Facebook Image
Srpski Latinica
Courses

logo-sad

Srpsko apotekarsko društvo

Efikasnost i bezbednost NSAIL u terapiji hroničnih reumatskih bolesti

Koordinator: Dragana Rajković, dipl. farm. spec.

Organizator: Srpsko apotekarsko društvo

Broj rešenja o akreditaciji: 153-02-169/2017-01 od 19. Maja 2017. godine

Evidencioni broj: B-/73/17

Vrsta programa KE: Rešavanje testa provere znanja u elektronskoj formi

Edukativni ciljevi programa:

 1. Upoznati učesnike sa učestalošću i vrstama hroničnih reumatskih bolesti, kliničkim manifestacijama i faktorima rizika za njihov nastanak
 2. Upoznati učesnike sa mogućnostima lečenja ovih bolesti
 3. Upoznati učesnike sa specifičnostima i novinama u oblasti NSAIL
 4. Upoznati učesnike sa principima upotrebe NSAIL u lečenju hroničnih reumatskih bolesti sa aspekta efikasnosti i individualizacije terapije
 5. Obučiti učesnike pravilnom savetovanju pri primeni NSAIL, sa posebnim osvrtom na bezbednost upotrebe ovih lekova

Znanja/veštine koja će steći učesnici:

 1. Prepoznavanje i razlikovanje simptoma hroničnih reumatskih bolesti
 2. Odabir i procena efikasnosti lekova za terapiju hroničnih reumatskih bolesti
 3. Prepoznavanje faktora rizika za razvoj neželjenih događaja pri upotrebi NSAIL
 4. Prepoznavanje pojave neželjenih dejstava pri upotrebi NSAIL i sprovođenje mera za minimizaciju rizika po pacijenta
 5. Savetovanje pacijenata o pravilnoj upotrebi lekova iz grupe NSAIL za lečenje hroničnih reumatskih bolesti

Test provere znanja i kompletan materijal pripremio: doc. dr Goran Radunović, specijalista interne medicine

Termini održavanja: 365 dana 24 sata

Test provere znanja: Test provere znanja sadrži 50 pitanja. Vreme za polaganje testa je ograničeno na 90 minuta.

Akreditacioni period: 12 meseci od objavljivanja na web sajtu ZSS

Ciljna grupa: Farmaceuti

Broj akreditovanih bodova: 5 bodova

Kotizacija: Besplatno za sve članove Farmaceutske komore Srbije

logo-sad

Srpsko apotekarsko društvo

Novi oralni antikoagulansi u prevenciji tromboembolija kod pacijenata sa nevalvularnom atrijalnom fibrilacijom

Koordinator: Dragana Rajković, dipl. farm. spec.

Organizator: Srpsko apotekarsko društvo

Broj rešenja o akreditaciji: 153-02-3452/2017-01 od 18. novembra 2017. godine

Evidencioni broj: B-129/17

Vrsta programa KE: Rešavanje testa provere znanja u elektronskoj formi

Ciljevi programa su da se farmaceuti upoznaju sa:

 1. Mehanizmom delovanja.
 2. Farmakodinamičkim i farmakokinetskim osobinama novih antikoagulantnih lekova.
 3. Kao i njihovom upotrebom u profilaksi tromboembolijskih događaja kod pacijenata sa nevalvularnom atrijalnom fibrilacijom.
 4. Efikasnošću i bezbednošću navedenih lekova.

Učesnici će steći osnovna znanja, i to:

 1. O novim oralnim antikoagulansima.
 2. Prednostima i nedostacima u odnosu na konvencionalne antikoagulanse koji se koriste u profilaksi tromboembolija kod pacijenata sa nevalvularnom atrijalnom fibrilacijom.
 3. Najznačajnijim interakcijama i neželjenim dejstvima navedenih lekova.
 4. Najčešćim pitanjima sa kojima se mogu sresti u praksi vezano za način primene i doziranje navedenih lekova kod posebne populacije pacijenata.
 5. Dostupnost i mogućnost primene odgovarajućih antidota kao i najvažnije laboratorijske testove kojima se može pratiti kako prsisustvo ili odsustvo antikoagulanasa tako i kvantifikovati antikoagulantni efekat.

Test provere znanja i kompletan materijal priredila: mr. farm. spec. Milan Tomić

Termini održavanja: 365 dana 24 sata

Test provere znanja: Test provere znanja sadrži 50 pitanja. Vreme za polaganje testa je ograničeno na 90 minuta.

Akreditacioni period: 12 meseci od objavljivanja na web sajtu ZSS

Ciljna grupa: Farmaceuti

Broj akreditovanih bodova: 5 bodova

Kotizacija: Besplatno za članove Farmaceutske komore koji nemaju dugovanje za članarinu

logo-sad

Srpsko apotekarsko društvo

Pristup u apoteci bolesniku obolelom od parkinsonove bolesti

Koordinator: Dragana Rajković, dipl. farm. spec.

