LA


Комора упутила допис Министарству финансија у вези са применом система е-фактура

Ažurirano 01.9.2022 godine

Фармацеутска комора Србије је дана 23.

Фармацеутска комора Србије је дана 23.8.2022. године упутила Министарству финансија РС молбу за стручно мишљење у вези примене система е-фактура и евидентирање позиционирања преко електронског фискалног уређаја, са циљем да се кроз одговоре на дефинисана питања помогне рад магистра фармације у апотекарским установама и апотекама приватна пракса (ОВДЕ).

О добијеном одговору чланство Коморе биће благовремено обавештено.  

Резултати претходног поступка процене квалитета програма КЕ

Ažurirano 03.8.2022 godine

На основи члана 7.

На основи члана 7. став 5-7. Правилника о ближим условима  за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике („Сл. Гласник РС“, бр. 17/2022) и Јавног позива Здравственог савета Србије за акредитацију програма КЕ број 153-02-00389/2022-01 од 17.6.2022. године, Радна група за спровођење претходног поступка процене квалитета програма КЕ Фармацеутске коморе Србије, након састанка одржаног 2.8.2022. године објављује дана 3.8.2022. године збирну табелу са резултатима програма. На ове резултате организатор има рок од 5 дана за слање примедбе/молбе, односно до 7.8.2022. године, искључиво у електронској форми на е-маил адресу komora@farmkom.rs

Резултати претходног поступка процене квалитета програма КЕ ОВДЕ

Радна група за спровођење претходног поступка процене квалитета програма КЕ Фармацеутске коморе Србије размотриће пристигле примедбе/молбе и на основу тога доставити извештај Здравственом савет Србије на коначно одлучивање. 

Резултате акредитације Здравствени савет Србије ће објавити на својој веб страници у виду Збирне табеле оцењених програма КЕ 15. августа 2022. године. 


Нови Правилник о издавању, обнављању и одузимању лиценце

Ažurirano 11.7.2022 godine

Нови Правилник о ближим условима за издавање, обнављање и одузимање лиценце члановима комора здравствених радника објављен је у „Сл.

Нови Правилник о ближим условима за издавање, обнављање и одузимање лиценце члановима комора здравствених радника објављен је у „Сл. гласнику РС“, бр. 76/2022 од 7.7.2022. године и почиње да се примењује од 15. јула 2022. године (нови Правилник можете погледати ОВДЕ). 

Циљ усвајања новог Правилника јесте усклађивања подзаконског акта са Законом о здравственој заштити, који је у примени од априла 2019. године, као и потребе да се услови за издавање, обнаваљање и одузимање лиценце, као и полагање лиценцног испита уреде на квалитетнији и прецизнији начин. 

Осим наведених усклађивања, којима се обезбеђује бољи квалитет, већа ефикасност у поступању, прецизност и већа правна сигурност свих заинтересованих страна, члановима Коморе скрећемо пажњу на следеће измене: 

  • Уз захтев за обнову лиценце члан Коморе НЕ ДОСТАВЉА потврду да је најмање 50% од дана издавања лиценце радио у области здравствене делатности за коју има лиценцу, већ само доказ да је у периоду важења лиценце стекао одговарајаћу број бодова на нивоу лиценце године, односно лиценцног периода, а који се може утврдити из електронске евиденције Коморе. Број потребних бодова за обнову лиценце остао је непромењен – укупно 140 бодова, при чему број сакупљених бодова у једној години трајања лиценце не може бити мањи од десет. Здравственом раднику преко 70 година старости, коме је лиценца издата на период од годину дана, иста се може обновити ако је у периоду важења лиценце, у поступку континуиране едукације стекао 20 бодова.  
  • Незапослен здравствени радник који има лиценцу обавезан је да од 15. јула 2022. године, односно од дана почетка примене овог Правилника скупља бодове за обнову лиценце. 


Измењени обрасци захтева биће доступни на сајту Коморе од 15. јула ове године. 

Нови допис упућен РФЗО везано за накнаде по испостављеним фактурама апотека

Ažurirano 28.6.2022 godine

Фармацеутска комора Србије се обратила дописом од 26.

Фармацеутска комора Србије се обратила дописом од 26.05.2022. године Републичком фонда за здравствено осигурање (РФЗО) са молбом за заказивање заједничког састанка и додатне информације везано за динамику плаћања и разлоге кашњења по испоставЉеним фактурама за издате лекове и помагала. 

С обзиром да до данас нисмо добили одговор Фармацеутска комора Србије је упутила молбу да се по овом питању организује хитан састанак на коме би разјаснили сва отворена питања (допис можете погледати ОВДЕ). 

О свим даљим информацијама по овој теми бићете благовремено обавештени. 

___________________________________________________________________________________________

Фармацеутска комора Србије се поводом учесталих захтева својих чланова дана 26.5.2022. године обратила РФЗО са молбом за ближе информације о динамици плаћања и разлогу кашњења по испостављеним фактурама за издате лекове и помагала. 

Наиме, на основу добијених информација, од почетка маја 2022. извршено је плаћање од стране РФЗО за јануар и прву половину фебруара 2022, изузев апотекама на територији града Београда којима није извршена уплата за фебруар 2022.  У складу са потписаним уговором о снабдевању осигураних лица лековима и одређеним врстама помагала у 2022. години, РФЗО, односно Филијала је у обавези да Апотеци изврши плаћање накнаде у року до 60 дана од дана пријема фактуре у Филијали, те је до 10. маја 2022. године изостала очекивана исплата за фебруар 2022. године, односно другу половину фебруара 2022. године. 

На основу прослеђеног дописа (који можете погледати ОВДЕ) очекујемо додатне информације и заказивање састанка у најскорије време. 

О свим даљим информацијама по овој теми бићете благовремено обавештени. 


Увођење координатора за вигиланцу у ЗУ

Ažurirano 04.6.2022 godine

Закон о медицинским средствима („Службени гласник РС“, бр.

Закон о медицинским средствима („Службени гласник РС“, бр. 105/2017) и Правилник о вигиланци („Службени гласник РС“, бр. 3/2019) прописују обавезу именовања и пријављивања Агенцији за лекове и медицинска средства Србије (АЛИМС-у) координатора за вигиланцу од стране здравствене установе. Од 1. јула 2022. године именовано лице има обавезу пријављивања инцидената (нежељене реакције на медицинско средство) путем дигиталне платформе ADIS. 

Координатор за вигиланцу је здравствени радник запослен у здравственој установи који обавља послове у вези са организовањем и унапређивањем спровођења добре праксе у прикупљању и пријављивању сумњи на инциденте и комуникације о ризицима примене медицинских средстава у здравственој установи и који је контакт особа здравствене установе за АЛИМС, за вигиланцу. 

С тим у вези, Привредна комора Србије у сарадњи са АЛИМС-ом, организовала је едукацију намењену координаторима за вигиланцу медицинских средстава у здравственим установама, која је обухватила и практичну обуку око електронског пословања у систему АЛИМС-а, а везано за извештавање у  систему вигиланце.

Ближе информације и презентације са одржане едукације можете погледати ОВДЕ

Arhiva sadržaja

Dec Nov Okt Sep Avg Jul Jun Maj Apr Mar Feb Jan 2019
Dec Nov Okt Sep Avg Jul Jun Maj Apr Mar Feb Jan 2018
Dec Nov Okt Sep Avg Jul Jun Maj Apr Mar Feb Jan 2017
Dec Nov Okt Sep Avg Jul Jun Maj Apr Mar Feb Jan 2016
Dec Nov Okt Sep Avg Jul Jun Maj Apr Mar Feb Jan 2015