CI


Aktivnosti Komore po pitanju vakcinacije magistra farmacije

Ažurirano 15.1.2021 godine

Poštovane koleginice i kolege, 

Ovim putem vas obaveštavamo o dopisima koje je Farmaceutska komora Srbije uputila nadležnim institucijama vezano za vakcinaciju magistra farmacije koji rade u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, kako u zdravstvenim ustanovama u Planu mreže, tako i zdravstvenim ustanovama u privatnoj svojini i privatnoj praksi.

Poštovane koleginice i kolege, 

Ovim putem vas obaveštavamo o dopisima koje je Farmaceutska komora Srbije uputila nadležnim institucijama vezano za vakcinaciju magistra farmacije koji rade u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, kako u zdravstvenim ustanovama u Planu mreže, tako i zdravstvenim ustanovama u privatnoj svojini i privatnoj praksi. O daljim informacijama bićete redovno informisani. 

  1. 30.12.2020. godine - Farmaceutska komora Srbije se obratila ministru zdravlja sa molbom da magistri farmacije, članovi Farmaceutske komore Srbije koji su zaposleni u apotekama, u skladu sa prioritetima koji se odnose na zdravstvene radnike budu vakcinisani u što kraćem roku. Dopis možete pogledati OVDE
  2. 11.1.2021. godine - Farmaceutska komora Srbije se obratila Institutu za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" sa molbom da nam u skladu sa objavljenim Operativnim planom za imunizaciju protiv COVID-19 u Republici Srbiji, upute instrukcije o načinu prijavljivanja magistra farmacije za vakcinaciju protiv COVID-19, i to kako za zaposlene u zdravstvenim ustanovama u Planu mreže, tako i za zaposlene u zdravstvenim ustanovama u privatnom sektoru i privatnoj praksi. Dopis možete pogledati OVDE
  3. 15.1.2021. godine - Farmaceutska komora Srbije se obratila Institutu za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" sa urgencijom za odgovor vezano za dopis od 11.1.2021. godine. Dopis možete pogledati OVDE
  4. 19.1.2021. godine - S obzirom da do danas nismo dobili odgovor od nadležnih institucija, Komora se obratila predsednici Vlade Republike Srbije i članovima Kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 sa molbom za pomoć po ovom pitanju. Dopis možete pogledati OVDE


OBAVEŠTENJE:

UPITNIK - Interesovanje za vakcinisanje protiv zarazne bolesti COVID-19, koji je Komora pokrenula samoinicijativno sa ciljem da se nadležnima jasno predoči broj magistra farmacije koji želi da se vakciniše, popunilo je 643 članova Farmaceutske komore Srbije, odnosno 9% članova Komore, od kojih je 40% iz Beograda. 

Farmaceutska komora će prikupljene podatke dostaviti nadležnim institucijama, Ministarstvu zdravlja i Institutu za javno zdravlje “Dr Milan Jovanović Batut”, kao broj magistra farmacije koji su iskazali interesovanje za vakcinaciju, razvrstano po upravnim okruzima. Napominjemo da do danas, 21.1.2021. godine nismo dobili odgovor na dostavljene dopise od strane nadležnih institucija kojima su isti dostavljeni. 


VAŽNA OBAVEŠTENJA - RFZO

Ažurirano 11.1.2021 godine

Republički fond za zdravstveno osiguranje obratio se Farmaceutskoj komori Srbije dopisom od 11.

Republički fond za zdravstveno osiguranje obratio se Farmaceutskoj komori Srbije dopisom od 11.1.2021. godine (OVDE) u kojem se navodi da je potrošnja pojedinih lekova, koji se koriste u lečenju obolelih od COVID-19 višestruko povećana u apotekama, pri čemu se značajne količine lekova izdaju a da nisu propisane na obrascu lekarskog recepta, što je suprotno režimu izdavanja utvrđeno u dozvoli za lek, shodno članu 55. Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima. 

