CI


NOVE EDUKACIJE - VIRTUELNA ŠKOLA OBRAZOVANJA

Ažurirano 17.6.2021 godine

Farmaceutska komora Srbije u saradnji sa Ministarstvom zdravlja, Drugim projektom razvoja zdravstva Srbije, realizovala je 4 on-line testa, koji su posvećeni racionalnoj upotrebi antibiotika, kao i prevenciji, odnosno terapiji pacijenata obolelih od COVID-19.

Farmaceutska komora Srbije u saradnji sa Ministarstvom zdravlja, Drugim projektom razvoja zdravstva Srbije, realizovala je 4 on-line testa, koji su posvećeni racionalnoj upotrebi antibiotika, kao i prevenciji, odnosno terapiji pacijenata obolelih od COVID-19. Jedan od navedenih testova posvećen je farmaceutskoj usluzi prilikom izdavanja antibiotika, a Komora u okviru nedavno formirane radne grupe priprema i standardizaciju ove usluge, kao i implementaciju u svim apotekama u Srbiji.

Pored ovih testova, članovima Komore dostupni su i paketi obrazovanja za uvođenje standardizovane usluge pacijentima obolelim od dijabetesa, kao i paket obrazovanja koji obrađuje temu vakcinacije. 

Aktuelne on-line testove u okviru Virtuelne škole obrazovanja možete videti OVDE, a pristupiti im preko svog korisničkog servisa.

USKLAĐIVANJE OPŠTIH AKATA ZDRAVSTVENIH USTANOVA SA ZAKONOM

Ažurirano 14.6.2021 godine

Odredbom člana 14.

Odredbom člana 14. stav 1. tačka 6) Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre („Službeni glasnik RS”, 99/2011, 83/2014 i 31/2019) propisano je da po prijemu prijave registrator proverava da li su uz prijavu priloženi propisani dokumenti, čija je sadržina i forma određena zakonom. 

Odredbom člana 264. stav 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Sl.glasnik RS“ br.25/2019), propisana je obaveza za zdravstvene ustanove da usklade svoje opšte akte, organizaciju i rad sa odredbama ovog zakona u roku od 12 meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, a za zdravstvene ustanove iz plana mreže kojima se menja osnivač, u roku od šest meseci od donošenja Plana mreže, a stavom 6. istog člana je propisano da su zdravstvene ustanove koje imaju obavezu registracije usklađivanja, dužne da Registru zdravstvenih ustanova,uz prijavu za upis usklađivanja podnesu i primerak novog statuta.

Odredbom člana 28. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Sl.glasnik RS“ br.25/2019), je propisano da se na organe zdravstvene ustanove u privatnoj svojini, statusne promene, promenu pravne forme i prestanak postojanja, shodno primenjuju propisi kojima se uređuje pravni položaj privrednih društava („Sl.glasnik RS“ br. 36/2011...91/2019). 

Odredbom člana 198. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“, br. 36/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) propisano je da upravlјanje društvom može biti organizovano kao jednodomno ili dvodomno. U slučaju jednodomnog upravlјanja, organi društva su: 1) skupština, 2) jedan ili više direktora; U slučaju dvodomnog upravlјanja, organi društva su: 1) skupština, 2) nadzorni odbor, 3) jedan ili više direktora. U jednočlanom društvu funkciju skupštine vrši jedan član društva. Odredbe ovog zakona koje se odnose na organe privrednih društava, ne poznaju upravni odbor kao organ privrednog društva.

Uvidom u podnetu dokumentaciju i registrovane podatke određenih zdravstvenih ustanova, odnosno apotekarskih ustanova, registrator je utvrdio da se u dostavlјenim aktima navodi upravni odbor kao jedan od organa ustanove koji je doneo odluku o izboru direktora zdravstvene ustanove, što je u suprotnosti sa citiranom zakonskom odredbom i mišlјenjem ministarstva od 26.06.2020. godine br:011-00-00035/2020-02 kojim je navedeno da sama izmena naziva kojom je izvršeno usklađivanje apotekarske ustanove pri Privrednom sudu se ne može smatrati izvršavanjem propisane obaveze usklađivanja opštih akata, organizacije i rada zdravstvene ustanove. Imajući u vidu da podneta dokumentacija nije usklađena sa članom 28. stav 4. Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i članom 198. Zakona o privrednim društvima u delu organa zdravstvene ustanove, ista se ne može smatrati urednom za registraciju 

