Facebook Image
Srpski Latinica

Licencni ispit

Polaganje licencnog ispita sprovodi se na lični zahtev kandidata, u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje ili oduzimanje licence članovima komora zdravstvenih radnika. Kandidat podnosi zahtev za polaganje licencnog ispita ogranku nadležne komore najkasnije 15 dana pre dana određenog za polaganje ispita.

Zahtev za polaganje licencnog ispita podnosi se u pisanom obliku. Licencni ispit se polaže pismeno. Izuzetno, Komisija može iz opravdanih razloga omogućiti i usmeno polaganje ispita.

Naknadu za polaganje licencnog ispita utvrđuje Skupština Komore. Naknadu iz stava 1. ovog člana uplaćuje kandidat na tekući račun Komore. Kandidat je u obavezi da dokaz o izvršenoj uplati dostavi Komori najkasnije 7 dana pre datuma održavanja licencnog ispita.

Ukoliko kandidat iz opravdanih razloga ne pristupi polaganju licencnog ispita, ima pravo na povraćaj novca uplaćenog na ime naknade za polaganje licencnog ispita. O razlozima kandidat je dužan da pismeno obavesti Komoru najmanje 24 sata pre vremena utvđenog za početak ispita, koja o tome obaveštava Komisiju za polaganje licencnog ispita. Kandidat koji iz neopravdanih razloga ne pristupi polaganju licencnog ispita ili ne obavesti Komoru u roku iz prethodnog stava, gubi pravo na povraćaj novca uplaćenog na ime naknade za polaganje licencnog ispita. Opravdanost razloga utvrđuje Komisija za polaganje licencnog ispita. Odluku o vraćanju troškova donosi direktor Komore na predlog Komisije.

Licencni ispit u decembarskom ispitnom roku biće održan 11.12.2017. godine sa početkom u 12 časova.

Ispitni program za polaganje licencnog ispita u decembarskom ispitnom roku:

Ukoliko član Komore nije stekao minimum 140 bodova za sedam godina:

Ukoliko član Komore nije stekao minimum 10 bodova u jednoj licencnoj godini: