Facebook Image
Srpski Latinica

Etički odbor Farmaceutske komore Srbije

Organi Farmaceutske komore Srbije su: Skupština komore, Upravni odbor, Nadzorni odbor, Etički odbor, Komisija za posredovanje, Direktor komore i Sud časti.

Etički odbor ima 5 članova koje bira Skupština iz reda članova Komore. Odbor ima predsednika i zamenika predsednika koje bira i razrešava Skupština Komore.

Mandat Etičkog odbora traje 4 godine.

Poslovi Etičkog odbora:

Etički odbor, pored poslova utvđenih zakonom, u saradnji sa Upravnim odborom utvrđuje predlog Etičkog kodeksa diplomiranih farmaceuta i predlaže isti Komori na usvajanje.

U obavljanju poslova iz svog delokruga Etički odbor sarađuje naročito sa drugim komorama zdravstvenih radnika, fakultetima zdravstvene struke, naučnim ustanovama i referentnim ustanovama iz zdravstvene delatnosti kao i drugim subjektima, u zemlji i inostranstvu.

Komora može posebnim opštim aktom i šire utvrditi delokrug Etičkog odbora.

Odlukom Skupštine Komore br. 545/1-8 od 03.07.20114. godine izabrani su predsednik, zamenik predsednika i članovi Etičkog odbora Komore.

Članovi Etičkog odbora:

Predsednik Etičkog odbora, DUŠANKA KRAJNOVIĆ, Farmaceutski fakultet Beograd

Zamenik predsednika Etičkog odbora i član, TATJANA CRNJANSKI, Apoteka „Subotica“

  • JADRANKA SAVČIĆ, ZUA „Ibis“, Novi Sad, član
  • GORDANA SPASOJEVIĆ, Apoteka „Valjevo“, član
  • SNEŽANA MITIĆ, Apoteka „Vranje“, član

Beograd

Mutapova 25
11000 Beograd
 

Tel: +381 (0) 11 770 09 50
ogranakbeograd@farmkom.rs

Vojvodina

Hajduk Veljkova 11 II Sprat / 204
21000 Novi Sad
Master centar NS sajma

Tel: +381 (0) 21 661 88 33
ogranakvojvodina@farmkom.rs

Niš sa KIM

Zelengorska 4, lokal L2
18000 Niš
 

Tel: +381 (0) 18 295 565
ogranaknis@farmkom.rs

Kragujevac

Crvenog Krsta 7 I Sprat / 23
34000 Kragujevac
 

Tel: +381 (0) 34 639 12 00
ogranakkragujevac@farmkom.rs