CI


KONKURS ZA STRUČNE NADZORNIKE ZA 2022. GODINU

Ažurirano 25.10.2021 godine

Poštovаne koleginice i kolege, 

Farmaceutska komora Srbije je u postupku definisanja predloga liste stručnih nadzornika za 2022.

Poštovаne koleginice i kolege, 

Farmaceutska komora Srbije je u postupku definisanja predloga liste stručnih nadzornika za 2022. godinu koju u skladu sa članom 192. Zakona o zdravstvenoj zaštiti Komora dostavlja ministru zdravlja najkasnije do 31. decembra tekuće godine za narednu godinu. Stručni nadzornici sa liste stručnih nadzornika, koju odlukom utvrđuje ministar zdravlja, vrše redovnu i vanrednu spoljnu proveru kvaliteta stručnog rada.

Pozivаmo Vаs dа, ukoliko ste zаinteresovаni, dostаvite svoju prijаvu nа mejl ogranka Komore kome pripadate sа nаznаkon „prijаvа zа stručnog nаdzornikа“ nаjkаsnije do 31. oktobra 2021. godine. 

U prijаvi je potrebno nаvesti: ID broj, ime i prezime, titulu, nаučno/nаstаvno zvаnje i/ili specijаlizаciju, rаdno iskustvo, kontаk telefon i kratku biografiju.    

Stručni nаdzornici trebа dа budu istaknuti predstаvnici apotekarske delatnosti delаtnosti, priznаti i dokаzаni stručnjаci, nаstаvni i nаučni rаdnici, koji imaju najmanje 10 godina staža u apoteci. Prednost pri izboru predloga za stručne nadzornike imaju magistri farmacije sa završenom zdravstvenom ili akademskom specijalizaciom. odnosno nastavnim ili naučnim zvanjem. 

NAPOMENA: S obzirom da se radi o predlogu nove Listе stručnih nadzornika za 2022. godinu, na konkurs je potrebno da se prijave i stručni nadzornici sa Liste za 2021. godinu, koji i dalje žele da obavljaju ovaj posao.  

Komisija imenovana od strane direktora Komore pregledaće pristigle prijаve i konаčаn predlog liste proslediti ministru zdravlja na dalju nadležnost. 

Bliže informаcije vezаno zа redovnu spoljnu proveru kvаlitetа stručnog rаdа u zdrаvstvenim ustаnovаmа, kao i materijal sa edukacije za stručne nadzornike koji sprovode redovnu spoljnu proveru kvaliteta stručnog rada u 2021. godini koja je održana 12.10.2021. godine, možete nаći OVDE

Obuka za primenu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti – ZZPL

Ažurirano 10.10.2021 godine

Obuka za primenu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, koju organizuje Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i USAID-ov Projekat za odgovornu vlast, u saradnji sa Farmaceutskom komorom Srbije, biće održana 12.

Obuka za primenu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, koju organizuje Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i USAID-ov Projekat za odgovornu vlast, u saradnji sa Farmaceutskom komorom Srbije, biće održana 12. oktobra 2021. godine, od 10:00 do 13:00 časova.

Program obuke možete pogledati OVDE

LINK ZA PRISTUP OVDE

Prethodna prijava nije potrebna. Obuku drži predstavnik Poverenika i ona je besplatna. 

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti - ZZPL („Službeni glasnik RS“, br. 87/18) je počeo da se primenjuje 22. avgusta 2019. godine. Apotekarski sektor obrađuje veliki broj podataka o ličnosti naših građana i to podataka koji spadaju u posebnu vrstu podataka o ličnosti a čija obrada zahteva viši stepen pažnje. Imajući u vidu navedeno kao i brojne novine koje je ZZPL uveo u pravni poredak Srbije, pravnih nejasnoća koje sadrži, kao i zbog kompleksnosti ukupne materije, prepoznata je potreba za dodatnom edukacijom zaposlenih u apotekarskom sektoru.  

Cilj ove obuke je da lica koja su već određena za zaštitu podataka o ličnosti i oni koji će tek biti određeni, steknu nova i dograde postojeća znanja o pravu na zaštitu podataka o ličnosti i da se bliže upoznaju sa obavezama koje, u skladu sa ZZPL, imaju rukovaoci i obrađivači podataka o ličnosti.

Apotekarske ustanove i samostalne privatne apoteke imaju obavezu da odrede lice za zaštitu podataka o ličnosti i da o tome obaveste Poverenika. Ukoliko to ne urade one čine prekršaj po ZZPL-u.

Ovim putem Vas pozivamo da u susret planiranim obukama, ukoliko to već niste učinili, odredite lice za zaštitu podataka o ličnosti u skladu sa Zakonom.  


ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA NE PRIMENJUJE SE NA LEKOVE

Ažurirano 05.10.2021 godine

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija dostavilo je Privrednoj komori Srbije  mišljenje u vezi  primene odredbe člana 4.

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija dostavilo je Privrednoj komori Srbije  mišljenje u vezi  primene odredbe člana 4. stav 1. Zakona o zaštiti potrošača, odnosno pojašnjenje da li se odredbe ovog zakona, a koje se odnose na reklamacije i način rešavanja reklamacija, primenjuju i na lekove i medicinska sredstva koji su uređeni posebnim zakonima, odnosno propisima.

