CI


Usluga izdavanja antibiotika kod Helicobacter pylori infekcije i crevnih infekcija

Ažurirano 14.11.2022 godine

Sa velikom zadovolјstvom Vas pozivamo da 17.

Sa velikom zadovolјstvom Vas pozivamo da 17. novembra prisustvujete trećoj u nizu edukacija koja se realizuje u periodu septembar - decembar 2022. godine sa cilјem podrške Savetnicima za antibiotike i svima koji to žele da postanu. Helicobacter pilori je prepoznat kao glavni patogen čovečanstva skoro četiri decenije. Međutim, i pored lečenja zaraženih osoba i smanjenom prenosu infekcije u zajednicama u kojima se pobolјšao socioekonomski životni standard, on i dalјe predstavlјa najčešći lјudski bakterijski patogen, koji inficira skoro polovinu svetske populacije. Klјuč uspeha adekvatno propisane terapije zavisi od uspešnog savetovanja pacijenta i stepena adherence. 

U projektu koji realizujemo u saradnji sa Ministarstvom zdravlјa – Drugi projekat razvoja zdravstva Srbije trenutno učestvuje 570 magistara farmacije iz blizu 400 javnih apoteka. Do danas je preko 10.000 pruženih usluga evidentirano kroz Aplikaciju za farmaceutske usluge.  

Pridružite se porodici od 263 Savetnika za antibiotike!

AKO NE SADA, ONDA KADA? 

Akreditacioni broj: B-94/22; odluka ZSS br. 153-02-475/2022-01 od 15.8.2022. godine; 2 boda za učesnike. 

LINK ZA PRIJAVU https://event.webinarjam.com/register/280/oknv1f73

Racionalna primena antibiotika u lečenju Helicobacter pylori infekcije i crevnih infekcija

 • 18:00 do 18:35 Smernice za lečenje Helicobacter pylori infekcije i drugih crevnih infekcija, prof. dr Aleksandra Pavlović Marković, Medicinski fakultet u Beogradu
 • 18:35 do 19:10 Farmakokinetika i farmakodinamika antibiotika kao osnova za racionalnu terapiju, prof. dr Sandra Vezmar Kovačević, Farmaceutski fakultet u Beogradu
 • 19:10 do 19:45 Savetovanje pacijenata u apoteci, Mag. farm. spec. Tatjana Milošević, AU Melem
 • 19:45 do 20:00 Diskusija

Rezultati prethodnog postupka procene kvaliteta programa KE

Ažurirano 04.11.2022 godine

Na osnovi člana 7.

Na osnovi člana 7. stav 5-7. Pravilnika o bližim uslovima  za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike („Sl. Glasnik RS“, br. 17/2022) i Javnog poziva Zdravstvenog saveta Srbije za akreditaciju programa KE broj 153-02-00389/2022-01 od 17.6.2022. godine, Radna grupa za sprovođenje prethodnog postupka procene kvaliteta programa KE Farmaceutske komore Srbije, nakon sastanka održanog 2.11.2022. godine objavljuje dana 4.11.2022. godine zbirnu tabelu. Na rezultate prethodnog postupka procene kvaliteta programa KE, organizator ima rok od 5 dana za slanje primedbe/molbe, odnosno do 10.11.2022. godine, isklјučivo u elektronskoj formi na e-mail adresu komora@farmkom.rs

Rezultati prethodnog postupka procene kvaliteta programa KE OVDE

Radna grupa za sprovođenje prethodnog postupka procene kvaliteta programa KE Farmaceutske komore Srbije razmotriće pristigle primedbe/molbe i na osnovu toga dostaviti izveštaj Zdravstvenom savet Srbije na konačno odlučivanje. 

Rezultate akreditacije Zdravstveni savet Srbije će objaviti na svojoj veb stranici u vidu Zbirne tabele ocenjenih programa KE 14.11.2022. godine. 


Inovacije u pristupu bazi MedicinesComplete

Ažurirano 03.11.2022 godine

Drugu godinu za redom Farmaceutska komora Srbije svojim članovima obezbeđuje pristup bazi MedicinesComplete.

Drugu godinu za redom Farmaceutska komora Srbije svojim članovima obezbeđuje pristup bazi MedicinesComplete. Od aprila 2021. godine, baza sa ograničenim pristupom na izdanja BNF i BNF za decu, dostupna je svim članovima Кomore sa ograničenjem da u istom trenutku pristup može da ima najviše do 300 korisnika. 

Da se podsetimo MedicinesComplete je renomirana baza podataka Velike Britanije, koja sadrži medicinske alate i opsežne informacije o lekovima. Sve informacije su zasnovane na dokazima i redovno se ažuriraju, kako bi pomogle farmaceutima u donošenju odluka i unapređenju bezbednosti pacijenata.

Ove godine, u saradnji sa kolegama iz Evropske kancelarije, uspeli smo da obezbedimo probni period od mesec dana u kome će članovi Кomore imati pristup i sledećim izdanjima: 

 • Martindale: The Complete Drug Reference and Martindale’s ADR (Adverse Drug Reactions) Checker - međunarodno priznat i cenjen alat za prepoznavanje neželjenih reakcija na lekove i dalje postupanje.
 • Stockley’s Drug Interactions and Stockley’s Interactions Checker - alat koji omogućava brzu i laku proveru interakcija lek-lek, lek-hrana i ostale interakcije lekova, kao i interakcije biljnih lekova. Pruža informacije o ozbiljnosti interakcije i instrukcije o daljem postupanju.
 • Critical Illness 
 • Agilio: Diagnosis and Treatment Guidance
 • Palliative Care Formulary 
 • Drug Monitoring Checker 
 • Pharmaceutical Excipients

Pozivamo Vas da iskoristite probni period u periodu od 15. oktobra do 15. novembra 2022. godine i procenite značaj i potrebu za proširenim pristupom u svakodnevnoj praksi u apoteci.

