Facebook Image
Srpski Latinica

Edukacije - Pitanja i odgovori

UKOLIKO SAM DOBIO LICENCU SA POČETKOM VAŽENJA DO 31.12.2009. GODINE, DA LI SAM U OBAVEZI DA SAKUPLJAM BODOVE U TOKU PRVE GODINE VAŽENJA LICENCE?

Na osnovu izmene Pravilnika o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje ili oduzimanje licence članovima komora zdravstvenih radnika objavljenu u „Sl. Glasnik RS“, br. 40/2010 od 11. juna 2010. godine (propis stupio na snagu 19.06.2009. godine), koja glasi:

„...prilikom utvrđivanja ukupnog broja bodova potrebnih za obnavljanje licence, smatra se da je zdravstveni radnik koji podnosi zahtev za obnavljanje licence koju je stekao pre 01. januara 2010. godine, u periodu od dobijanja licence do 31. decembra 2009. godine stekao dovoljan broj bodova za obnavljanje licence, nezavisno od broja stvarno stečenih bodova.“

FKS obaveštava svoje članove o sledećem:

 • SVI REDOVNI ČLANOVI FKS KOJI SU DOBILI LICENCU SA POČETKOM VAŽENJA DO 31.12.2009. GODINE, IMAĆE U PRVOJ GODINI VAŽENJA LICENCE 24 BODA, BEZ OBZIRA NA BROJ SAKUPLJENIH BODOVA
 • SVI REDOVNI ČLANOVI FKS KOJI SU DOBILI LICENCU SA POČETKOM VAŽENJA OD 01.01.2010. GODINE, U OBAVEZI SU DA SKUPLJAJU BODOVE OD SVOJE PRVE GODINE VAŽENJA LICENCE

DA LI ĆE POSLODAVAC BITI U OBAVEZI DA PLAĆA TROŠKOVE KE FARMACEUTA? KAKO ĆE TA OBLAST ZAKONSKI BITI REGULISANA?

Zakon o zdravstvenoj zaštiti je već definisao obaveze poslodavca:
Troškove stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika snosi poslodavac (član 181). Osim prava i dužnosti da u toku svog rada stalno prate razvoj nauke i da se stručno usavršavaju radi održavanja i unapređivanja kvaliteta svog rada, stručno usavršavanje zdravstvenih radnika je i uslov za dobijanje, odnosno obnavljanje licence.
Zdravstvena ustanova, odnosno privatna praksa , dužna je da zaposlenom obezbedi plaćeno odsustvo za kontinuiranu edukaciju radi ob n avljanja odobrenja za samostalan rad, u skladu sa zakonom (član 182).
Takođe, zdravstvena ustanova, odnosno privatna praksa, dužna je da zaposlenom obezbedi stručno usavršavanje, u skladu sa ovim zakonom, a prema planu stručnog usavršavanja u toj ustanovi ili privatnoj praksi (član 183).

DA LI POSTOJI MOGUĆNOST PRENOŠENJA BODOVA IZ JEDNE GODINE VAŽENJA LICENCE U DRUGU?

 • Bodovi se ne mogu prenositi iz jedne u drugu godinu važenja licence.
 • Ukoliko u toku sedam godina zdravstveni radnik skupi više od 168 bodova (za svaku godinu važenja licence po 24 boda), dozvoljeno je da u narodni period važenja licence prenese 10 bodova.
 • Ukoliko zdravstvenom radniku nakon perioda od sedam godina nedostaje najviše 24 boda, nadležna komora mu izdaje licencu ako u toku rada pod nadzorom zdravstvenog radnika koji ima licencu prikupi potreban broj bodova za obnavljanje licence.
 • Nadležna komora zdravstvenom radniku oduzima licencu u skladu sa Zakonom (Zakon o zdravstvenoj zaštiti, član 197 stav 1 tačka 1) ako mu nakon perioda od sedam godina nedostaje više od 24 boda.

