CI


Vodič dobre apotekarske prakse - prezentacije

Ažurirano 22.4.2021 godine

Poštovane koleginice i kolege, 

Prvi Vodič dobre apotekarske prakse uspešno je predstavljen članovima Komore na stručnom skupu, 28.

Poštovane koleginice i kolege, 

Prvi Vodič dobre apotekarske prakse uspešno je predstavljen članovima Komore na stručnom skupu, 28. aprila. Članovi Radne grupe za izradu vodiča ukratko su predstavili standarde i smernice za njegovu primenu, kao i nove usluge koje su uvedene Zakonom o zdravstvenoj zaštiti. Vodič dobre apotekarske prakse, pored važeće zakonske regulative, predstavlјa osnov za organizovanje i sprovođenje apotekarske delatnosti u Republici Srbiji. 

Komora planira organizaciju daljih edukacija, o kojima će članovi Komore biti blagovremeno obavešteni. 

Prezentacije sa održanog skupa možete pogledati OVDE


OBAVEŠTENJE

Ažurirano 17.4.2021 godine

Farmaceutska komora Srbije izražava protest zbog korišćenja prostora zdravstvenih ustanova - apoteka u svrhe koje nisu primerene i u potpunoj su suprotnosti sa osnovnim principima na kojima se zasniva apotekarska delatnost u Republici Srbiji.

Farmaceutska komora Srbije izražava protest zbog korišćenja prostora zdravstvenih ustanova - apoteka u svrhe koje nisu primerene i u potpunoj su suprotnosti sa osnovnim principima na kojima se zasniva apotekarska delatnost u Republici Srbiji. Na ovaj način se ugrožava dostojanstvo zaposlenih u apotekama koji su, posebno u aktuelnoj epidemiološkoj situaciji, svojim znanjem i zalaganjem pružili značajnu podršku pacijentima i svim zdravstvenim radnicima. Farmaceutska komora Srbije i njeni članovi, magistri farmacije koji rade u apotekama, se ograđuju od bilo kakve povezanosti sa navedenim postupanjem.


NOVA ODLUKA VEZANO ZA POMOĆ ČLANOVIMA KOMORE

Ažurirano 07.4.2021 godine

Poštovane koleginice i kolege, 

Uzimajući u obzir trenutnu epidemiološku situaciju i dostupnost preventivnih epidemioloških mera, uključujući vakcinaciju, Upravni odbor Farmaceutske komore Srbije na sednici održanoj 15.

Poštovane koleginice i kolege, 

Uzimajući u obzir trenutnu epidemiološku situaciju i dostupnost preventivnih epidemioloških mera, uključujući vakcinaciju, Upravni odbor Farmaceutske komore Srbije na sednici održanoj 15.4.2021. godine doneo je Odluku da se Odluka o iznosu i kriterijumima za upotrebu sredstava iz Fonda uzajamne pomoći za vreme pandemije uzrokovane zaraznom bolešću COVID-19 za period od 1.1.2021.godine primenjuje do 15.4.2021. godine (OVDE)

Članovi Komore mogu podneti zahteve za isplatu sredstava iz Fonda uzajamne pomoći u skladu sa Odlukom o visini izdavajanja prihoda u Fond uzajamne pomoći članova Farmaceutske komore Srbije i njegovom korišćenju, kao i Odlukom o utvrđivanju visine iznosa za pojedine namene iz Fonda uzajamne pomoći članova Farmaceutske komore Srbije, i to za slučaj: 

  • nastanka invalidnosti zbog koje ne može trajno obavljati poslove farmaceuta;
  • nastanka teže bolesti zbog koje je na bolovanju šest i više meseci u kontinuitetu;
  • pomoći zbog uništenja ili oštećenja imovine usled elementarnih nepogoda ili drugih vanrednih događaja.

_________________________________________________________________

Informacija 7.4.2021. godine

Farmaceutska komora Srbije ovim putem daje informaciju vezano za isplatu pomoći članovima Komore za vreme pandemije uzrokovane zaraznom bolešću COVID-19.

