CI


Radna poseta KBC Rebro, Zagreb

Ažurirano 03.3.2023 godine

Radna grupa Farmaceutske komora Srbije za izradu studije izvodlјivosti za centralizovanu pripremu citotosične terapije (Radna grupa), u cilјu implementacije Vodiča Dobre apotekarske prakse (Vodič DAP) planira da izradi studiju izvodlјivosti za centralizovanu pripremu citotoksične terapije u zdravstvenim ustanovama na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

Radna grupa Farmaceutske komora Srbije za izradu studije izvodlјivosti za centralizovanu pripremu citotosične terapije (Radna grupa), u cilјu implementacije Vodiča Dobre apotekarske prakse (Vodič DAP) planira da izradi studiju izvodlјivosti za centralizovanu pripremu citotoksične terapije u zdravstvenim ustanovama na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite. 

Kao što je i definisano u Vodiču DAP (Prilog 5 - Standardi za centralizovanu pripremu citotoksične terapije u apoteci), rekonstitucija citotoksičnih lekova treba da bude centralizovana u okviru apoteke i u domenu je odgovornosti magistra farmacije. Sprovodi se u skladu sa zakonom i Profesionalnim standardom kvaliteta apotekarske usluge u onkologiji (eng. Quality Standard for the Oncology Pharmacy Service (QUAPOS). Studija izvodlјivosti predstavlјa dokument na osnovu koga bi donosiocima odluka bilo predstavlјeno trenutno stanje, potrebne investicije (kadar, prostor, oprema), kao i da se kroz kvantitativne i kvalitativne pokazatelјe dokaže opravdanost i racionalnost ovog postupka. 

S obzirom na dugogodišnje iskustvo koje KBC Rebro, Zagreb, ima u ovoj oblasti, članovi Radne grupe su 7. februara 2023. godine, uz finansijsku podršku Sekcije za bolničku farmaciju (Saveza farmaceutskih udruženja Srbije), bili u studijskoj poseti bolničkoj apoteci u kojoj se sprovodi postupak centralizovane pripreme citotoksične terapije od 2017. godine i koja ima najveći kapacitet centralizovane pripreme citostatika u Hrvatskoj. 

Cilј posete je bio da se Radna grupa upozna sa prednostima centralizovane pripreme citotoksične terapije, kao i sa kojim izazovima, problemima i rešenjima možemo da se susretnemo u praksi. Takođe, hrvatske kolege su nam na osnovu svog iskustava prenele zapažanja i sugestije vezano za implementaciju ovakvog načina pripreme terapije u bolnicama. 

U KBC Rebru centralizovane priprema citotoksične terapije se obavlјa u izolatorima sa softverom za gravimetrijsku pripremu, što predstavlјa deo obavezne opreme.  Pripremu terapije vrši isklјučivo farmaceutski kadar (magistri farmacije i farmaceutski tehničari). Posebna pažnja posvećena je bezbednim uslovima rada. 

Kolege farmaceuti koji rade centralizovanu pripremu u KBC Rebro su velikodušno ponudili svoju pomoć u smislu prenosa iskustva, praktičnih rešenja i eventualnih nedoumica.                            

Radna grupa Farmaceutske komore Srbije za izradu studije izvodlјivosti za centralizovanu pripremu citotosične terapije: 

  • Mag. farm. spec. Ivana Popović
  • Mag. farm. spec. Mirjana Bošković
  • Mag. farm. spec. Vesna Janković
  • Mag. farm. spec. Marija Petkoski
  • Mag. farm. spec. Dragana Rajković 

Dodela licenci u Ogranku Vojvodina

Ažurirano 02.3.2023 godine

Farmaceutska komora Srbije u svom Ogranku Vojvodina u Novom Sadu, upriličila je svečanu dodelu licenci mladim kolegama, magistrima farmacije.

Farmaceutska komora Srbije u svom Ogranku Vojvodina u Novom Sadu, upriličila je svečanu dodelu licenci mladim kolegama, magistrima farmacije. Licence za samostalni rad dobili su: Ana Aleksić, Nikola Mišić, Srefan Ukraden, Milica Mikulović, Nina Zelenović i Svetlana Radović. 

Licence za zamostalni rad dodelila je direktorka Komore Slavica Milutinović dipl.farm. koja je poželela uspeh u profesionalnom radu i uručila prigodne poklone mladim kolegama.

Zakletvu za farmaceute prilikom dodele licence čitala je Tamara Radivojević dipl. pravnik sekretar ogranka Vovodina.

Broj članova Farmaceutske komore u Ogranku Vojvodina je 1785, od toga je broj obaveznih članova 1542, dobrovolјnih 198 i pripravnika 45.

Članstvo u Komori je pravo i čast svih magistra farmacije, odnosno diplomiranih farmaceuta u Republici Srbiji.

Prva redovna sednica Skupštine Komore

Ažurirano 01.3.2023 godine

Ovogodišnju prvu redovnu sednicu Skupštine Farmaceutske komore Srbije koja je održana 23.