U dopisu RFZO navodi se da je imajući u vidu potrošnju lekova koji se koriste i u lečnju obolelih od COVID-19, a koji se izdaju u apotekama, navedeno od posebnog značaja za lekove iz grupe:

  • niskomolekularnih heparina,
  • antibiotika i 
  • kortikosteroida.

"Za sve navedene lekove, dozvolom za lek utvrđen je režim izdavanja koji podrazumeva izdavanje leka samo uz lekarski recept, te je potrebno da obezbediti poštovanje zakonske odredbe pri izdavanja navedenih grupa lekova u apotekama, tj. da se ovi lekovi ne izdaju u apotekama bez odgovarajućeg recepta, odnosno lekarskog izveštaja na kome je propisan lek."

S tim u vezi ukazujemo vam na naveden član 55. stav 1. i stav 4. Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima, kao i  da se navedeni lekovi mogu izdavati isključivo na osnovu:

  • odgovarajućeg recepta ili
  • lekarskog izveštaja na kome je propisan lek. 

“Zabranjeno je izdavati, odnosno prodavati lekove suprotno izvršenoj klasifikaciji lekova u skladu sa čl. 51-54. ovog zakona, odnosno suprotno režimu izdavanja lekova utvrđenom u dozvoli za lek. 

Nadležna komora oduzeće odobrenje za samostalni rad izdato u skladu sa zakonom ako lice koje izdaje lek postupi suprotno stavu 1. ovog člana.”

U slučaju da Farmaceutska komora Srbije dobije informacije o postupanju koje je suprotno gore navedenom, dužna je da postupi u skladu sa navedenim članom 55. stav 4. Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima, odnosno da oduzme odobrenje za samostalni rad - licencu. 

VAŽNA OBAVEŠTENJA - RFZO

Ažurirano 11.1.2021 godine

Republički fond za zdravstveno osiguranje obratio se Farmaceutskoj komori Srbije dopisom od 11.

Republički fond za zdravstveno osiguranje obratio se Farmaceutskoj komori Srbije dopisom od 11.1.2021. godine (OVDE) u kome se navodi da je u cilju ravnomerne snabdevenosti apoteka lekovima, posebno lekovima koji se koriste u lečenju obolelih od COVID-19 izuzetno značajno dostavljanje podataka o dnevnim zalihama istih. Dostavljanje podataka odnosi se podjednako na apoteke iz Plana mreže (državne apoteke), kao i apoteke u privatnoj svojini. 

Filijale RFZO su 5.1.2021. godine obavestile sve zdravstvene ustanove, uključujući i apoteke, o značaju i načinu dostavljanja ovih podataka, ali najveći broj još uvek nije dostavio tražene podatke. 

S tim u vezi apelujemo da se u što hitnijem roku, a najkasnije sutra 12.1.2021. godine, do 9 časova, dostavite tražene podatke preko aplikacije za unos podataka o stanju lagera navedenih lekova (tabela OVDE) u apotekama za dan 11.1.2021. godine i nastavite unos u kontinuitetu za svaki sledeći dan (instrukcija OVDE).

NAPOMENA: Radi bržeg i efikasnijeg pristupa Portalu finansija RFZO je omogućio da apoteke mogu same da otvore svoj nalog. Kada uđete na aplikaciju za unos podataka  OVDE  popunite tražene podatke kako bi otvorili svoj nalog. 

VAŽNO: Količina niskomolekularnih heparina (FRAGMIN, CLEXANE, FRAXIPARINE) se upisuje u jedinici mere koja je navedena u aplikaciji, tj. količina se iskazuje u broju šrpriceva, a ne u broju pakovanja. 

Za pristup Portalu finansija moguće je koristiti parametre za pristup koji su ranije dodeljeni ustanovama za potrebe korišćenja veb servisa za proveru zdravstvenog osiguranja. 

Za sva dodatna pitanja i pojašnjenja možete se obratiti na mejl adresu itpitanja@rfzo.rs

Ovi podaci biće korišćeni za odobravanje nabavke navedenih lekova apotekama. UGOVARANJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ZA 2021. GODINU

Ažurirano 05.1.2021 godine

Republički fond za zdravstveno osiguranje objavio je obaveštenje zdravstvenim ustanovama van Plana mreže u kojima ih obaveštava da mogu od 1.