U skladu sa zakonom i odlukama organa Komore u Fond uzajamne pomoći izdvaja se 3% od ukupno ostvarenih prihoda od članarine i upisnine, naplaćenih novčanih kazni i sredstava prikupljenih od donacija, priloga i pomoći domaćih i stranih, pravnih i fizičkih lica i ostalih prihoda utvrđenih finansijskim planom Komore, a u tekućoj kalendarskoj godini.

Sredstva Fonda se mogu koristiti za neposrednu pomoć članovima Komore za slučaj:

  • nastanka invalidnosti zbog koje ne može trajno obavljati poslove zdravstvene delatnosti;
  • nastanka teže bolesti zbog koje je na bolovanju šest i više meseci u kontinuitetu;
  • pomoći zbog uništenja ili oštećenja imovine usled elementarnih nepogoda ili drugih vanrednih događaja.

Uzimajući u obzir težinu situaciju na početku pandemije, a posebno tokom vanrednog stanja i u želji da se pruži odgovarajuća pomoć doneto je više odluka o davanju pomoći članovima Komore, koje su menjane shodno aktuelnoj situaciji.

U toku 2020. godine Komora je preraspodelom sredstava umesto planiranih 3%, izdvojila ukupno 37,5%  za isplatu pomoći svojim članovima od ukupnih prihoda, odnosno za zahteve koji su podneti zaključno sa 29.12.2020. godine isplaćeno je 13.612.400,00 dinara. 

Zahtevi koji su podneti od  30.12.2020. godine do 15.1.2021. godine su razmotreni i za njih je potrebno isplatiti 3.463.600,00 dinara.

U toku je razmatranje oko 240 zahteva koji su pristigli u period od 16.1.2021. godine do danas, za koje se procenjuje da će za isplatu biti potrebno oko 4.500.000,00 dinara. 

Iz navednog se vidi da je Komora u situaciji da za prva tri meseca 2021. godine mora da izdvoji najmanje  8.000.000,00 dinara za isplatu pomoći članovima Komore, što je  22% od planiranih prihoda za 2021. godinu. S obzirom da su članarine osnovni izvor prihoda isplate će se relizovati u skladu sa pristiglim uplatama članarine. 

Upravni odbor prati epidemiološku situaciju kao i finansijske mogućnosti Komore, pa će uzimajući u obzir da su dostupne sve epidemiološke mere prevencije, uključujući i vakcinaciju, ponovo razmatrati svoju odluku tokom aprila 2021. godine. 

___________________________________________________________________

Informacija 11.3.2021. godine

Obaveštavamo vas o novoj odluci vezano za jednokratnu i bespovratnu pomoći na koju imaju pravo članovi Komore, a koja se dodeljuje iz Fonda uzajamne pomoći za vreme pandemije COVID-19 i važi od 1.1.2021. godine. Nakon Odluke iz marta  i jula 2020. godine, Upravni odbor je na 4. sednici (3. elektronskoj) koja je održana 10.3.2021. godine doneo Odluku o iznosu i kriterijumima za upotrebu sredstava iz Fonda uzajamne pomoći za vreme pandemije uzrokovane zaraznom bolešću COVID-19 za period od 1.1.2021.godine (OVDE).

Pravo na ovu pomoć ima svaki član Farmaceutske komore Srbije koji je upisan u imenik, u skladu sa zakonom, i koji ima uredno plaćenu članarinu zaključno sa 2020. godinom, i to: 

  • porodica magistra farmacije/diplomiranog farmaceuta, člana Komore, preminulog od bolesti izazvane koronavirusom (Zahtev), u iznosu od 120.000,00 dinara
  • član Komore koji je oboleo i hospitalizovan zbog infekcije COVID-19 (Zahtev), u iznosu od 20.000,00 dinara
  • član Komore koji je oboleo i nije hospitalizovan zbog infekcije COVID-19 (Zahtev), u iznosu od 8.000,00 dinara
  • član Komore za jedno serološko testiranje na prisustvo IgM i IgG antitela na korona virus (Zahtev), u iznosu od 1.200,00 dinara


Rok za podnošenje zahteva je 3 meseca od nastanka događaja zbog kojeg se traži pomoć.  

