Facebook Image
Srpski Latinica

Uslovi za oduzimanje licence

 

Zdravstvenom radniku se oduzima licenca:

  1. ako zdravstveni radnik ne obnovi licencu pod uslovom propisanim zakonom;
  2. ako zdravstveni radnik obavlja delatnost za koju mu nije izdata licenca;
  3. ako zdravstveni radnik u obavljanju zdravstvene delatnosti načini stručnu grešku kojom se narušava, odnosno pogoršava zdravstveno stanje pacijenta;
  4. ako je zdravstvenom radniku izrečena jedna od mera privremene zabrane samostalnog rada od strane nadležnog organa komore, zbog teže povrede profesionalne dužnosti i ugleda člana komore, u skladu sa zakonom i statutom komor e (period trajanja izrečene mere je najmanje 6 meseci, ne može biti duži od 1 godine a u izuzetnim slučajevima mogu trajati i do 5 godina);
  5. ako je pravnosnažnom sudskom odlukom zdravstveni radnik osuđen za krivično delo koje ga čini nedostojnim za obavljanje profesije zdravstvenog radnika;
  6. ako u obavljanju zdravstvene delatnosti zloupotrebi sredstva zdravstvenog osiguranja;
  7. u drugim slučajevima propisanim zakonom .

Zdravstvenom radniku nadležna komora trajno oduzima licencu ako je pravnosnažnom sudskom odlukom osuđen na kaznu zatvora zbog teškog krivičnog dela protiv zdravlja ljudi.

Beograd

Mutapova 25
11000 Beograd
 

Tel: +381 (0) 11 770 09 50
ogranakbeograd@farmkom.rs

Vojvodina

Hajduk Veljkova 11 II Sprat / 204
21000 Novi Sad
Master centar NS sajma

Tel: +381 (0) 21 661 88 33
ogranakvojvodina@farmkom.rs

Niš sa KIM

Zelengorska 4, lokal L2
18000 Niš
 

Tel: +381 (0) 18 295 565
ogranaknis@farmkom.rs

Kragujevac

Crvenog Krsta 7 I Sprat / 23
34000 Kragujevac
 

Tel: +381 (0) 34 639 12 00
ogranakkragujevac@farmkom.rs