U priloženom dopisu nadležno ministarstvo je dalo mišljenje da se Zakon o zaštiti potrošača ne primenjuje na lekove, već samo na medicinska sredstva. Takođe, na osnovu navedenog mišljenja Zakon o zaštiti potrošača se ne primenjuje na lekove, jer se primenom posebnih propisa u oblasti lekova pruža viši stepen zaštite pacijenata u odnosu na  Zakon o zaštiti potrošača, kao i da se između pacijenata i ovlašćenog subjekta za promet lekova na malo (apoteka) ne stvara obligacioni odnos, odnosno da ne postoji potrošački odnos.

Mišljenje Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija od 28. septembra 2021. godine OVDE

FARMACEUTSKA USLUGA PRILIKOM IZDAVANJA ANTIBIOTIKA

Ažurirano 04.10.2021 godine

Poštovane koleginice i kolege,

Sa velikim zadovoljstvom Vas pozivamo da prisustvujete vebinaru na kome ćemo predstaviti Standardizovanu farmaceutsku uslugu prilikom izdavanja antibiotika i pilot projekat koji sprovodimo u saradnji sa Ministarstvom zdravlja - Drugi projekat razvoja zdravstva Srbije.

Poštovane koleginice i kolege,

Sa velikim zadovoljstvom Vas pozivamo da prisustvujete vebinaru na kome ćemo predstaviti Standardizovanu farmaceutsku uslugu prilikom izdavanja antibiotika i pilot projekat koji sprovodimo u saradnji sa Ministarstvom zdravlja - Drugi projekat razvoja zdravstva Srbije. Prilikom izdavanja antibiotika na lekarski recept savetovanje pacijenta je često od presudnog značaja za dobru adherencu, smanjenje rizika od neželјenih reakcija i interakcija, što je jedan od preduslova za smanjenje rezistencije na antibiotike.

Sa ciljem da u svim apotekama u Republici Srbiji pacijenti/korisnici usluga dobiju farmaceutsku uslugu istog kvaliteta, a u skladu sa pozitivnom praksom evropskih zemalјa, Farmaceutska komora Srbije je uradila standardizaciju ove usluge.

Program vebinara možete videti OVDE

Link za registraciju https://event.webinarjam.com/register/100/9k853f22

Budi i Ti ZAŠTITNIK ANTIBIOTIKA!!! Postani SAVETNIK ZA ANTIBIOTIKE!

Učesnici će nakon odslušanog vebinara moći da urade online testu u okviru VŠO: Farmaceutska usluga – preduslov povećanja stepena adherence kod pacijenata na terapiji antibioticima. Test nosi 5 bodova za farmaceute.

Kompletan materijal za pružanje usluge možete preuzeti OVDE

Čestitamo Svetski dan farmaceuta

Ažurirano 25.9.2021 godine

Povodom 25.

Povodom 25. septembra, Svetskog dana farmaceuta, koji se ove godine obeležava pod sloganom „Apoteka: Uvek pouzdana u službi Vašeg zdravlja“, Farmaceutska komora Srbije želi da ukaže na značaj apoteka i aktivnosti koji zaposleni u apotekama obavljaju svakodnevno u cilju očuvanja zdravlja ljudi. Posebno u poslednjih 18 meseci, tokom globalne pandemije, kada su izazovi sa kojima se kao stručnjaci za lekove suočavamo izuzetno teški, apoteka je pokazala i dokazala svoju pristupačnost, odgovornost i razumevanje prema svima kojima je pomoć bila potrebna. 

Svesni očekivanja koje pred apotekarsku delatnost postavlja sistem zdravstvene zaštite i društvo u celini nastavićemo da razvijamo svoje usluge i kritički razmatramo sve aspekte naše prakse, kako bi i dalje bili pouzdan partner u službi zdravlja građana Srbije. 

Članovima Farmaceutske komore Srbije i svim magistrima farmacije u Republici Srbiji čestitamo Svetski dan farmaceuta!

NAGRADA STEVAN ŠUKLJEVIĆ

Ovogodišnji laureat najprestižnije nagrade Farmaceutske komore Srbije koja je ustanovljena 2016. godine u čast prijatelja, saradnika i uglednog magistra farmacije Stevana Šukljevića, je mag. farm. spec. Sonja Stojiljković iz Beograda (kratka biografija), kojoj će priznanje biti dodeljeno na prvoj sledećoj sednici Skupštine Komore. 

Intervju sa ovogodišnjom dobitnicom Nagrade Stevan Šukljević biće objavljen u časopisu Apotekarska praksa. 

REZULTATI KONKURSA POVODOM SVETSKOG DANA FARMACEUTA

Na konkursu povodom Svetskog dana farmaceuta na temu “Apoteka: Uvek pouzdana u službi Vašeg zdravlјa” pristiglo je ukupno 37 radova. Zahvalјujemo se svima koji su odvojili vreme i poslali svoje radove u kojima je na izuzetno lep i jedinstven način prezentovana apoteka i uloga magistra farmacije. Autori tri najoriginalnija rada, po odluci Komisije, dobitnici su novčane nagrade od po 10.000 dinara, i to: 

  • Dipl. farm. Marijana Koropanovski
  • Mag. farm. Sergej Jakimenko
  • Spec. farm. Kristina Kovačević

Nјihove radove imate priliku da pročitate u novom broju Apotekarske prakse. 

Iskrene čestitke svima!