Po isteku probnog perioda, mejlom ćete dobiti link za popunjavanje kratkog upitnika o funkcionalnostima baze i njenoj upotrebnoj vrednosti u svakodnevnom radu. Na osnovu Vašeg iskustva, Кomora će pripremiti predlog za nastavak saradnje sa MedicinesComplete. 

PRISTUP: Čanovi Komore mogu pristupiti bazi preko svog korisničkog naloga na sajtu Komore www.farmkom.rs Nakon logovanja, na stranici korisničkog servisa, a ispod naslova Korisnički servis za članove, nalazi se posebna kućica MEDICINESCOMPLETE. U bazu podataka ulazite jednostavno klikom na ovaj naslov.  

Pogledajte kratak video (OVDE) o mogućnostima alata za pretragu.


ČLANARINA ZA 2022. GODINU

Ažurirano 26.10.2022 godine

Poštovane koleginice i kolege,

Podsećamo Vas da je rok za plaćanje članarine za 2022.

Poštovane koleginice i kolege,

Podsećamo Vas da je rok za plaćanje članarine za 2022. godinu, 31. oktobar 2022. godine. U skladu sa Statutom Farmaceutske komore Srbije („Sl. glasnik RS", br.156/2020 i 27/2022), član koji nije izmirio članarinu do 31. oktobra tekuće godine, za tu godinu, odnosno nije izmirio članarine za prethodne godine i isto ne učini nakon pisane opomene ispisuje se iz imenika članova Komore i privremeno mu se oduzima licenca, po službenoj dužnosti. Ukoliko član koji je ispisan iz imenika članova Komore želi da ponovo podnese zahtev za upis u imenik članova Komore, dužan je da pre podnošenja zahteva izmiri celi zaostali dug.

U skladu sa članom 17. Statuta Farmaceutske komore Srbije definisan je osnov za plaćanje polovine iznosa članarine, kao i osnov za oslobađanje od članarine, i to:

Od plaćanja članarine su oslobođeni: 

 • Magistri farmacije koji su upisani u imenik članova Komore kao pripravnici.
 • U dole navedenim slučajevima, i to ukoliko je osnov za oslobađanje trajao šest i više meseci u toku jedne kalendarske godine: 
  • Za vreme privremene nesposobnosti za rad (dokaz: Doznaka izdata od nadležnog doma zdravlјa).
  • Za vreme porodilјskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, odnosno odsustva sa rada radi posebne nege deteta (dokaz – jedan od navedenih dokumenata: Potvrda poslodavca, Doznaka izdata od nadležnog doma zdravlјa, Rešenje izdato od opštinske ili gradske uprave o pravu na naknadu zarade za vreme porodilјskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustvo sa rada radi posebne nege deteta, )
  • U slučaju nezaposlenosti (dokaz: Potvrda izdata od Nacionalne službe za zapošlјavanje)
  • Penzioner, koji nije radno aktivan (dokaz: Uverenje koje izdaje PIO za korisnike penzije ostvarene u RS)  

Polovinu iznosa članarine plaćaju: 

 • Članovi Komore koji se ispišu iz Imenika Komore u periodu od 1. januara do 30. juna 2022. godine plaćaju članarinu u iznosu od 2.250,00 dinara.
 • Članovi Komore koji se upišu u Imenik Komore u periodu od 1. jula do 31. decembra 2022. godine plaćaju članarinu u iznosu od 2.250,00 dinara

RUŽIČASTI OKTOBAR - FARMACEUTI PODRŽAVAJU SVETSKU KAMPANJU

Ažurirano 19.10.2022 godine

Globalni napori da se podigne svest i poveća procenat ranog otkrivanja raka dojke rezultirali su da se od 2015.

Globalni napori da se podigne svest i poveća procenat ranog otkrivanja raka dojke rezultirali su da se od 2015. godine mesec oktobar proglasi RUŽIČASTIM MESECOM kada svi zdravstveni radnici treba da daju svoj doprinos da ova tema bude što vidlјivija. Farmaceuti u apotekama se svakog dana sreću sa problemima ženskog zdravlјa, a neretko u apoteku dolaze žene sa kancerom dojke. Jedan broj njih se priprema ili su već prošle operaciju, a žene koje imaju hormon-zavisne tumore u apotekama podižu tamoksifen na recept. Farmaceuti su im velika podrška, i moralna i stručna. 

FARMCEUTSKA KOMORA SRBIJE OVOG OKTOBRA PODRŽAVA SVETSKU KAMPANJU!

Pripremili smo za Vas:

 • Kratak podsetnik o tamoksifenu koji možete koristiti u savetovanju pacijentkinja OVDE
 • Uputstvo sa vežbama koje pacijentkinje treba da rade kod kuće, nakon odobrenja od strane lekara, a koje olakšavaju povratak normalnim dnevnim aktivnostima nakon operacije OVDE
 • Poster koji, ukoliko želite, možete odštampati i staviti na vidno mesto u apoteci OVDE

Cilј je da malo više razgovaramo sa pacijentkinjama, da ih ohrabrimo i pružimo što više tačnih informacija o terapiji.

Uloga farmaceuta kao zdravstvenog radnika u savetovanju pacijentkinja sa kancerom dojke je veoma važna! Pokažimo to u svakom kontaktu sa pacijentom, a naročito sada, tokom RUŽIČASTOG MESECA OKTOBRA.


1 2 3 4 ... 24