Facebook Image
Srpski Latinica

Upravni odbor Farmaceutske komore Srbije

Organi Farmaceutske komore Srbije su: Skupština komore, Upravni odbor, Nadzorni odbor, Etički odbor, Komisija za posredovanje, Direktor komore i Sud časti.

Upravni odbor je organ upravljanja Komore koji vodi poslovnu politiku i izvršava obaveze Komore na osnovu zakona, Statuta, opštih akata Komore i odluka Skuštine Komore. Upravni odbor i ma 11 članova, koje bira Skupština Komore iz reda svojih članova.

Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine.

Poslovi Upravnog odbora

Upravni odbor, pored poslova utvrđenih zakonom u okviru svoje nadležnosti, obavlja sledeće poslove:

 • Donosi plan rada Upravnog odbora;
 • Donosi poslovnik o svom radu i opšta akta koja ne donosi Skupština Komore;
 • Donosi predlog odluke o visini članarine i načinu naplate;
 • Donosi predlog odluke o visini naknade za upis u imenik članova Komore za izdavanje i obnavljanje licence, kao i za izdavanje izvoda, uverenja i potvrda;
 • Utvrđuje predlog za počasnog člana Komore i donatora Komore;
 • Odlučuje po žalbama na odluke direktora Komore kada je to propisano zakonom;
 • Rešava o žalbama na rešenje ogranka Komore o upisu u imenik Komore i na postupak izdavanja uverenja o činjenicama o kojima Komora vodi evidenciju u skladu sa zakonom;
 • Odlučuje o upotrebi sredstava Komore do visine utvrđene Odlukom Skupštine Komore;
 • Obavlja i druge poslove u skladu sa ovom Odlukom, opštim aktima Komore i poslove koje mu poveri Skupština i drugi organi Komore.

Upravni odbor ima svoj Poslovnik o radu, kojim su bliže utvrđeni način i kriterijumi za njegov rad.

 

Predsednik Upravnog odbora DRAGANA BRANKOVIĆ MINČIĆ, Apoteka "Zaječar" (biografija)

Zamenik predsednika Upravnog odbora

Članovi Upravnog odbora

 • DRAGAN STAMENKOVIĆ, Apoteka „Leskovac“
 • SNEŽANA GRIŠIĆ, Apoteka „Sremska Mitrovica“
 • SNEŽANA LUKIĆ, Apoteka „Šabac“
 • NADA ILIĆ, Apoteka „Novi Sad“
 • MLADEN UTVIĆ, DZ Ruma
 • IVAN PAVLOVIĆ, Apoteka "Kragujevac"
 • MILAN TOMIĆ, KC Srbije
 • MILICA UROŠEVIĆ, Apoteka "Beograd"
 • TATJANA STOJIĆEVIĆ, Apoteka "Beograd"
 • SLAVICA MILUTINOVIĆ, Apoteka "BENU"

Beograd

Mutapova 25
11000 Beograd
 

Tel: +381 (0) 11 770 09 50
ogranakbeograd@farmkom.rs

Vojvodina

Hajduk Veljkova 11 II Sprat / 204
21000 Novi Sad
Master centar NS sajma

Tel: +381 (0) 21 661 88 33
ogranakvojvodina@farmkom.rs

Niš sa KIM

Zelengorska 4, lokal L2
18000 Niš
 

Tel: +381 (0) 18 295 565
ogranaknis@farmkom.rs

Kragujevac

Crvenog Krsta 7 I Sprat / 23
34000 Kragujevac
 

Tel: +381 (0) 34 639 12 00
ogranakkragujevac@farmkom.rs