postalo obavezno za sva pravna lica i preduzetnike.

Plaćanje eko takse je Uredbom o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu postalo obavezno za sva pravna lica i preduzetnike. Ova Uredba doneta je i počinje da se primenjuje od 07.12.2019. Rok za podnošenje prijave je 31.07.2020. godine.

Uredbom su definisani bliži kriterijumi za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu koji nastaje obavljanjem aktivnosti, iznosi naknada za zaštitu i unapređivanje životne sredine.

Kriterijumi za određivanje negativnog uticaja aktivnosti koje utiču na životnu sredinu pravnih lica i preduzetnika utvrđuju se u okviru pretežne delatnosti koju obavlja obveznik naknade. Pod pretežnom delatnošću, u smislu ove uredbe, smatra se ona delatnost koja je registrovana kod Agencije za privredne registre kao i delatnost čijim je obavljanjem pravno lice i preduzetnik ostvario najviše prihoda u godini koja prethodi godini za koju se vrši utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine.

Prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu aktivnosti pravnih lica i preduzetnika dele se prema delatnosti na one koje imaju:

 1. veliki uticaj na životnu sredinu;
 2. srednji uticaj na životnu sredinu;
 3. mali uticaj na životnu sredinu.


U Prilogu Uredbe možete videti da li vaša delatnost ima veliki, srednji ili mali uticaj na životnu sredinu. 

NAPOMENA: Trgovina na malo farmaceutskim proizvodima u apotekama nalazi se u okviru delatnosti koje imaju mali negativan uticaj na životnu sredinu 

Tekst Uredbe sa prilozima možete videti OVDE

Bliže informacije o načinu prijave možete naći na sajtu Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upavu, koja je od danas,18. jula, omogućila elektoronsko podnošenje prijave za 2019. i 2020. godinu (OVDE


APR - REGISTAR ZDRAVSTVENIH USTANOVA

Ažurirano 29.6.2020 godine

Agencija za privredne registre (APR) i Farmaceutska komora Srbije aktivno će sarađivati po svim pitanjima vezano za formiranje registra zdravstvenih ustanova u cilju jasnog i blagovremenog informisanja članova Komore o postupku upisa u registar i neophodnim aktivnostima.

Agencija za privredne registre (APR) i Farmaceutska komora Srbije aktivno će sarađivati po svim pitanjima vezano za formiranje registra zdravstvenih ustanova u cilju jasnog i blagovremenog informisanja članova Komore o postupku upisa u registar i neophodnim aktivnostima. 

Odgovore APR-a na do sada postavljena pitanja članova Komore možete pogledati OVDE

Mišljenje Ministarstva zdravlja Republike Srbije dostavljeno 29.06.2020. godine na osnovu dopisa Farmaceutske komore Srbije iz marta 2020. godine možete pogledati OVDE

Mišljenje Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje dostavljeno 08.07.2020. godine na osnovu dopisa Farmaceutske komore Srbije od 01.07.2020. godine možete pogledati OVDE

Informacije koje smo definisali zajedno sa APR su sledeće: 