Ovogodišnju prvu redovnu sednicu Skupštine Farmaceutske komore Srbije koja je održana 23.02.2023. godine u Beogradu vodio je predsednik Skupštine Ivan Eftović, mag. farm. spec. uz prisustvo 83 člana Skupštine Komore.

Članovi Skupštine su nakon spovedene rasprave po svakoj od tačaka dnevnog reda usvojili Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj za 2022. godinu i doneli važne odluke za rad kao i Plan rada i Finansijski plan za 2023. godinu.

Svi izveštaji i odluke koje su usvojene dostavljaju se Ministarstvu zdravlja na informisanje i dobijanje saglasnosti, a nakon toga biće objavljene na sajtu Komore.

Sednica Skupštine Farmaceutske komore počela je drugačije od dosadšnjih sednica, edukacijom na aktuelnu temu: Rezilijentnost zdravstvenih radnika kao ključni faktor u upravljanju stresom - predavač doc. dr. spec. Dragana Jocić, član Etičkog odbora Komore.

Rezilijentnost ili psihološka otpornost sve više dobija na značaju, i o njoj se sve više govori kao kompetenciji koja se može razvijati, a koja postaje jedna od ključnih kompetencija i u privatanom i u profesionalnom segmentu sa aspekta upravljanja stresom. Na predavanju se čulo šta sve pretstavlja rezilijentnost, kako je možemo jačati i razvijati kako bismo bili funkcionalni i koji su aspekti ove kompetencije značajni za nas kao zdravstvene profesionalce.


KOMORA U MEDIJIMA

Ažurirano 28.2.2023 godine

Farmaceutska komora Srbije uspostavila je u prethodnom periodu dobru komunikaciju sa medijima.

Farmaceutska komora Srbije uspostavila je u prethodnom periodu dobru komunikaciju sa medijima. Komora posredstvom medija predstavlja se široj javnosti kao nezavisna profesionalna organizacija koja se osim za unapređenje uslova za obavljanje farmaceutske delatnosti i zaštitu profesionalnih interesa farmaceuta, zalaže se i za zaštitu interesa građana u ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu, što i jeste zakonska obaveza komore.

Posredstvom medija, građani, pacijenti i članstvo informišu se blagovremeno, otvoreno i objektivno o svim aktivnostima Komore i farmaceuta.

Stručnost i kompetencije članstva se ističu, usluge farmaceuta u apotekama se promovišu u interesu građana, jer je farmaceut najdostupniji zdravstveni radnik, a naši građani nisu uvek u potpunosti upućeni i ne znaju za kakve sve probleme mogu da se obrate farmaceutu.

Mediji su mesto gde govorimo i o problemima samih zdravstvenih radnika.

Što se više čuje o radu Komore i naš rad bude transparentniji, to je veća mogućnost stvaranja poverenja građana u apotekarski sektor.

Rezultati prethodnog postupka procene kvaliteta programa KE

Ažurirano 27.2.2023 godine

Na osnovi člana 7.

Na osnovi člana 7. stav 5-7. Pravilnika o bližim uslovima  za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike („Sl. Glasnik RS“, br. 17/2022) i Javnog poziva Zdravstvenog saveta Srbije za akreditaciju programa KE broj 153-02-00789/2022-01 od 29.12.2022. godine, Radna grupa za sprovođenje prethodnog postupka procene kvaliteta programa KE Farmaceutske komore Srbije, nakon sastanka održanog 23.2.2023. godine objavljuje dana 27.2.2023. godine zbirnu tabelu sa rezultatima programa. Na ove rezultate organizator ima rok od 5 dana za slanje primedbe/molbe, odnosno do 3.3.2023. godine, isklјučivo u elektronskoj formi na e-mail adresu komora@farmkom.rs

Rezultati prethodnog postupka procene kvaliteta programa KE OVDE

Radna grupa za sprovođenje prethodnog postupka procene kvaliteta programa KE Farmaceutske komore Srbije razmotriće pristigle primedbe/molbe i na osnovu toga dostaviti izveštaj Zdravstvenom savet Srbije na konačno odlučivanje. 

Rezultate akreditacije Zdravstveni savet Srbije će objaviti na svojoj veb stranici u vidu Zbirne tabele ocenjenih programa KE 13.3.2023. godine. 


1 2 3 4 ... 29

Arhiva sadržaja

Dec Nov Okt Sep Avg Jul Jun Maj Apr Mar Feb Jan 2019
Dec Nov Okt Sep Avg Jul Jun Maj Apr Mar Feb Jan 2018
Dec Nov Okt Sep Avg Jul Jun Maj Apr Mar Feb Jan 2017
Dec Nov Okt Sep Avg Jul Jun Maj Apr Mar Feb Jan 2016
Dec Nov Okt Sep Avg Jul Jun Maj Apr Mar Feb Jan 2015