POD KOJIM USLOVIMA SE ZDRAVSTVENOM RADNIKU MOŽE PRODUŽITI ROK ZA ISPUNJENJE USLOVA ZA OBNAVLJANJE LICENCE?

 • U članu 13 Pravilnika navedeni su slučajevi u kojima zdravstveni radnik ima pravo na produženje roka za ispunjavanje uslova za obnavljanje licence, i to za period za koji su trajali navedeni razlozi.

  Zdravstvenom radniku kome je u skladu sa propisima koji uređuju oblast rada utvrđeno mirovanje radnog odnosa, rok za ispunjavanje uslova za obnavljanje licence produžava se za utvrđeni period mirovanja radnog odnosa, i to u sledećim slučajevima:

  1. odlazak na odsluženje, odnosno dosluženje vojnog roka;
  2. upućivanje na rad u inostranstvo od strane poslodavca ili u okviru međunarodno-tehničke ili prosvetno-kulturne saradnje, diplomatska, konzularna i druga predstavništva;
  3. izbora, odnosno imenovanja na funkciju u državnom organu, sindikatu, političkoj organizaciji ili na drugu javnu funkciju čije vršenje zahteva da privremeno prestane dalji rad kod poslodavca.

  Zdravstvenom radniku, bračnom drugu zaposlenog iz stava 1. tačka 2) ovog člana, rok za ispunjavanje uslova za obnavljanje licence produžava se za utvrđeni period mirovanja radnog odnosa.
  Ako zdravstveni radnik iz opravdanih razloga utvrđenih zakonom (bolovanje duže od šest meseci, trudnoća i komplikacije u vezi sa održavanjem trudnoće, porodiljsko odsustvo i odsustvo radi nege deteta), nije ostvario uslove iz člana 9. ovog pravilnika, rok za ispunjavanje uslova za obnavljanje licence produžava se za period za koji su trajali navedeni razlozi.


 • Nakon prestanka trajanja navedenih razloga, odnosno po povratku na radno mesto, zdravstveni radnik nastavlja sa sakupljanjem bodova za obnavljanje licence, i to za svaku godinu važenja licence po 24 boda.

 • Zdravstveni radnik podnosi zahtev radi obnavljanja licence, ogranku Komore, 60 dana pre isteka roka na koji je licenca izdata, u kome podnosi dokaze da nije bio u mogućnosti da ispuni uslove za obnavljanje licence (zbog jednog ili više slučajeva navedenih u članu 13 Pravilnika), na osnovu čega se produžava rok za ispunjavanje uslova za obnavljanje licence, za period za koji su trajali navedeni razlozi. U datom periodu zdravstveni radnik je u obavezi da skupi bodove, koje iz opravdanih razloga nije mogao da skupi u toku perioda važenja licence.

NAPOMENA: Preporučuje se članovima FKS koji ispunjavaju jedan ili više od navedenih uslova za produženje roka za ispunjavanje uslova za obnavljanje licence, da se prijave svom ogranku. Ovo prijavljivanje ne isključuje da se dokazi o tome da član Komore nije bio u mogućnosti da ispuni uslove za obnavljanje licence moraju dostaviti i sa zahtevom radi obnavljanja licence, koji se podnosi Komori 60 dana pre isteka roka na koji je licenca izdata.

ŠTA ZNAČI „LICENCNA GODINA“?

