Facebook Image
Srpski Latinica

Licenca

Licenca predstavlja lično i neotuđivo pravo koje može biti ograničeno u korist nekog trećeg, kao što može u određenom vremenskom periodu biti suspendovana i prestati oduzimanjem.

Licenca je kao poseban institut uvedena Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i definisana kao dozvola za samostalan rad – odobrenje za samostalni rad koje moraju posedovati zdravstveni radnici za obavljanje poslova u zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi.

Pravo na dobijanje licence ima zdravstveni radnik koji ima odgovarajuće obrazovanje propisano zakonom, položen stručni ispit, da je upisan u imenik nadležne komore, da pravnosnažnom sudskom odlukom nije osuđen za krivično delo koje ga čini nedostojnim za obavljanje zdravstvene delatnosti, odnosno da pravnosnažnom sudskom odlukom nije osuđen na kaznu zatvora zbog teškog krivičnog dela protiv zdravlja ljudi i da je u radnom odnosu kod zdravstvene ustanove – privatne prakse.

Izdavanje, obnavljanje i oduzimanje odobrenja za samostalan rad – licence

(Član 190 Zakona o zdravstvenoj zaštiti)

Licenca je Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Pravilnikom definisana kao javna isprava koju je Komora dužna da izda podnosiocu zahteva koji ispunjava uslove za njeno dobijanje a, ukoliko ne ispunjava uslove, direktor Komore će odbiti zahtev za izdavanje licence rešenjem koje je konačno u upravnom postupku, a protiv koga se može pokrenuti upravni spor pred Vrhovnim sudom Srbije u roku od 30 dana od dana prijema istog.

Licenca se izdaje na period od 7 godina.

Troškove izdavanja i obnavljanja licence utvrđuje nadležni organ komore, pod uslovima propisanim zakonom.

Troškove za izadavanje i obnavljanje licence snosi podnosilac zahteva za izdavanje, odnosno obnavljanje licence.

Kompletna procedura za izdavanje, obnavljanje i oduzimanje licence opisana je u meniju REGISTRACIJA – Izdavanje, obnavljanje i oduzimanje licence.

Beograd

Mutapova 25
11000 Beograd
 

Tel: +381 (0) 11 770 09 50
ogranakbeograd@farmkom.rs

Vojvodina

Hajduk Veljkova 11 II Sprat / 204
21000 Novi Sad
Master centar NS sajma

Tel: +381 (0) 21 661 88 33
ogranakvojvodina@farmkom.rs

Niš sa KIM

Zelengorska 4, lokal L2
18000 Niš
 

Tel: +381 (0) 18 295 565
ogranaknis@farmkom.rs

Kragujevac

Crvenog Krsta 7 I Sprat / 23
34000 Kragujevac
 

Tel: +381 (0) 34 639 12 00
ogranakkragujevac@farmkom.rs