Facebook Image
Srpski Latinica

Skupština Farmaceutske komore Srbije

Organi Farmaceutske komore Srbije su: Skupština komore, Upravni odbor, Nadzorni odbor, Etički odbor, Komisija za posredovanje, Direktor komore i Sud časti.

Skupština je najviši organ Komore, koji ima 100 članova. Broj članova Skupštine koji se biraju u pojedinom ogranku Komore utvrđuje se na osnovu procenta koji se dobija stavljanjem u odnos ukupno upisanih članova u pojedinom ogranku u odnosu na ukupno upisanih članova u Imenku Komore na dan donošenja Odluke o raspisivanju izbora. 

Sastav Skupštine koja je konstituisana 12.05.2014. godine: Ogranak Beograd - 39, Ogranak Kragujevac - 23, Ogranak Vojvodina - 22 , Ogranak Niš sa KiM - 16.

Delegate u Skupštini biraju redovni članovi Farmaceutske komore Srbije na izborima za Skupštinu Komore koji se vrše u skladu sa odlukom o raspisivanju izbora. Mandat članova Skupštine traje četiri godine .

Pored zakonom utvrđenih poslova Skupština Komore, u okviru svojih nadležnosti obavlja i poslove koji su uređeni Statutom FKS.

Skupština ima svoj Poslovnik o radu, kojim su bliže utvrđeni način i kriterijumi za njen rad. Radom Skupštine rukovodi predsednik Skupštine.

Na osnovu člana 13-15 Poslovnika o radu Skupštine Farmaceutske komore Srbije br. 44/1-7 od 06.06.2006. godine Skupština Farmaceutske komore Srbije na sednici održanoj u Beograd dana 12.05.2014. godine donela je Odluku o verifikaciji mandata članovima Skupštine Farmaceutske komore Srbije izabranim na sprovedenim izborima koji su održani 30.03.2014. godine i 13.04.2014. godine.

Na osnovu člana 19 stav 2 tačka 5 Zakona o komorama zdravstvenih radnika (Sl.glasnik RS, br.107/2005 i 99/2010) i člana 33. i 34. Statuta Farmaceustke komore Srbije (Sl.glasnik RS, br.106/2006,118/2008, 5/2010 i 113/2013), Skupština Farmaceutske komore Srbije na sednici održanoj u Beogradu dana 12.05.2014.g donela je Odluku da se za predsednika Skupštine Farmaceutske komore Srbije bira Biljana Ilić, dipl. farm., Apoteka "Valjevo" (Odluka br. 406/1-4), a za zamenika predsednika Skupštine Branko Petrović, dipl. farm., GAK "Narodni Front" (Odluka br. 406/1-5). 


Predsednik Skupštine BILJANA ILIĆ, Apoteka "Valjevo" (Biografija)

Zamenik predsednika Skupštine BRANKO PETROVIĆ, GAK "Narodni front"

Članovi Skupštine Farmaceutske komore Srbije

Beograd

Mutapova 25
11000 Beograd
 

Tel: +381 (0) 11 770 09 50
ogranakbeograd@farmkom.rs

Vojvodina

Hajduk Veljkova 11 II Sprat / 204
21000 Novi Sad
Master centar NS sajma

Tel: +381 (0) 21 661 88 33
ogranakvojvodina@farmkom.rs

Niš sa KIM

Zelengorska 4, lokal L2
18000 Niš
 

Tel: +381 (0) 18 295 565
ogranaknis@farmkom.rs

Kragujevac

Crvenog Krsta 7 I Sprat / 23
34000 Kragujevac
 

Tel: +381 (0) 34 639 12 00
ogranakkragujevac@farmkom.rs