Facebook Image
Srpski Latinica

Uslovi za obnavljanje licence

Zdravstvenom radniku se može obnoviti licenca ako je u periodu važenja licence, u postupku kontinuirane medicinske edukacije stekao 140 bodova kroz sadržaj akreditovanih programa kontinuirane edukacije, vezano za profesionalnu delatnost koju obavlja, a za koju se izdaje, odnosno obnavlja licenca.

Prilikom utvrđivanja ukupnog broja bodova potrebnih za obnavljanje licence, smatra se da je zdravstveni radnik koji podnosi zahtev za obnavljanje licence koju je stekao pre 1. januara 2010. godine, u periodu od dobijanja licence do 31. decembra 2009. godine stekao dovoljan broj bodova za obnavljanje licence, nezavisno od broja stvarno stečenih bodova.

Broj sakupljenih bodova u jednoj licencnoj godini ne može biti manji od deset.

Ukupan broj od 140 bodova mora biti sakupljen iz više različitih programa kontinuirane edukacije.

Ako zdravstveni radnik po isteku licencne godine nije stekao minimum 10 bodova, dužan je da podnese zahtev za polaganje licencnog ispita nadležnoj komori u roku od 60 dana pre isteka licence.

Ako zdravstveni radnik po isteku licencnog perioda od sedam godina nije stekao ukupno 140 bodova, dužan je da podnese zahtev za polaganje licencnog ispita nadležnoj komori u roku od 60 dana pre isteka licence.

Komisiju za polaganje licencnog ispita obrazuje direktor Komore.

Zdravstveni radnik kome je u skladu sa propisima koji uređuju oblast rada utvrđeno mirovanje radnog odnosa, porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta, odsustvo sa rada radi posebne nege deteta ili privremena sprečenost za rad, proporcionalno periodu u kome su trajali navedeni razlozi biće smanjen potreban broj bodova za obnovu licence.

Zdravstveni radnik koji ne dobije, odnosno ne obnovi licencu, pod propisanim uslovima, ne može obavljati zdravstvenu delatnost u zdravstvenoj ustanovi, odnosno privatnoj praksi i drugom pravnom licu iz člana 54. Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

Beograd

Mutapova 25
11000 Beograd
 

Tel: +381 (0) 11 770 09 50
ogranakbeograd@farmkom.rs

Vojvodina

Hajduk Veljkova 11 II Sprat / 204
21000 Novi Sad
Master centar NS sajma

Tel: +381 (0) 21 661 88 33
ogranakvojvodina@farmkom.rs

Niš sa KIM

Zelengorska 4, lokal L2
18000 Niš
 

Tel: +381 (0) 18 295 565
ogranaknis@farmkom.rs

Kragujevac

Crvenog Krsta 7 I Sprat / 23
34000 Kragujevac
 

Tel: +381 (0) 34 639 12 00
ogranakkragujevac@farmkom.rs