Facebook Image
Srpski Latinica

Licence - Pitanja i odgovori

DA LI JE OBAVEZAN UPIS U IMENIK FARMACEUTSKE KOMORE?

Da, to je zakonska obaveza farmaceuta - zdravstvenih radnika i predstavlja prvi korak za dobijanje licence. Vrši se samo za redovne članove, nakon podnošenja potrebne dokumentacije.

DA LI MOGU DOBROVOLJNI ČLANOVI DA SE UPIŠU U IMENIK KOMORE I TIME STEKNU JEDAN OD USLOVA ZA DOBIJANJE LICENCE?

Ne. Kolege, zaposlene na Farmaceutskom fakultetu, u proizvođačkim kućama i predstavništvima, kao i u veleprodajama, mogu ostvariti pravo na upis u Imenik K omore jedino ako je deo radnog staža (u okviru punog radnog vremena) zasnovan u zdravstvenoj delatnosti i ako je taj podatak uredno dokumentovan (kroz M1/M2 obrazac i upis početka i tog dela staža u radnoj knjižici). Takve situacije su izuzetno retke i do sada je evidentiran samo jedan sličan primer. Ugovor o dopunskom radu NIJE validan dokument, jer je dopunski rad dozvoljen u istoj delatnosti (npr. u zdravstvenoj), a ne različitim delatnostima (npr. u nezdravstvenoj i zdravstvenoj delatnosti).

KAKAV JE STATUS ZA VREME TRUDNIČKOG I PORODILJSKOG BOLOVANJA?

Ako zdravstveni radnik iz opravdanih razloga utvrđenih zakonom (bolovanje duže od šest meseci, trudnoća i komplikacije u vezi sa održavanjem trudnoće, porodiljsko odsustvo i odsustvo radi nege deteta), nije ostvario uslove za obnavljanje licence, rok za ispunjavanje uslova za obnavljanje licence produžava se za period za koji su trajali navedeni razlozi.

KAKO DOĆI DO SPISKA POTREBNE DOKUMENTACIJE?

Najjednostavniji put, ukoliko imate pristup internetu, je sajt Komore: www.farmkom.rs, do koga se može doći i jednostavnim ukucavanjem reči farmaceutska komora na bilo kom pretraživaču (Google, Krstarica i dr). Ukoliko ima nejasnoća, možete se obratiti i direktno Komori preko poznatih telefona. Dokumentacija se može doneti lično ili poslati poštom na adresu K omore. Sve ovo važi za članove koji još nisu dostavili potrebna dokumenta, jer je rok za podnošenje istih istekao još krajem prve polovine 2007. godine, zbog čega je potrebno da bude uplaćena članarina za tu godinu. Članarina se uplaćuje za svaku kalendarsku godinu, a njen iznos je utvrdila Skupština Komore i odobrilo nadležno ministarstvo. Upisnina je iznos koji je utvrđen samo za upis u Imenik Komore i uplaćuje se jednokratno.
Ukoliko ima onih koji još nisu savladali ovaj korak, molimo da se što hitnije organizuju, jer je provera dokumenata već u toku, a za zakasnele prijave iznos upisnine će biti uvećan.
TODO: Spisak potrebne dokumentacije uz dodatna objašnjenja ovde.

KAKVA SU PRAVA I OBAVEZE PENZIONERA U VEZI SA UPISOM U IMENIK KOMORE?

Zdravstveni radnik, korisnik starosne penzije, može osnovati privatnu praksu ukoliko dobije saglasnost Farmaceutske komore ( član 55 Zakona o zdravstvenoj zaštiti). Po zasnivanju radnog odnosa i priloženim dokazima, zajedno sa ostalim potrebnim dokumentima, može se izvršiti upis u Imenik Komore i time steći jedan od uslova za dobijanje licence. Korisnici starosne penzije koji nisu osnivači privatne prakse mogu ponovo zasnovati radni odnos kod zdravstvene ustanove – privatne prakse i , po ispunjavanju navedenog i drugih uslova propisanih zakonom, biti upisani u Imenik kao obavezni članovi Komore.

ZAŠTO SE MORAJU PRIJAVITI SVE PROMENE?

Član Farmaceutske komore je dužan da u roku od 30 dana prijavi sve promene koje su bitne za upis u Imenik iz člana 10 Zakona o komorama zdravstvenih radnika (Sl. gl. RS 106/2006), kao i druge bitne činjenice iz nadležnosti Komore.

end faq

Beograd

Mutapova 25
11000 Beograd
 

Tel: +381 (0) 11 770 09 50
ogranakbeograd@farmkom.rs

Vojvodina

Hajduk Veljkova 11 II Sprat / 204
21000 Novi Sad
Master centar NS sajma

Tel: +381 (0) 21 661 88 33
ogranakvojvodina@farmkom.rs

Niš sa KIM

Zelengorska 4, lokal L2
18000 Niš
 

Tel: +381 (0) 18 295 565
ogranaknis@farmkom.rs

Kragujevac

Crvenog Krsta 7 I Sprat / 23
34000 Kragujevac
 

Tel: +381 (0) 34 639 12 00
ogranakkragujevac@farmkom.rs