Facebook Image
Srpski Latinica

Članstvo - Počasni članovi

Počasni članovi Farmaceutske komore Srbije su:

 • Prof. dr Dragan Stupar
 • Prof. dr Darko Ivanović
 • Prim. mr ph spec Tomislav Solarović
 • Dr. Leposava Milićević
 • Dipl. pravnik Slobodanka Milosavljević-Fafulić
 • Dipl. ecc Dragoljub Vučićević
 • Prof. dr Nada Kovačević
 • Prof. dr Ivanka Miletić
 • Prof. dr Gordana Vuleta
 • Prof. dr Zorica Vujić
 • Prof. dr Berislav Vekić
 • Prof. dr Svetlana Goločorbin-Kon
 • Mr sci. pharm Vukica Kocić-Pešić

 

Član 21.

Komora može imati počasne članove i članove donatore u skladu sa ovim Statutom. Počasni član Komore može biti diplomirani farmaceut koji nije obavezni član Komore, kao i drugi stručnjak zdravstvene struke iz zemlje i inostranstva koji je doprineo razvoju farmaceutske struke i nauke.
Donator Komore može postati svaki građanin Srbije i Crne Gore ili strani državljanin, koji Komori zavešta pokretnu, nepokretnu imovinu ili finansijska sredstva. Počasnog člana i dobrotvora Komore bira Skupština Komore na predlog Upravnog odbora.

KRITERIJUMI za izbor počasnih članova Farmaceutske komore Srbije

Izbor počasnih članova vrši se prema kriterijumima koje je utvrdila Skupština Farmaceutske komore Srbije:

 1. Počasni član Komore može biti farmaceut koji nije član Komore kao i drugi stručnjak zdravstvene struke iz zemlje i inostranstva koji je doprineo razvoju farmaceutske struke i nauke.
  Počasni članovi Komore mogu biti i osobe koje ne obavljaju delatnost u sferi farmacije ili zdravstva kao što su osobe iz oblasti proizvodnje lekova i medicinskih sredstava, osobe iz oblasti distribucije lekova, osobe iz Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije, kao i drugih institucija koje su od društvenog interesa za razvoj farmaceutske delatnosti, i to osobe drugih zanimanja, pored zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika iz oblasti zdravstvene delatnosti.
  Počasni članovi iz tačke 1. ovog akta mogu biti i građani koji su svojim radom doprineli širenju farmaceutske ideje kao i ugleda Farmaceutske komore Srbije.
 2. Počasni član nije obavezni član Komore u smislu Zakona o zdravstvenoj zaštiti.
 3. Počasni članovi Komore iz tačke 1. ovog akta su osobe koje su poznate široj društvenoj, a posebno farmaceutskoj javnosti, koje su doprinos razvoju farmaceutske ideje dali na osnovu poziva ili bez poziva Komore da se pomogne u njenom radu, a da za to nisu imali nikakvu novčanu nadoknadu, niti su ih zahtevale.
 4. Počasni član iz tačke 1. ovog akta predstavlja Komoru u zemlji, a po posebnom ovlašćenju organa Komore i u inostranstvu.
 5. Počasni član Komore je persona grata na svim skupovima i drugim organizacionim oblicima okupljanja članova Komore, drugih pravnih lica i oblika delovanja zdravstvenih i drugih institucija, sa pozivom i bez poziva organizatora ili Farmaceutske komore Srbije.
 6. Počasni članovi mogu prisustvovati sednicama organa Komore uz poziv, a ukoliko se zateknu na sednici navedenog organa, i bez formalnog uručenja poziva.
 7. Svojstvo počasnog člana Komore ne prestaje istekom mandata organa koji ga je izabrao za člana Komore sa svojstvom počasnog člana.
 8. Svojstvo počasnog člana dokumentuje se odgovarajućim priznanjem čiji oblik i sadržinu svojom odlukom utvrđuje Upravni odbor Komore.

Beograd

Mutapova 25
11000 Beograd
 

Tel: +381 (0) 11 770 09 50
ogranakbeograd@farmkom.rs

Vojvodina

Hajduk Veljkova 11 II Sprat / 204
21000 Novi Sad
Master centar NS sajma

Tel: +381 (0) 21 661 88 33
ogranakvojvodina@farmkom.rs

Niš sa KIM

Zelengorska 4, lokal L2
18000 Niš
 

Tel: +381 (0) 18 295 565
ogranaknis@farmkom.rs

Kragujevac

Crvenog Krsta 7 I Sprat / 23
34000 Kragujevac
 

Tel: +381 (0) 34 639 12 00
ogranakkragujevac@farmkom.rs