Jedna godina važenja licence traje 12 meseci i počinje sa datumom važenja licence. Primer:

Početak važenja licence 01.01.2009. 01.06.2009. 15.09.2009. 15.06.2010. 11.10.2010.
I godina 31.12.2009. 31.05.2010. 14.09.2010. 14.06.2011. 10.10.2011.
II godina 31.12.2010. 31.05.2011. 14.09.2011. 14.06.2012. 10.10.2012.
III godina 31.12.2011. 31.05.2012. 14.09.2012. 14.06.2013. 10.10.2013.
IV godina 31.12.2012. 31.05.2013. 14.09.2013. 14.06.2014. 10.10.2014.
V godina 31.12.2013. 31.05.2014. 14.09.2014. 14.06.2015. 10.10.2015.
VI godina 31.12.2014. 31.05.2015. 14.09.2015. 14.06.2016. 10.10.2016.
VII godina 31.12.2015. 31.05.2016. 14.09.2016. 14.06.2017. 10.10.2017.

DA LI SAM U OBAVEZI DA ČUVAM POTRVDE SA PROGRAMA KE KOJIMA SAM PRISUSTVOVAO/LA?

DA. Original potvrde o učestvovanju na akreditovanim programima KE čuvaju se do datuma isteka licence, odnosno svih 7 godina važenja licence. Na zahtev Komore, zdravstveni radnik je u obavezi da dostavi potvrde o učestvovanju na akreditovanim programima KE.

KAKO DA SE REGISTRUJEM NA SAJT KOMORE KAKO BI PRATILA SVOJ KARTON KE?

Na polaznoj strani idete na PRIJAVU, a zatim na Napravi nalog. Ukoliko ste redovan član komore, prilikom popunjavanja podataka za registraciju obavezno u polje Korisničko ime / ID upišite ID broj koji se nalazi na vašoj identifikacionoj kartici.
Ukoliko ste tek postali član komore i još uvek nemate ID karticu, a prilikom podnošenja prijave za upis ste naveli i vašu email adresu, onda nema potrebe da se registrujete. U tom slučaju vaš nalog će biti automatski kreiran, a na prijavljenu email adresu će vam stići obaveštenje o otvorenom nalogu i podaci za prijavu.

Po izvršenoj registraciji, naši administratori će proveriti primljene podatke i u roku od 48 časova vaš nalog će biti aktiviran.

Molimo Vas da se pridržavate datih uputstava, jer neispravne zahteve za registraciju nismo u mogućnosti da prihvatimo.

PRATIM SVDA LI JOŠ UVEK VAŽI PODELA NA „INTERNE“ I „EKSTERNE“ BODOVE?

Početkom 2010. godine, komore zdravstvenih radnika su zajedno sa ZSS ponovo pokrenuli inicijativu za izmenu ovog kriterijuma. U „Sl. Glasnik RS“, br. 40/2010 od 11. juna 2010. godine (propis stupio na snagu 19.06.2009. godine), ministra zdravlja je doneo izmenu koja glasi:

„Izuzetno ako zdravstveni radnik nije u mogućnosti da sakupi bodove na način utvrđen u stavu 5 ovog člana, zbog toga što u zdravstvenoj ustanovi ili privatnoj praksi u kojoj je zdravstveni radnik zaposlen, odnosno u zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi na teritoriji opštine ili upravnog okruga, nije bilo sprovođenja akreditovanih programa KE iz određene oblasti, smatra se da je stekao uslov u pogledu potrebnog broja bodova u toj godini ako u istoj sakupi više od 12 bodova na način utvrđen u stavu 6 ovog člana.“ (učestvovanjem na eksternim edukacijama)

Bez obzira na ovu izmenu, koja omogućava zdravstvenom radniku da manjak bodova iz interne edukacije pokrije bodovima iz eksterne edukacije (od 12 pa sve do 24 boda), FKS nije zadovoljna jer se u većini slučajeva ne radi o tome da nije bilo sprovođenja akreditovanih programa KE iz određene oblasti, već nemogućnosti da se tim programima prisustvuje. Pored toga, već duže vreme napominjemo, obzirom da smo trenutno jedina Komora koja ima razvijen sistem elektronskog praćenja bodova, da je ovaj kriterijum nemoguće pratiti u praksi. Definisanje broja bodova koji trebaju biti skupljeni iz interne – eksterne edukacije, a koji se navode u Pravilniku, veoma je teško izvodljivo za veliki broj zdravstvenih radnika, otežava postupak KE i postupak obnavljanja licence za nadležne komore i ne dovodi do popularizacije ideje kontinuirane edukacije, kojoj svi težimo.