Zahtev sa pratećom dokumentacijom možete poslati skenirano na mejl komora@farmkom.rs

VAŽNO - IZMENE U PRISTUPU BAZI MedicineComplite

Ažurirano 07.4.2021 godine

Farmaceutska komora Srbije je u saradnji sa kolegama iz evropske kancelarije uspela da ugovori nove uslove za pristup bazi MedicineComplite - BNF i BNF za decu.

Farmaceutska komora Srbije je u saradnji sa kolegama iz evropske kancelarije uspela da ugovori nove uslove za pristup bazi MedicineComplite - BNF i BNF za decu. Sa ciljem da većem broju svojih članova omogući pristup ovoj bazi podataka, pristup je od danas, 7. aprila 2021. godine omogućen svim članovima, s tim da u istom trenutku pristup može da koristi najviše do 300 članova. Baza je dostupna do 13. decembra 2021. godine. 

NAČIN PRISTUPA: Potrebno je da se član Komore uloguje preko korisničkog servisa na svoj karton i klikom na kockicu MedicineComplite ulazi u bazu podataka u kojoj su dostupni podaci iz modula BNF i BNF za decu. 

NAPOMENA: Članovi Komore koji su do sada imali direktan pristup, od danas pristupaju bazi na gore naveden način. 

S obzirom na veliku zainteresovanost članova Komore nadamo se da smo na ovaj način proširili mogućnost pristupa, te da će svi zainteresovani imati priliku da koriste podatke iz ove baze u svom svakodnevnom radu.

Molimo vas da nam pošaljete svoja iskustva, komentare i predloge, kao i da ih podelite sa svojim kolegama iz apoteke i šire. 

VODIČ DAP OBJAVLJEN U SLUŽBENOM GLASNIKU RS

Ažurirano 18.3.2021 godine

Poštovane koleginice i kolege, 

Obaveštavamo vas da je Vodič dobre apotekarske prakse objavljen u "Sl.

Poštovane koleginice i kolege, 

Obaveštavamo vas da je Vodič dobre apotekarske prakse objavljen u "Sl. Glasniku RS", br. 27/2021 od 24.3.2021. godine i stupa na snagu 1.4.2021. godine. Tekst Vodiča DAP sa prilozima možete preuzeti OVDE

______________________________________________________

Obaveštavamo vas da je dopisom od 18.3.2021. godine ministar zdravlja u skladu sa članom 219. Zakona o zdravstvenoj zaštiti dao saglasnost na Vodič dobre apotekarske prakse, koji je od strane Skupštine Komore usvojen na sednici održanoj 25.2.2021. godine. Dopis kojim je data saglasnost OVDE

Vodič dobre apotekarske prakse se objavljuje u Službenom glasniku RS i stupa na snagu 8 dana od dana objavljivanja, a počinje sa primenom 24 meseci od dana stupanja na snagu. O datumu stupanja na snagu članstvo Komore biće posebno obavešteno. 

Zahvaljujemo se svim kolegama i koleginicama koji su svojim radom dali doprinos u izradi ovog dokumenta. 

Nadamo se da će Vodič dobre apotekarske prakse unaprediti obavljanje apotekarske delatnosti u Republici Srbiji i značajno uticati na kvalitet usluga koju magistar farmacije, odnosno diplomirani farmaceut pruža u apoteci, što je i njegov osnovni cilj. 

Farmaceutska komora Srbije će vas redovno izveštavati o svim daljim koracima i pružiti pomoć i podršku u toku implementacije i usklađivanja sa zahtevima Dobre apotekarske prakse. 

1 2 3 4 ... 13