 • Izmene i dopune Statuta podrazumevaju samo promenu naziva ustanove iz „Zdravstvena ustanova“ u „Apotekarska ustanova“ do momenta usvajanja novog Pravilnika o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe, kada će se usklađivati i ostali uslovi vezano za organizaciju i rad ustanova.
 • Ukoliko niste izvršili navedenu izmenu i dopunu Statuta do roka koji je predviđen Zakonom (11.04.2020. godine) imate dve mogućnosti:
  • Da se izmene i dopune Statuta predaju Privrednom sudu najkasnije do kraja jula kako bi najkasnije do 15. avgusta dobili odgovarajuće rešenje. U ovom slučaju, prilikom predaje prijave usklađivanja APR-u, uz registracionu prijavu treba dostaviti prečišćen tekst statuta u originalu ili overenoj fotokopiji.
  • Da izmene i dopune Statuta, koje je neophodno izvršiti najkasnije do 11. oktobra, predate APR-u zajedno sa Prijavom za upis usklađivanja u registar. U ovom slučaju se uz prijavu predaje odluka osnivača o usvajanju izmena i dopuna Statuta i prečišćen tekst Statuta u originalu ili overenoj fotokopiji.
 • Vezano za nedeljni raspored rada, početak i završetak radnog vremena, apotekarske ustanove će APR-u dostavljati posebnu Odluku u kojoj je potrebno navesti nedeljni raspored rada, početak i završetak radnog vremena za dane radne nedelje, subotu i nedelju za svaku organizacionu jedinicu posebno. Templejt obrasca biće objavljen na sajtu Komore početkom septembra. APR će, kao zabeležbu podataka bitnih za pravni promet, registrovati radno vreme zdravstvene ustanove (sedišta) i javno će, na internet strani APR-a, objaviti Odluku o radnom vremenu u ograncima i organizacionim jedinicama.
 • Preporuka je da sve promene koje želite da izvršite u privrednom sudu vezano za organizaciju, otvaranje novih ogranaka i rad ustanove završite najkasnije do 15. avgusta, kako bi vaša Prijava za upis usklađivanja koju predajete od 12. oktobra 2020. godine mogla biti potpuna i kako ne bi morali da vršite dopune iste.
 • Članovi Farmaceutske komore Srbije na posebnoj mejl adresi apr-registar@farmkom.rs mogu da postave sva pitanja vezana za neophodne aktivnosti i obaveze u narednom periodu. SEROLOŠKO TESTIRANJE NA ANTITELA - COVID-19

Ažurirano 09.6.2020 godine

Farmaceutska komora Srbije pružiće jednokratnu i bespovratnu pomoć iz Fonda uzajamne pomoći za serološko tetiranje na prisustvo IgM i IgG antitela na korona virus.

Farmaceutska komora Srbije pružiće jednokratnu i bespovratnu pomoć iz Fonda uzajamne pomoći za serološko tetiranje na prisustvo IgM i IgG antitela na korona virus.  

Upravni odbor Farmaceutske komore Srbije je doneo Odluku o iznosu i kriterijumima za upotrebu sredstava iz Fonda uzajamne pomoći za vreme važenja Odluke o proglašenju bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2 zaraznom bolešću (OVDE). 

Ovom odlukom odobrena je isplata jednokratne i bespovratne pomoći iz Fonda uzajamne pomoći na koju pravo ima svaki član Farmaceutske komore Srbije koji je upisan u imenik Farmaceutske komore Srbije, u skladu sa zakonom, i koji ima uredno plaćenu članarinu zaključno sa 2019. godinu.

Od dokumentacije je potrebno priložiti:

 • popunjen zahtev  (zahtev) i
 • račun za izvršeno serološko tetiranje na prisustvo IgM i IgG antitela na korona virus izdato od nadležne zdravstvene ustanove u kojoj je testiranje izvršeno.

Svaki član Komore koji ispunjava uslove ima pravo na jedno testiranje.

NAPOMENA: Zbog malog broja prijavljenih, a velike teritorijalne razuđenosti, organizacija testiranja na korova virus PCR testom za prijavljene članove sa ogranka Kragujevac, Niš i Vojvodina za sada nije moguće. 

Opšte mere prevencije za apoteke

Ažurirano 20.5.2020 godine

Na molbu Farmaceutske komore Srbije Institut za javno zdravlje "Dr Milan Jovanovic Batut" izradio je dokument koji se tiče Opštih mera prevencija za apoteke.

Na molbu Farmaceutske komore Srbije Institut za javno zdravlje "Dr Milan Jovanovic Batut" izradio je dokument koji se tiče Opštih mera prevencija za apoteke. U dostavljenom dokumentu dat je pregled opštih mera prevencije koje su preporučene za rad apoteka tokom pandemije COVID-19. 

Dokument možete pogledati OVDE

Arhiva sadržaja

Dec Nov Okt Sep Avg Jul Jun Maj Apr Mar Feb Jan 2019
Dec Nov Okt Sep Avg Jul Jun Maj Apr Mar Feb Jan 2018
Dec Nov Okt Sep Avg Jul Jun Maj Apr Mar Feb Jan 2017
Dec Nov Okt Sep Avg Jul Jun Maj Apr Mar Feb Jan 2016
Dec Nov Okt Sep Avg Jul Jun Maj Apr Mar Feb Jan 2015