Iz navedenih razloga Komora će Ministarstvu zdravlja ponovo uputiti zahtev za izuzimanje ovog kriterijuma iz Pravilnika.

NA KOJI NAČIN PRIJAVLJUJEM SVOJE UČEŠĆE NA MEĐUNARODNOM KONGRESU?

Redovni član Farmaceutske komore Srbije može podneti Pojedinačni zahtev za izdavanje potvrde na osnovu obavljene aktivnosti KE (objavljen na sajtu www.farmkom.rs) , i to za: međunarodne kongrese – simpozijume, studijske boravke i publikacije. Uz Pojedinačni zahtev za izdavanje potvrde na osnovu obavljene aktivnosti KE, neophodno je priložiti potrebnu dokumentaciju (koja je navedena u Zahtevu), a u skladu sa članom 9 Pravilnika o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike. Zahtev se može podneti najkasnije godinu dana nakon obavljene aktivnosti KE. Farmaceutska komora Srbije neće razmatrati nepotpune zahteve.

DA LI MOGU DA UČESTVUJEM NA DVA RAZLIČITA PROGRAMA KE U ISTOM DANU?

Slušaoci mogu da pohađaju samo jednu KE u toku jednog dana, a u izuzetnim okolnostima maksimalno dve KE i to samo ako je dobijeno odobrenje od strane Radne grupe Zdravstvenog saveta za akreditaciju programa KE .

DA LI JE ORGANIZATOR PROGRAMA KONTINUIRANE EDUKACIJE DUŽAN DA O TERMINU ODRŽAVANJA EDUKACIJE OBAVESTI NADLEŽNE KOMORE ZDRAVSTVENIH RADNIKA?

Organizator obaveštava Zdravstveni savet i nadležne komore zdravstvenih radnika, najkasnije tri nedelje pre održavanja programa kontinuirane edukacije, o vremenu i mestu održavanja tog programa, a kod održavanja stručnog sastanka samo u slučaju promene navedenog termina, odnosno novih termina održavanja u odnosu na prijavljene.

AKO ORGANIZATOR NIJE U MOGUĆNOSTI DA OBAVI KONTINUIRANU EDUKACIJU U PRIJAVLJENOM TERMINU, DA LI POSTOJI MOGUĆNOST PROMENE TERMINA?

Da, ali o tome mora da obavesti Zdravstveni savet Srbije i nadležne komore zdravstvenih radnika i to najkasnije tri nedelje pre zakazanog termina održavanja programa kontinuirane edukacije.

DA LI BODOVE DOBIJA SAMO PREDAVAČ KOJI IZLAŽE NA SEMINARU, ILI I KO-PREDAVAČI (KOAUTORI NEKOG RADA)?

Na seminarima, kursevima i stručnim sastancima bodove za predavača dobija samo onaj autor koji prezentuje metodsku jedinicu. Bodove ne dobijaju koautori.

end faq

Beograd

Mutapova 25
11000 Beograd
 

Tel: +381 (0) 11 770 09 50
ogranakbeograd@farmkom.rs

Vojvodina

Hajduk Veljkova 11 II Sprat / 204
21000 Novi Sad
Master centar NS sajma

Tel: +381 (0) 21 661 88 33
ogranakvojvodina@farmkom.rs

Niš sa KIM

Zelengorska 4, lokal L2
18000 Niš
 

Tel: +381 (0) 18 295 565
ogranaknis@farmkom.rs

Kragujevac

Crvenog Krsta 7 I Sprat / 23
34000 Kragujevac
 

Tel: +381 (0) 34 639 12 00
ogranakkragujevac@farmkom.rs