Facebook Image
Srpski Latinica

Direktor Farmaceutske komore Srbije

Organi Farmaceutske komore Srbije su: Skupština komore, Upravni odbor, Nadzorni odbor, Etički odbor, Komisija za posredovanje, Direktor komore i Sud časti.

Direktor Komore je inokosno-poslovodni organ koji rukovodi radom Komore i radom Stručne službe Komore.

Za direktora Komore može biti imenovano lice koje pored zakonom propisanih opštih uslova ispunjava i sledeće posebne uslove: da ima najmanje 10 godina radnog iskustva, da se afirmisao u struci i da ima organizatorske sposobnosti.

Direktora komore imenuje i razrešava Skupština komore iz reda obaveznih članova komore . Mandat direktora komore traje četiri godine.

Na osnovu člana 19 stav 2 tačka 6 i člana 26 stav 2 Zakona o komorama zdravstvenih radnika ("Sl. Glasnik RS", br. 107/2005 i 99/2010) i člana 73 Statuta Farmaceutske komore Srbije ("Sl. Glasnik RS", br.106/2006, 5/2010 i 113/2013), Skupština Farmaceutske komore Srbije na sednici održanoj u Beogradu dana 12.05.2014. godine donela je Odluku da se na dužnost direktora Farmaceutske komore Srbije bira mr sci. SVETLANA STOJKOV, dipl. farm. spec.


Beograd

Mutapova 25
11000 Beograd
 

Tel: +381 (0) 11 770 09 50
ogranakbeograd@farmkom.rs

Vojvodina

Hajduk Veljkova 11 II Sprat / 204
21000 Novi Sad
Master centar NS sajma

Tel: +381 (0) 21 661 88 33
ogranakvojvodina@farmkom.rs

Niš sa KIM

Zelengorska 4, lokal L2
18000 Niš
 

Tel: +381 (0) 18 295 565
ogranaknis@farmkom.rs

Kragujevac

Crvenog Krsta 7 I Sprat / 23
34000 Kragujevac
 

Tel: +381 (0) 34 639 12 00
ogranakkragujevac@farmkom.rs