Organizator: Srpsko apotekarsko društvo

Broj rešenja o akreditaciji: 153-02-3452/2017-01 od 18. novembra 2017. godine

Evidencioni broj: B-127/17

Vrsta programa KE: Rešavanje testa provere znanja u elektronskoj formi

Edukativni ciljevi programa:

 1. Upoznavanje sa patologijom i patogenezom razvoja Parkinsonove bolesti PB koje dovode do specifične kliničke slike bolesnika, koja se manifestuje sa 4 karakteristična znaka bolesti koje mogu prepoznati farmaceuti u apotekama i pomoći u zbrinjavanju i lečenju ovih bolesnika.
 2. Upoznavanje sa farkološkim lečenjem PB, nejčešće primenjivanim lekovima u terapiji, pogodnostima i ograničenjima primene istih tokom različitih faza PB.
 3. Upoznavanje sa nefarmakološkim i hirurškim metodama lečenja PB.
 4. Upoznavanje sa najčešćim nemotornim simptomima PB i prisutnim komorbiditetima, u cilju prepoznavanja i savetovanja pacijenata sa PB za prevazilaženje problema sa pojavom nemotornih sim ptoma, i adekvatnim lečenjem komorbiditeta s ciljem minimiziranja polifarmacije.
 5. Upoznavanje sa neuroprotektivnom terapijom PB.

Znanja/veštine koja će steći učesnici:

 1. Pomoć lekarima u izboru, prilagođavanju i praćenju aktuelne farmakoterapije u cilju praćenja efikasnosti i bezbednosti terapije PB-i.
 2. Praćenje interakcija, poboljšavanje dostupnost lekova i adherence kod ove grupe bolesnika.
 3. Procena i upućivanje lekaru pacijenata koji traže pomoć u određivanju lečenja za simptome koji utiču na PB.
 4. Pomoć bolesnicima kao i njihovim članovima porodice i/ ili starateljima da razviju plan lečenja bolesti, s ciljem poboljšanja kvaliteta života kod ove grupe pacijenata.

Test provere znanja i kompletan materijal priredila: mr. farm. spec. Jasna Urošević

Termini održavanja: 365 dana 24 sata

Test provere znanja: Test provere znanja sadrži 50 pitanja. Vreme za polaganje testa je ograničeno na 90 minuta.

Akreditacioni period: 12 meseci od objavljivanja na web sajtu ZSS

Ciljna grupa: Farmaceuti

Broj akreditovanih bodova: 5 bodova

Kotizacija: Besplatno za članove Farmaceutske komore koji nemaju dugovanje za članarinu

logo-sad logo-mz logo-fks

Timski rad zdravstvenih radnika i edukacija pacijenata-preduslov za smanjenje antibiotske rezistencije

Koordinator: Dragana Rajković, dipl. farm. spec.

Organizator: Srpsko apotekarsko Društvo u saradnji sa Farmaceutskom komorom Srbije, u partnerstvu sa Ministarstvom zdravlja Republike Srbije – Drugi projekat razvoja zdravstva Srbije

Broj rešenja o akreditaciji: 153-02-1697/2017-01 od 19. maja 2017. godine

Evidencioni broj: B-75/17

Vrsta programa KE: Rešavanje testa provere znanja u elektronskoj formi

Edukativni ciljevi programa:

 1. Upoznavanje učesnika seminara sa podacima o potrošnji antibiotika u Srbiji i o stepenu rezistencije bakterija na antibiotike kod pacijenata u Srbiji u poređenju sa zemljama u Evropi i okruženju
 2. Upoznavanje sa problemima sa kojima se suočavamo u lečenju bakterijskih infekcija danas
 3. Upoznavanje sa pojmom antibiotske rezistencije i razlozima koji su doveli do pojave rezistencije bakterija na antibiotike
 4. Upoznavanje sa preduslovima za pravilnu primenu antiviotika
 5. Sticanje znanja o ulozi farmaceuta u pravilnoj primeni antibiotika

Znanja/veštine koja će steći učesnici

 1. Znanja o potrošnji antibiotika u Srbiji i regionu
 2. Znanje o primeni smernica za farmakoterapiju antibioticima
 3. Znanje o razvoju i širenju antibiotske rezistencije
 4. Znanje o strategijama za prevenciju antibiotske rezistencije
 5. Znanje o racionalnoj primeni antibiotika u pedijatriji

Test provere znanja i kompletan materijal pripremili: prof. dr Sandra Vezmar-Kovačević, prof. dr sci. farm. Vesela Radonjić, spec. pedijatrije Goran Vukomanović, klinički ass. specijalista infektolog, Aleksandar Radovanović-Spurnić / doc. dr specijalista za infektivne i tropske bolesti Goran Stevanović, dipl. farm. spec. Nikolina Skorupan, dipl. farm. spec. Tatjana Milošević

Termini održavanja: 365 dana 24 sata

Test provere znanja: Test provere znanja sadrži 50 pitanja. Vreme za polaganje testa je ograničeno na 90 minuta.

Akreditacioni period: do 19.05.2018. godine.

Ciljna grupa: Farmaceuti

Broj akreditovanih bodova: 5 bodova

Kotizacija: Besplatno za sve članove Farmaceutske komore

Upotreba i zloupotreba antibiotika