Urednom dokumentacijom za registraciju smatra se: 

 • Odluka o izboru i razrešenju direktora donetu od strane nadležnog organa zdravstvene ustanove. 
 • Uredan osnivački akt u kome će biti usklađena odredba o unutrašnjoj organizaciji zdravstvene ustanove (bez upravnog odbora), sa overenim potpisom osnivača i 
 • Uredan primerak statuta koji će biti usklađen sa odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (uz izostavlјanje navođenja upravnog odbora)

ZAVRŠENI RAZGOVORI PETKOM U SEDAM

Ažurirano 11.6.2021 godine

Večeras je završen poslednji od šest vebinara pod nazivom "Razgovori petkom u sedam" koje je odslušalo 2668 članova Farmaceutske komore Srbije.

Večeras je završen poslednji od šest vebinara pod nazivom "Razgovori petkom u sedam" koje je odslušalo 2668 članova Farmaceutske komore Srbije. Od 7. maja do 11. juna, svakog petka u sedam razgovarali smo na različite teme sa Vesnom Kostić, psihologom i psihoterapeutom, koja nas je, sudeći po Vašim komentarima, podstakla na razmišljanja o sebi i promenama koje su nam potrebne.  

Posebnu zahvalnost dugujemo našim koleginicama, mag.farm.spec. Zorici Mališić i mag. farm.spec. Tatjani Milošević, kao i Udruženju EDUMED, koji su nam pružili veliku i nesebičnu pomoć i podršku u pripremi i realizaciji ovog projekta. 

Još jednom se zahvaljujemo kompanijama koje su podržale ovaj projekat, a to su: Galenika, Inpharm, Vemax Pharma, Abela, Pharmanova i Hemofarm. 

S obzirom na veliko intersovanje najavljujemo ponovno zajedničko druženje od septembra.

____________________________

Drage koleginice i kolege,

U znak podrške svim članovima Farmaceutske komore Srbije pripremili smo set od 6 vebinara pod nazivom: „Razgovori petkom u sedam“, za koje verujemo da će vam pomoći u prihvatanju nove realnosti u kojoj živimo i radimo, a koji će se relizovati svakog petka u 19 časova od 7. maja do 11. juna ove godine. 

Kompletni program možete pogledati i OVDE

„Razgovor petkom u sedam“ vodiće specijalista kliničke psihologije, psihoterapeut, predsednica udruženja Savetovališta za psihoonkologiju, rebt terapeut i licencirani life coach, Vesna Kostić.

 • 7.5.2021. u 19 časova  - “Najčešči emocionalni problemi sa kojima se danas srećemo” u saradnji sa kompanijom “Galenika”
 • 14.5.2021. u 19 časova – “COVID 19 i emocionalni poremecaji koji proizilaze kao posledica ove zarazne bolesti” u saradnji sa kompanijom “Inpharm”
 • 21.5.2021. u 19 časova – “Problemi vezani za zdravlje (somatsko i mentalno)” u saradnji sa kompanijom “Vemax Pharma”
 • 28.5.2021. u 19 časova – “Gubitak (sa osvrtom na probleme vezane za posao, interpersonalni odnosi, zašto mladi odlaze iz zemlje- šta to nedostaje kod nas)” u saradnji sa kompanijom “Abela”
 • 4.6.2021. u 19 časova – “Partnerske relacije (širom zatvorenih očiju pred prevarom partnera)” u saradnji sa kompanijom “Pharmanova"
 • 11.6.2021. u 19 časova – “Kako prevazići sve ove probleme? (povećanje otpornosti na stres, psihoterapija u službi promene kvaliteta reči i misli, odnosno života)” u saradnji sa kompanijom “Hemofarm”
  • Link za registraciju za petak 11.6.2021. godine OVDE
  • Pozivnica za 11.6.2021. godine OVDE

„Razgovor petkom u sedam“ realizuje se sa cilјem pružanja podrške i pravih informacija o načinima prevazilaženja emocionalnih problema, mobilizacije unutrašnjih psiholoških kapaciteta i njihovo usmeravanje ka očuvanju mentalnog zdravlјa u aktuelnim uslovima.

SAVETNIK ZA DIJABETES - dostupan test VŠO za unapređenje usluge

Ažurirano 20.5.2021 godine

Test u elektronskoj formi na temu:  “Unapređenje standardizovane farmaceutske usluge kod pacijenata sa dijabetesom“ aktivan je i dostupan u okviru Virtuelne škole obrazovanja do 18.