Republički fond za zdravstveno osiguranje objavio je obaveštenje zdravstvenim ustanovama van Plana mreže u kojima ih obaveštava da mogu od 1. januara 2021. godine da izdaju lekove, isporučuju medicinsko-tehnička pomagala, pružaju usluge BMPO i usluge hiperbarične oksigenacije na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja, pod uslovima utvrđenim ugovorom koji je važio za 2020. godinu, do zaključenja ugovora za 2021. godinu, ako kumulativno ispunjavaju definisane uslove. Detaljnu informaciju možete pogledati OVDE

PRAVILNIK o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2021. godinu objavljen je u "Sl. Glasniku RS", br. 161 od 31.12.2020. godine. Ovim Pravilnikom uređuju se uslovi za zaključivanje ugovora za 2021. godinu između Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i davalaca zdravstvenih usluga, kriterijumi i merila za utvrđivanje naknade za njihov rad, odnosno način plaćanja zdravstvenih usluga, kao i drugih troškova u skladu sa zakonom kojim se uređuje zdravstveno osiguranje, postupak konačnog obračuna sa davaocima zdravstvenih usluga na osnovu ugovora povodom ostvarivanja prava osiguranih lica na zdravstvenu zaštitu po završenoj kalendarskoj godini, kao i druga pitanja od značaja za zaključivanje ugovora sa davaocima zdravstvenih usluga. Pravilnik možete pogledati OVDE.

UREDBA o Planu zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u Republici Srbiji za 2021. godinu objavljena je u "Sl. glasniku RS", br. 160 od 31.12.2020. godine. Naime, Vlada RS u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju donosi Plan zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u Republici Srbiji za 2021. godinu, kao operativni dokument u sprovođenju politike obaveznog zdravstvenog osiguranja. Osnovni cilj donošenja Plana je da obezbedi što potpuniju realizaciju prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.Tekst Uredbe možete pogledati OVDE.Vakcinacija magistra farmacije / Obaveštenje RFZO zdravstvenim ustanovama van Plana mreže

Ažurirano 31.12.2020 godine

Farmaceutska komora Srbije se 30.

Farmaceutska komora Srbije se 30.12.2020. godine obratila ministru zdravlja sa molbom da magistri farmacije, članovi Farmaceutske komore Srbije koji su zaposleni u apotekama, u skladu sa prioritetima koji se odnose na zdravstvene radnike budu vakcinisani u što kraćem roku.

U dopisu se navodi da od početka pandemije magistri farmacije u apotekama pružaju značajnu podršku i pomoć u borbi protiv COVID-19, pre svega po pitanju pristupa lekovima i ličnoj zaštitnoj opremi, savetovanja i edukacije građana, proizvodnje i izdavanja sredstava za dezinfekciju ruku, trudeći se da kao odgovorni zdravstveni radnici pruže najveću moguću pomoć i podršku kako građanima, tako i svojim kolegama lekarima. Broj članova Farmaceutske komore Srbije koji su inficirani korona virusom je u stalnom porastu, kako u bolničkim apotekama, tako i na nivou apoteka primarne zdravstvene zaštite, što zahteva njihovo što brže uključivanje  u plan vakcinacije. Dopis možete pogledati OVDE

Republički fond za zdravstveno osiguranje objavio je obaveštenje zdravstvenim ustanovama van Plana mreže u kojima ih obaveštava da mogu od 1. januara 2021. godine da izdaju lekove, isporučuju medicinsko-tehnička pomagala, pružaju usluge BMPO i usluge hiperbarične oksigenacije na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja, pod uslovima utvrđenim ugovorom koji je važio za 2020. godinu, do zaključenja ugovora za 2021. godinu, ako kumulativno ispunjavaju definisane uslove. Detaljnu informaciju možete pogledati OVDE

1 2 3 ... 10