Test u elektronskoj formi na temu:  “Unapređenje standardizovane farmaceutske usluge kod pacijenata sa dijabetesom“ aktivan je i dostupan u okviru Virtuelne škole obrazovanja do 18.5.2022. godine, i akreditovan sa 5 bodova za učesnike koji uspešno polože test. Takođe, obaveštavamo sve zainteresovane koji nisu bili u mogućnosti da 15.5.2021. godine odslušaju vebinar na ovu temu, da su predavanja dostupna preko EDUMED platforme u delu vebinari i možete ih naći OVDE

Još jednom Vas pozivamo da se uključite u Projekat i postanete “Savetnik za dijabetes”, uslovi su sledeći: 

 1. Prijavi se Farmaceutskoj komori Srbije preko svog ogranka (ime i prezime, ID broj, apoteka, ogranak Komore, datum prijave, e-mail adresa i telefon)
 2. Završi akreditovan paket VŠO „Usluge farmaceutske zdravstvene zaštite za pacijente sa dijabetesom“, koji je osnova za pružanje usluge i sadrži revidiran materijal (ovaj paket VŠO će se svake godine reakreditovati i aktuelizovati)
 3. Pruži uslugu za najmanje 10 pacijenata i kompletan materijal (popunjene upitnike) dostavi Farmaceutskoj komori Srbije (Mutapova 25, 11000 Beograd).

Nakon potvrde od strane Radne grupe da je materijal kompletan stičeš pravo na Potvrdu o uspešno završenom programu za pružanje standardizovane usluge pacijentima sa dijabetesom, koju izdaje Farmaceutska komora. Pored potvrde,  dobićete i bedž sa natpisom “Savetnik za dijabetes”.

Ukoliko dva farmaceuta iz jedne apoteke dobiju gore navedenu Potvrdu, apoteka u kojoj rade stiče pravo na Sertifikat koji ukazuje da u toj apoteci pacijenti oboleli od dijabetesa mogu dobiti savetovanje kroz standardizovanu farmaceutsku uslugu.

Kako da održim status SAVETNIKA ZA DIJABETES?

 1. Redovno učestvuj na edukacijama za unapređenje usluge koje će se svake godine održavati na različite teme (ove godine “Unapređenje standardizovane farmaceutske usluge kod pacijenata sa dijabetesom“ - upotreba dijetetskih suplemenata i nege kože u dijabetesu)
 2. Beleži svoje podatke i dostavlјaj ih Komori na kraju svake kalendarske godine. (Komora će do kraja 2021. napraviti elektronsku platformu za unos podataka).
 3. Ohrabri svoje kolege da uzmu učešće u projektu i postanu „Savetnici za dijabetes“

Stopa imunizacije raste, kada i farmaceuti vakcinišu

Ažurirano 10.5.2021 godine

Poslednja nedelja aprila je i ove, kao i prethodnih godina, protekla u znaku Svetske nedelje imunizacije.

Poslednja nedelja aprila je i ove, kao i prethodnih godina, protekla u znaku Svetske nedelje imunizacije. O imunizaciji ne bi trebalo govoriti samo tada, a naročito imajući u vidu da je pod uticajem globalne pandemije postala svakodnevna tema. Zahvaljujući nauci, vakcinacija spašava milione života, štiti porodičnu stabilnost, smanjuje zdravstvene nejednakosti, produžava život, pomaže u borbi protiv rezistencije na lekove i podržava ekonomski rast. Toj globalnoj borbi za zdravlje mogu da doprinesu i farmaceuti jer mogu značajno povećati stopu imunizacije i sistemski kapacitet za borbu protiv vakcinom preventabilnih bolesti. Neki od razloga za uključivanje farmaceuta u proces vakcinacije su: stručnost, poverenje pacijenata, pristupačnost, radno vreme, infrastruktura, bezbednost i osiguranje kvaliteta.

Trenutno je moguće vakcinu protiv sezonskog gripa dobiti u apotekama u 12 evropskih zemalja. 

Nadamo se da će to uskoro biti moguće i kod nas…

Podrži projekat Farmaceutske komore Srbije „Značaj i uloga apoteka u promociji vakcinacije“.

Preuzmi odgovornost i postani deo globalne kampanje za podizanje stopa imunizacije!!! 

Sadržaj realizovan u saradnji sa Sanofi Pasteur MAT-RS-2100240-1.0-04/2021

1 2 3 ... 13